Mae’r ryseitiau hufen iâ hawdd hyn yn ddewisiadau naturiol a blasus – Daily Local

Mae mis melysaf y flwyddyn wedi cyrraedd: Gorffennaf yw Mis Hufen Iâ Cenedlaethol. Rhywbeth i ddathlu cymaint o ddiwrnodau â phosib.

Ym 1984, dynododd yr Arlywydd Ronald Reagan fis Gorffennaf yn Fis Hufen Iâ Cenedlaethol a thrydydd Sul y mis yn Ddiwrnod Hufen Iâ Cenedlaethol. Roedd yn cydnabod hufen iâ fel bwyd hwyliog a maethlon y mae 90 y cant o boblogaeth y wlad yn ei fwynhau.

Yn y proclamasiwn, galwodd Reagan ar holl bobl yr Unol Daleithiau i arsylwi ar y digwyddiadau hyn gyda “seremonïau a gweithgareddau priodol.” I dalu teyrnged i’r dathliad bwydgar hwn, dyma rai ffeithiau hwyliog ac wrth gwrs cwpl o ryseitiau.

Oeddet ti’n gwybod

• Crëwyd hufen iâ “Rocky Road” ar ôl Cwymp Wall Street yn 1929 i roi rhywbeth i bobl fod yn hapus yn ei gylch yn ystod cyfnod “creigiog” y Dirwasgiad Mawr.

• Crëwyd Hawaiian Punch ym 1934 ac fe’i bwriadwyd yn wreiddiol fel topyn ar gyfer hufen iâ

• Yn ôl yr International Dairy Foods Association www.idfa.org, mae’r diwydiant hufen iâ yn cael effaith $13.1 biliwn ar economi UDA, Gorffennaf yw’r mis prysuraf ar gyfer cynhyrchu hufen iâ; pan gynhyrchir bron i 60% o’r holl hufen iâ (wedi’i ddilyn erbyn mis Mehefin a mis Mai), ac yn 2021, cynhyrchodd gweithgynhyrchwyr hufen iâ yn yr Unol Daleithiau fwy na 1.3 biliwn galwyn o hufen iâ.

• Mae Haagen-Dazs, y brand hufen iâ premiwm, yn enw wedi’i wneud i swnio’n Daneg a ffansi.

• Mae’n cymryd cyfartaledd o 50 llyfu i orffen sgŵp o hufen iâ.

• Achosodd Dolley Madison deimlad wrth weini hufen iâ yn nal agoriadol arlywyddol ei gŵr James.

• Gwerthir mwy o hufen iâ ar ddydd Sul nag unrhyw ddiwrnod arall o’r wythnos.

• Hyd at 1800, parhaodd hufen iâ yn bwdin prin ac egsotig a fwynhawyd yn bennaf gan yr elitaidd.

• Syrup siocled yw’r topin hufen iâ mwyaf poblogaidd.

• Gweinwyd hufen ia i fewnfudwyr ar Ynys Ellis fel rhan o’r croeso i America

• Fanila yw hoff flas America o hyd. Dywedodd erthygl yn Travel & Leisure, “Dyma’r Blasau Hufen Iâ Mwyaf Poblogaidd ym Mhob Talaith” mai sglodion mintys yw’r blas poblogaidd yn Pennsylvania. Gwiriwch yr holl daleithiau yma https://bit.ly/3y5CJCO

Wrth siarad am flas, gofynnais i’m ffrindiau Facebook, “Beth yw’r blas hufen iâ rhyfeddaf a gawsoch erioed?” Mae’r atebion yn rymus ac yn syndod: garlleg; cimwch, wy hallt; finegr balsamig; durian; asbaragws; sorbet borscht; tryffl gwyn; bricyll reis du; dŵr o rosod; cyri gwyrdd; macaroni a chaws; yuzu; Caws glas; wy a chig moch; licorice du; Iarll Llwyd; tomato eirin gwlanog; Gwellt; olew olewydd; teim; lludw; ffa llydan, menyn cnau daear a phicl; Foie gras. Yn syndod, roedd y rhan fwyaf o’r ‘ffrindiau’ hyn yn mwynhau’r blasau anarferol hyn.

Dim ond eich dychymyg sy’n cyfyngu ar flasau hufen iâ. Mae gweithgynhyrchwyr, cogyddion, parlyrau hufen iâ a chogyddion cartref bob amser yn dyfeisio cyfuniadau newydd llawn personoliaeth. Mae fel petai ei greadigaethau yn dweud, “Allwch chi roi’r gorau i hyn?”

Waeth beth fo’ch oedran, mae hufen iâ yn bleser, yn enwedig ar ddiwrnod poeth o haf. Nid yw rhai yn crwydro oddi wrth flasau sylfaenol fel siocled neu fanila, ond mae eraill, gan gynnwys fi fy hun, yn chwilfrydig i roi cynnig ar flasau newydd-deb fel y rhai y mae fy ffrindiau Facebook yn sôn amdanynt.

Nid oes rhaid i wneud hufen iâ gartref fod yn gymhleth, ac nid oes angen i chi brynu offer swmpus i’w wneud. Gall peiriannau hufen iâ fod yn ddrud a gall rhai llai costus fod yn aneffeithlon. Rwyf wedi bod yno ac wedi gwneud hynny. Yna darganfyddais y dechneg dim corddi i wneud y danteithion, daeth y peiriant hufen iâ i ben yn hel llwch nes i mi ei roi i ffwrdd. Wrth chwilio am flasau newydd, codais gopi o “Hufen Iâ Hawdd Dim Eglwys: Y Canllaw ‘Dim Angen Offer’ i Hufen Iâ Cartref Standout,” gan Heather Templeton (Page Street Publishing Co., 2022, $22.99) Gyda diddiwedd amrywiaeth o ddanteithion oer ac eilyddion hawdd i wneud unrhyw un o ryseitiau Tredeml yn fegan neu heb glwten, mae’r hyfrydwch profedig yn sicr o ysgwyd y gêm hufen iâ gartref. Yn well eto, dim llenwyr, cynhwysion artiffisial, surop corn, a sefydlogwyr a geir yn y mwyafrif o gynhyrchion a brynir mewn siop. Meddai’r awdur, “Fel rhywun sy’n hoff o bwdin, rwy’n hoffi rheoli’r cynhwysion a ddefnyddir mewn hufen iâ. Mae rhoi amnewidiadau ar gyfer dietau di-laeth a heb glwten yn caniatáu i’r rhai sydd ar ddiet cyfyngedig i fwynhau.”

Mae’r bennod gyntaf yn dechrau gyda blasau clasurol fel Fanila Hufenol, Siocled Cyfoethog, Swirl Mefus a Chwistrelliadau Mintys Adnewyddu. Yna parhewch gyda “Ar yr Ochr Ddecadent” gyda thonnau o fenyn cnau daear siocled, ysgeintiadau ar gacen pen-blwydd a sglodion espresso a chreadigaethau nefol eraill. Mae “Ar yr Ochr Halen” yn cynnwys ffordd greigiog drwchus, caramel menyn cnau brown a chrensian cnau coco. Cwcis a Chacennau Caws yw lle byddwch chi’n dod o hyd i gwcis rhesin blawd ceirch, cacen gaws pwmpen, a darnau toes cwci. Mae “Carnival Inspired” yn cynnwys candi cotwm, popcorn crensiog a chwyrlïo afal caramel. Mae’r llyfr yn cloi gyda “Bars and Sandwiches” yn cynnwys bariau hufen iâ cacennau caws mefus a brechdanau cwci menyn cnau daear. Wnes i sgriwio chi i fyny gyda’r sampler hwn o flasau? Mae llawer mwy i drio! Dyma gwpl i’ch rhoi ar ben ffordd. Am y rysáit ar gyfer y Lemon Cream Ripple, un o ffefrynnau’r awdur, ewch i https://bit.ly/3yswkTK

Cwpan Menyn Pysgnau wedi’i Llwytho

Mae’r nodyn uchaf yn darllen: “Mae menyn cnau daear ynghyd â siocled yn cyfateb i’r hyn a wneir yn y nefoedd coginiol. Daeth y cyfuniad yn boblogaidd am y tro cyntaf ar ddiwedd y 1920au.Oddi yno, dechreuodd obsesiwn y byd dyfu a heddiw mae gennym gannoedd o ryseitiau siocled a menyn cnau daear blasus i ddewis ohonynt. Mae’r Hufen Iâ Cwpan Menyn Pysgnau wedi’i Llwytho hwn yn dechrau gyda sylfaen hufen iâ menyn cnau daear hollol hufenog. Mae llawer o gwpanau menyn cnau daear mâl yn cael eu hychwanegu at y gwaelod, gan ei gwneud hi’n bosibl iawn i freuddwyd rhywun sy’n caru menyn cnau daear ddod yn wir.”

Mae’r awdur yn defnyddio Adams® Creamy Peanut Butter (dim siwgr ychwanegol, dim ond cnau daear a halen wedi’i falu yw hwn) ynghyd â Chwpanau Menyn Pysgnau bach Reese’s® ar gyfer y rysáit hwn, ond mae croeso i chi ychwanegu eich hoff frandiau i greu’r menyn cnau daear hwn â blas godidog i siocled .

Mae’r rysáit hwn yn gwneud tua 12 i 14 llwy fwrdd safonol.

Gall 1 14-owns felysu llaeth cyddwys

2 lwy de o fanila pur

⅓ cwpan menyn cnau daear hufennog holl-naturiol heb unrhyw siwgr ychwanegol

½ cwpan hanner a hanner

1½ cwpan (360 ml) hufen trwm

30 cwpan menyn cnau daear bach

Mewn powlen ganolig, chwisgwch laeth cyddwys wedi’i felysu, detholiad fanila pur, menyn cnau daear, a hanner a hanner, nes bod y cymysgedd yn llyfn. Rhowch hwn o’r neilltu. Gan ddefnyddio cymysgydd llaw neu stand, curwch hufen trwm nes bod brigau anystwyth yn ffurfio, 60 i 90 eiliad. Trowch y cymysgedd llaeth cyddwys wedi’i felysu yn hufen chwipio. Dyma’ch sylfaen hufen iâ. Byddwch am i hyn fod mor llyfn â phosibl a heb unrhyw lympiau.

Dadlapiwch y cwpanau menyn cnau daear bach. Rhowch nhw mewn bag plastig mawr a’i selio. Rholiwch y rholbren yn ysgafn dros y cwpanau menyn cnau daear i’w malu’n dalpiau, gan fod yn ofalus gan eu bod yn candy meddalach. Fel arall, gallwch eu stwnsio â llaw, gan eu torri’n bedwar darn fesul cwpan. Ar gyfer darnau mwy o gwpanau menyn cnau daear, malu llai. Ar gyfer darnau cwpan menyn cnau daear llai, eu malu ymhellach. Rhowch y cwpanau menyn cnau daear mâl yn y sylfaen hufen iâ a’u troi i gyfuno, gan wneud yn siŵr bod dosbarthiad cyfartal o gwpanau trwy’r cytew hufen iâ.

Arllwyswch yr hufen iâ i mewn i badell pobi 8 x 8 modfedd (neu gynhwysydd rhewgell-ddiogel o’r un maint), a chan ddefnyddio’r sbatwla, taenwch yr hufen iâ yn gyfartal trwy’r badell. Rhewi hufen iâ heb ei orchuddio am 3 i 5 awr neu dros nos, nes ei fod yn gadarn. Gorchuddiwch y bwyd sydd dros ben gyda ffoil neu ddeunydd lapio plastig a’i storio yn y rhewgell am hyd at 3 wythnos.

AMRYWIAD:

Ychwanegwch gyffug chwyrlïo i fyny’r ante decadence ar hwn. Yn syml, ychwanegwch ½ cwpan o’ch hoff gyffug a brynwyd mewn siop cyn rhewi i bob cyfeiriad.

briwsion hiraethus a hufen

Mae’r prif nodyn yn darllen: “Hyd yn hyn rydyn ni wedi trafod fanila a siocled, felly rydyn ni wedi cyrraedd y pwynt yn y llyfr hwn lle maen nhw’n dod at ei gilydd mewn uned gytûn. Tyfu i fyny, cwcis a hufen oedd fy hoff flas hufen iâ erioed. Roedd yn anodd dychmygu caru unrhyw hufen iâ yn fwy na’r cyfuniad deniadol o hufen iâ fanila hufenog a chwcis brechdanau siocled wedi’u torri. Rwy’n defnyddio Oreos® yn y rysáit hwn, ond gallwch ddewis eich hoff gwci brechdan siocled a’i amnewid yn uniongyrchol. Mae’r rysáit syml a hiraethus hon yn siŵr o ddod yn ffefryn gan y teulu am flynyddoedd i ddod.”

Mae’r rysáit hwn yn gwneud tua 12 i 14 llwy fwrdd safonol.

Gall 1 14-owns felysu llaeth cyddwys

2 lwy de o fanila pur

½ cwpan hanner a hanner

1 ½ cwpan o hufen trwm

15 cwci brechdan siocled

Mewn powlen ganolig, chwisgwch laeth cyddwys wedi’i felysu, detholiad fanila pur, a hanner a hanner, nes bod y cymysgedd yn llyfn. Rhowch hwn o’r neilltu. Gan ddefnyddio cymysgydd llaw neu stand, curwch hufen trwm nes bod brigau anystwyth yn ffurfio, 60 i 90 eiliad. Trowch y cymysgedd llaeth cyddwys wedi’i felysu yn hufen chwipio. Dyma’ch sylfaen hufen iâ. Byddwch am i hyn fod mor llyfn â phosibl a heb unrhyw lympiau.

Rhowch graceri brechdanau mewn bag plastig mawr, trwm a sêl, gan wneud yn siŵr bod y rhan fwyaf o’r aer wedi’i dynnu’n gyntaf. Gan ddefnyddio rholbren, rholiwch y cwcis drosodd i’w torri’n ddarnau mwy. Fel arall, gallwch eu malu â llaw, gan dorri pob cwci yn chwarteri yn fras. Os yw’n well gennych ddarnau llai, gwasgwch y cwcis yn fwy. Os yw’n well gennych ddarnau mwy, malu llai ohonynt. Rhowch y cwcis wedi’u malu yn y gymysgedd hufen iâ a’u cymysgu’n ysgafn, gan sicrhau bod y cwcis wedi’u dosbarthu’n gyfartal o fewn y swp o hufen iâ.

Arllwyswch yr hufen iâ i mewn i badell pobi 8 x 8 modfedd (neu gynhwysydd rhewgell-ddiogel o’r un maint), a chan ddefnyddio’r sbatwla, taenwch yr hufen iâ yn gyfartal trwy’r badell. Rhewi hufen iâ heb ei orchuddio am 3 i 5 awr neu dros nos, nes ei fod yn gadarn. Gorchuddiwch y bwyd sydd dros ben gyda ffoil neu ddeunydd lapio plastig a’i storio yn y rhewgell am hyd at 3 wythnos.

Mae Stephen Fries yn athro a chydlynydd Rhaglenni Rheoli Lletygarwch yng Ngholeg Cymunedol Gateway yn New Haven, CT. Mae wedi bod yn golofnydd bwyd a theithio bwyd am y 14 mlynedd diwethaf ac mae’n gyd-sylfaenydd a gwesteiwr “Worth Tasting,” taith gerdded goginiol o amgylch Downtown New Haven, CT. [email protected] Am ragor o wybodaeth, ewch i stephenfries.com.

Leave a Comment

Your email address will not be published.