Mae’r rysáit surop siocled tywyll sidanaidd hwn yn seren bwdin amlbwrpas.

Syrup Siocled Tywyll

Cyfanswm amser:20 munud, ynghyd â 2 awr o oeri

Gwasanaethu:8 (yn gwneud tua 1 cwpan)

Cyfanswm amser:20 munud, ynghyd â 2 awr o oeri

Gwasanaethu:8 (yn gwneud tua 1 cwpan)

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Rwy’n awdur ryseitiau ond hefyd yn realydd. Oes rhaid gwneud popeth o’r dechrau gartref? Wrth gwrs, na. Fel y mae Our Queen Ina (Garten) yn enwog am ddweud, “mae prynu siop yn iawn.” Byddwn yn mynd gam ymhellach ac yn dweud ei fod yn aml cystal â bwyd cartref neu hyd yn oed yn well, yn dibynnu ar y bwyd dan sylw.

Felly pan fyddaf yn cynnig rysáit, rwyf am iddo fod yn werth eich amser, arian ac egni. Yn sicr, am fwy neu lai unrhyw beth, byddai’n haws bachu rhywbeth oddi ar silff yr archfarchnad. Mae hynny’n golygu bod angen i’r wobr fod yno i sicrhau bod eich ymdrech yn werth chweil.

Mae’r blas siocled tywyll hwn yn bendant yn werth chweil. Hyd yn oed yn well, mae’r buddsoddiad yn fach iawn. Chwe chynhwysyn, 20 munud o waith a, dyma’r rhan galed, oerfel dwy awr yw’r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer surop siocled sy’n chwythu unrhyw beth a brynir mewn siop allan o’r dŵr. Mae’r surop, y gellir dadlau ei alw’n saws, yn sgleiniog, yn sidanaidd, ac yn llawn dos dwbl o siocled. Mae’n fwy chwerwfelys na melys ac mae’r un mor gartrefol mewn diodydd (llaeth siocled, cwstard wy), ar ben hufen iâ, ac fel cyfeiliant i bowlen o fefus rhuddem-goch.

Rwy’n siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r poteli brown hollbresennol o surop siocled. Yn gyffredinol maent yn eithaf melys, tenau, ac nid oes ganddynt flas siocled cryf. Heriais fy hun i fynd i’r afael â’r holl bethau hynny oedd yn fy mhoeni, yn ogystal â chreu rhywbeth a fyddai’n gweithio i bobl â gwahanol anghenion dietegol, h.y. heb fegan a heb glwten.

Mae llawer o ryseitiau surop siocled yn dibynnu ar bowdr coco yn unig – solidau coco pur, gan roi’r blas siocled mwyaf dwys i chi. Gan ei fod mor amlwg, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cael powdr coco da yr ydych chi’n ei hoffi. Rwy’n galw proses yr Iseldiroedd yma, ac mae fy ffefrynnau yn dywyll ac yn gyfoethog (byddai coco tywyll yn edrych yn arbennig o ddramatig). Yn yr un modd â’m Teisen Bundt Siocled, fy newis orau yw Cyfuniad Coco Tywyll Dwbl y Brenin Arthur Baking, sydd allan o stoc ar hyn o bryd, a Droste. Hyd yn oed gyda phowdr coco gwych, fel arfer ni fydd yn rhoi’r un gwead blasus i chi â sawsiau wedi’u gwneud â siocled bar, oherwydd mae ganddo lai o fraster. I wneud iawn, mae rhai ryseitiau’n galw am ychwanegu menyn, hufen trwm, neu ryw ffynhonnell arall o fraster. Ond roedd hynny’n broblematig o ystyried fy niddordeb mewn rysáit di-laeth a rhestr cyn lleied o gynhwysion.

Mae’r Gacen Bundt Siocled Siocled hon yn Dramatig a Blasus

Penderfynais ei rolio trwy ychwanegu ychydig o siocled di-siwgr i’r gymysgedd. Mae gan gram ar gyfer gram, siocled heb ei felysu hyd at deirgwaith yn fwy o fraster na phowdr coco. Hefyd, roedd y stwffwl pobi hwn yn golygu y gallech ddal i fod â rheolaeth lwyr dros melyster y surop gorffenedig, na fyddai mor hawdd â, dyweder, bar siocled chwerwfelys neu hanner melys, yn enwedig o ystyried yr amrywiadau rhwng brandiau. Fe wnes i ymgorffori’r siocled heb ei felysu yn y surop yr un ffordd ag y byddech chi’n gwneud ganache, gan adael iddo eistedd mewn hylif poeth, yna chwisgo.

Ynglŷn â’r melyster hwnnw: Dechreuais feddwl sut y gallwn i gael y gorau, gobeithio, o un cynhwysyn. Nid yw’n anghyffredin gweld ryseitiau neu gynhyrchion sy’n defnyddio dau fath o felysyddion. Mewn fersiynau a brynir mewn siop, mae o leiaf un yn surop corn fel arfer, weithiau’n rheolaidd, weithiau’n surop corn ffrwctos uchel, weithiau’r ddau. Rwy’n ffan mawr o lai o surop corn rheolaidd wedi’i brosesu, sy’n llai melys na siwgr. Mae’n gynhwysyn hanfodol mewn amrywiaeth o ryseitiau, gan gynnwys pastai pecan, malws melys, a hyd yn oed hufen iâ, lle mae’n atal oerfel ac yn cadw pethau’n flasus o feddal a hawdd i’w gweini.

Popeth sydd angen i chi ei wybod am bowdr coco

Ffynhonnell pŵer surop corn: Mae’n siwgr gwrthdro. Heb fynd yn rhy chwyn, mae’r moleciwlau llai o siwgr gwrthdro yn rhoi gwead nodweddiadol hylif trwchus iddo sy’n rhoi disgleirio a llyfnder. Mewn surop siocled, dyna’r ddau beth roeddwn i eisiau, a byddai melysydd hylif hefyd yn ei gadw’n arllwys yn syth o’r oergell.

Er fy mod yn gwerthfawrogi’r surop corn, roeddwn i’n meddwl efallai mai nodyn bach oedd hwn at fy mhwrpasau. Felly trois at Lyle’s Golden Syrup, sef 50 y cant o siwgr gwrthdro, yn ôl Dan Souza o Cook’s Illustrated. Mae surop aur yn un o fy hoff gynhwysion pantri diolch i’w flas caramel cynnil. Mae’n gyffredin iawn mewn ryseitiau yn y DU, er y gallwch chi hefyd ddod o hyd iddo mewn llawer o archfarchnadoedd Americanaidd y dyddiau hyn (prynais botel gwasgu gyfleus yn fy Cawr lleol). Nid oes gennych unrhyw? Dim problem. Rhoesom gynnig ar y rysáit gyda surop agave a mêl, a gweithiodd y ddau yn dda gydag amrywiadau bach mewn blas a gwead. Os ydych chi’n defnyddio mêl, cofiwch na fydd y surop yn fegan mwyach.

Sut i greu hufen iâ eich breuddwydion

Fe wnaeth y surop euraidd a’r siocled di-siwgr fynd yn bell o ran ychwanegu corff a gwead hufennog at fy surop. Eto i gyd, roedd un peth yn fy mhoeni, nad oedd unrhyw rysáit arall i’w weld yn sôn amdano: hyd yn oed os ydych chi’n ychwanegu’r powdr coco yn dda, mae’n hawdd iawn cael rhywfaint o raean yn y pen draw. Aeth fy meddwl yn ôl i saws siocled tywyll wnes i sawl blwyddyn yn ôl gyda’r connoisseur hufen ia Jeni Britton o Jeni’s Splendid Ice Creams. Mae’r rysáit hwnnw o’i ail lyfr ychydig yn wahanol i’r hyn yr oeddwn yn chwilio amdano, ond fe wyddwn yn syth fy mod am addasu ei ddull o redeg y saws drwy’r prosesydd bwyd. Nid oedd hynny’n mynd i weithio gyda fy swm cymharol fach o surop, felly fe wnes i droi at fy nghymysgwr trochi defnyddiol. Gwnaeth munud neu ddau gyda’r offeryn hwn, a elwir yn aml yn gymysgydd dwylo, ryfeddodau, gan droi’r surop yn llyfn ac yn sgleiniog yn gyffredinol. (Byddai prosesydd bwyd bach hefyd yn gweithio’n iawn. Felly hefyd prosesydd bwyd mwy, os byddwch chi’n cynyddu’r rysáit.)

Ar yr olwg gyntaf, roedd y surop yn ymddangos yn denau. Fodd bynnag, nid addasu maint y cynhwysion oedd yr ateb. Yn hytrach, y cyfan oedd ei angen oedd amynedd. Roedd tua dwy awr yn yr oergell yn tewychu’r surop i’r cysondeb cywir. Arhosodd yn hylif ac yn arllwysadwy, yn hawdd ei ymgorffori mewn diodydd neu ei raeadru dros hufen iâ. (Os yw’n well gennych i’ch siocled fod yn gragen glecian, edrychwch ar y Shell Siocled ar gyfer Hufen Iâ gan fy nghydweithiwr Olga Massov.) Mae hefyd yn ddigon trwchus fel dip ffrwythau neu, um, llwy. Gallwch chi ddyfalu sut dwi’n gwybod.

Dyma rai canllawiau ar sut i gael y gorau o surop:

Hufen wy. Mae rhai yn dweud mai dim ond cwstard wy y gallwch chi ei wneud, diod eiconig Efrog Newydd o laeth, surop siocled, a seltzer, gyda surop U-bet Fox, ond mae angen i rai pobl ymlacio. Mae’r cyfarwyddiadau yn eithaf cyffredinol, yn yr ystyr eich bod yn arllwys surop siocled i wydr uchel, ac yna llaeth, ac yna soda clwb, gan droi’n gyflym. Dilyswch Cwstard Wy Katz am ragor o fanylion, gwyddoch eich bod yn gwneud hyn trwy edrych ar y cyfrannau ar y gwydr ac nid o reidrwydd gyda’r union symiau.

Llaeth siocled. Trowch y swm a ddymunir o surop i wydraid o laeth oer, 1 llwy fwrdd neu fwy o surop fesul cwpan o laeth. Neu cymysgwch y surop a’r llaeth mewn jar gyda chaead. Bydd hyn yn llai melys na’r llaeth siocled y bydd eich plant wedi arfer ag ef, felly cadwch hynny mewn cof.

Rhewllyd. Gall trwch y surop amrywio yn dibynnu ar y brand o goco rydych chi’n ei ddefnyddio neu ba mor boeth yw hi wrth goginio. Os byddwch chi’n gweld bod ei angen arnoch chi wedi’i wanhau’n fwy i ollwng hufen iâ, gallwch chi ei roi mewn microdon yn ysgafn am ychydig eiliadau neu ei wanhau gydag ychydig bach o ddŵr.

Nodiadau Rysáit: Dylid rhoi’r saws yn yr oergell am o leiaf 2 awr cyn ei weini a bydd yn para hyd at 2 wythnos mewn cynhwysydd wedi’i orchuddio. Bydd yn tewhau wrth iddo oeri a gall dewychu mwy wrth i amser fynd rhagddo, mor denau â dŵr yn ôl yr angen.

Mae Lyle’s Golden Syrup ar gael mewn archfarchnadoedd a siopau â stoc dda sy’n gwerthu cynnyrch Prydeinig, yn ogystal ag ar-lein.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 1/2 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd (150 mililitr) o ddŵr, a mwy yn ôl yr angen
  • 4 llwy fwrdd (80 gram) surop aur Lyle (gellir rhoi neithdar mêl neu agave yn ei le)
  • 1/4 cwpan (25 gram) powdr coco proses yr Iseldiroedd
  • 1 owns (28 gram) o siocled heb ei felysu, wedi’i dorri’n fân
  • 1 1/2 llwy de o fanila
  • Pinsiad o halen mân

Mewn sosban fach dros wres canolig-uchel, cyfunwch y dŵr a’r surop aur a’i droi nes bod y surop yn hydoddi. Pan fydd y cymysgedd yn berwi, ychwanegwch y powdr coco a’i gymysgu i gyfuno. Gostyngwch y gwres i ganolig-isel, gan droi’n gyson, nes bod y powdr wedi toddi yn bennaf ac wedi dod yn bersawrus, tua 1 munud. Tynnwch oddi ar y gwres, ychwanegu siocled heb ei felysu, a gadael i eistedd nes meddalu, 3 i 5 munud.

Chwisgiwch y siocled meddal i mewn i’r surop, yna’r darn fanila a phinsiad o halen.

Crafwch y surop i mewn i fowlen eich cymysgydd trochi (neu jar neu gynhwysydd uchel sy’n ddigon mawr i ddefnyddio’r cymysgydd ar ei gyfer) neu bowlen prosesydd bwyd bach. Cymysgwch neu broses nes ei fod yn hollol llyfn, 1 i 2 funud, gan grafu ochrau’r cwpan neu’r bowlen yn ôl yr angen. Efallai nad yw’n ymddangos yn angenrheidiol, ond mae’r cam hwn yn cael gwared ar unrhyw lympiau coco a all ymddangos yn graeanog yn y surop gorffenedig.

Trosglwyddwch surop i gynhwysydd, gorchuddiwch, a’i roi yn yr oergell o leiaf 2 awr cyn ei weini. Bydd yn tewhau wrth iddo oeri, ond bydd yn dal i fod yn arllwysadwy. Trowch surop yn gyflym gyda llwy cyn ei weini, ei wanhau â mwy o ddŵr, 1 llwy de ar y tro, fel y dymunir.

Fesul gwasanaeth (2 lwy fwrdd)

Calorïau: 59; Cyfanswm Brasterau: 2g; Braster Dirlawn: 1g; Colesterol: mg; sodiwm: 71mg; Carbohydradau: 11g; Ffibr Deietegol: 2 g; Siwgr: 8g; Protein: 1g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan yr awdur Voraciously Becky Krystal.

Profwyd gan Becky Krystal ac Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.