McClellan: Sut i Achub Rysáit a Fethwyd | Barbara McClellan

Gwanwyn Hapus!

Heddiw rydyn ni’n mynd i siarad am sut i drwsio bwyd. Dydw i ddim yn golygu “gwneud cawl i swper” neu “trwsio i ddod allan y pot o gawl”. Rydyn ni’n mynd i weld rhai ffyrdd o achub y rysáit darfodus oherwydd mae’n bosibl mewn rhyw ffordd, weithiau. Fodd bynnag, mae yna sefyllfaoedd lle mae’n well galw gwasanaeth danfon neu lwytho’r car gyda’r bodau dynol newynog rydych chi’n gwybod bod angen i chi eu bwydo.

Dwi wrth fy modd yn “coginio straeon” ac roedd fy ffrind da, y diweddar Beth Bassett, a dreuliodd fwy na hanner canrif yn y byd addysg, yn rhannu un o fy ffefrynnau. Cyfaddefodd Beth na allai goginio, na fyddai’n coginio, ac y byddai’r byd yn lle gwell o’r herwydd.

Fodd bynnag, roedd unwaith eto wedi penderfynu ceisio datblygu rhai sgiliau coginio. Daeth o hyd i rysáit, paratoi popeth, ei goginio, ei roi ar y bwrdd. Eisteddodd ei theulu i fwyta, ac ar ôl eu blas cyntaf, roedd pawb wrth y bwrdd yn edrych arni, yn gwybod pa mor galed roedd hi wedi gweithio ac yn casáu dweud unrhyw beth, dywedodd Beth, “Iawn, rydw i’n cytuno â’ch barn chi. Ewch i mewn i’r car. Rydyn ni’n mynd allan i fwyta.”

O lyfr (SUT I FIX FOOD, Marine a John Bear, 1987) ac o ambell i drychineb yn y gegin rydw i wedi dysgu ambell dric goroesi gyda ryseitiau wedi mynd o chwith. Rwy’n cyfaddef bod angen taflu rhywfaint, ac o bosibl bwyta gan y ci.

Mae dau drychineb nad wyf wedi dod o hyd i feddyginiaethau ar eu cyfer, felly byddwch yn ofalus. Mae’r cyntaf yn ymwneud â gwneud bara neu roliau burum. Ni all burum wrthsefyll tymheredd uwch na 100 gradd. Nawr mae’n haws ei reoli gyda burum sy’n codi’n gyflym y gellir ei gymysgu â’r blawd. Mae llawer o bobl yn betrusgar i geisio pobi gyda burum oherwydd methiannau “lladd burum”.

Mae’r broblem arall nad wyf yn gwybod am ateb iddi yn ymwneud â gwynwy. Mae hyn yn digwydd pan fyddwch chi’n gwneud meringue gyda gwynwy ac rydych chi’n cael rhywfaint o’r melynwy o’r wyau i’r gwyn; bydd hyd yn oed ychydig bach yn atal yr wyau rhag troi’n meringues hardd, ewynnog.

Yn gyntaf, ceisiwch gael popeth yn barod: mae’r rysáit yn cael ei ddarllen yn ofalus, sosbenni / llestri yn cael eu tynnu allan, tymheredd/amser yn cael ei wirio, cynhwysion yn barod ac yn cael eu mesur. Er gwaethaf hyn, mae’n gwybod y gall pethau fynd o’i le: mae’r ffôn neu gloch y drws yn canu, mae’r plant yn cael eu hunain mewn sefyllfa ofnadwy (ymladd fel arfer), gall llu o argyfyngau ddigwydd.

Dysgais yn gynnar i ddefnyddio’r cynhwysion “o’r chwith i’r dde”, sy’n golygu pan fyddwch chi’n defnyddio’r halen, ei symud i’r dde, gan ddileu “wnes i roi’r halen i mewn?” Mae hyn yn osgoi llawer o wallau.

Mae gan y llyfr hwn ar arbed trychinebau cegin (neu drychinebau agos) lawer o fanylion wedi’u rhestru yn nhrefn yr wyddor, ond rwy’n ceisio rhannu rhai syniadau cyffredinol a allai fod o gymorth pan nad yw pryd neu bryd cyfan yn gweithio’n iawn. Rhestrodd yr awduron nifer o “gyflenwadau cymorth cyntaf cegin.”

1. winwns sych wedi’u torri

2. Caws Parmesan wedi’i gratio

3. Naddion Tatws Stwnsh ar unwaith (i dewychu cawl neu brydau llysiau eraill)

4. Pwdin Fanila Instant (i dewychu llenwad pastai neu i’w ddefnyddio fel pwdin sydyn dros ffrwythau tun, ffres neu wedi’u rhewi).

5. Potel o sudd lemwn neu leim

6. Cymysgedd parod ar gyfer pobi (fel Bisquick)

7. Can o laeth anwedd

8. Perlysiau sych sylfaenol a sbeisys, fy un i yw: sinamon, powdr chili, oregano, powdr garlleg, sesnin cajun, halen a phupur

Er nad wyf yn rhestru defnyddiau penodol, credaf y gallwch ddod o hyd i ddefnydd ar gyfer yr eitemau hyn os byddwch yn cael eich hun mewn sefyllfa amhosibl.

— Mae Barbara Richardson McClellan yn golofnydd bwyd ers amser maith. Ysgrifennwch ato yn [email protected] neu’r Longview News-Journal, Blwch Post 1792, Longview, TX 75606.

Leave a Comment

Your email address will not be published.