Mwynhewch y diet fegan gyda’r ryseitiau hyn ar gyfer salad taco, dip ffa

Dechreuais ddiddordeb mawr yn iechyd y galon ar ôl colli fy nhad i drawiad sydyn ar y galon yn 2008 yn 77 oed.

Roedd yn ddinistriol i fy nheulu agos gael ein tad yma un diwrnod a mynd y diwrnod wedyn. Fe wnaethon ni i gyd ruthro i’r ysbyty o’n gwahanol weithgareddau dydd Sadwrn. I ni, cawsom yr alwad mewn cystadleuaeth gerddoriaeth yr oedd ein plant ynddi yn ein coleg lleol.

Mae’n deimlad swreal, byw diwrnod hapus ac yna ei newid gyda galwad ffôn sy’n newid popeth. Cyrhaeddom yr ysbyty i ddod o hyd i’n mam dorcalonnus a gweddill ein teulu, tua 18 i gyd, yn aros i weld a allai gael ei adfywio. Nid oedd, a dysgais fod 50% o drawiadau ar y galon yn arwain at farwolaeth. Does dim ail gyfle i hanner y rhai sy’n dioddef trawiad ar y galon.

Dim ond 12 a 10 oed oedd ein plant ar y pryd. Ni fu digon o sleepovers gyda chrempogau bore Tad-cu, eiliadau o chwerthin wedi’u pentyrru ar ei lin, nac anturiaethau awyr agored. Roedd ein hoff batriarch newydd farw, gan adael gwagle enfawr yn ein teulu a’n calonnau.

Beth amser ar ôl ei farwolaeth, a thra roeddwn i’n dal i alaru, deuthum ar draws rhaglen arbennig CNN ar Sanjay Gupta o’r enw “The Last Heart Attack.” Cynsail y sioe oedd bod modd atal bron pob clefyd y galon sydd gennym yn y wlad hon o ran ffordd o fyw, gan gynnwys y rhan fwyaf o stentiau, trawiadau ar y galon, a llawdriniaethau dargyfeiriol.

Mae’r holl gostau gofal iechyd, colli bywyd, ac effaith ar anwyliaid yn bennaf oherwydd ein ffordd o fyw, yn enwedig diet. Hwn oedd fy ngolwg cyntaf ar y Standard American Diet, sy’n gyfoethog mewn cig a llaeth a’i holl fraster a cholesterol, fel ffactor sy’n bennaf gyfrifol am y rhan fwyaf o glefyd y galon.

Mae’n taro fi fel brics. Yr un diwrnod, newidiais fy neiet yn sylweddol, gan ddileu cynhyrchion anifeiliaid. Cyflwynodd y rhaglen arbennig CNN hwnnw fi i’r arwyr maeth yr wyf yn dal i’w hedmygu a’u dilyn heddiw.

Dechreuais ddarllen popeth y gallwn ei gael am iechyd y galon. Yn anffodus, ddwy flynedd yn ddiweddarach, bu farw fy nhad-yng-nghyfraith hefyd o gymhlethdodau niwmonia. Roedd ganddo galon ac ysgyfaint drwg hefyd.

Bedair blynedd ar ôl marwolaeth fy nhad, rhwygodd aorta fy mam. Bu farw John Ritter o “Three’s Company” o hyn. Goroesodd fy mam gref y feddygfa, tra nad yw’r rhan fwyaf o bobl hyd yn oed yn cyrraedd yr ysbyty.

Fodd bynnag, bu llawer o ddifrod ac ni chafodd ei organau byth eu hadfer. Gadawodd ni ddau ddiwrnod yn ddiweddarach. Roedd ganddi hirhoedledd mawr yn ei theulu ac roeddem yn gobeithio cael 10 mlynedd arall gyda hi. Roedd hi’n 78 oed.

Mewn gwirionedd, dechreuais dreulio’r rhan fwyaf o’m hamser rhydd yn darllen yn ymchwilio i astudiaethau meddygol yn y cyfnodolion meddygol ac ymchwil mwyaf mawreddog. Roedd colli fy rhieni i ddigwyddiadau cardiaidd sydyn yn fy rhoi ar y llwybr i ymchwilio i’r diet iachaf i atal clefyd y galon. Ond yr hyn a ddysgais yw bod bwyta a chynnal ffordd iach o galon hefyd yn atal y rhan fwyaf o glefydau cronig eraill ac yn lleihau’r risg o bob un ohonynt yn ddramatig.

Dros y 14 mlynedd diwethaf, rwyf wedi parhau â’m haddysg mewn meddygaeth ffordd o fyw ac wedi cymryd mwy o ran. Mae gen i dystysgrif mewn Maeth Seiliedig ar Blanhigion o Ganolfan Astudiaethau Maeth T. Colin Campbell trwy eCornell, a thystysgrif graddedig mewn Meddygaeth Ffordd o Fyw o Brifysgol Creighton. Rwy’n gweithio fel Hyfforddwr Ardystiedig Bwyd am Oes trwy Bwyllgor y Meddyg ar gyfer Meddygaeth Gyfrifol yn Washington, DC, ac rwyf hefyd yn Aelod Cyswllt o Goleg Meddygaeth Ffordd o Fyw America, yn Is-lywydd sefydliad dielw o’r enw Lifestyle Health Alliance. Yn olaf, rwy’n gyd-drefnydd Plant Powered Omaha, grŵp cyfarfod cymunedol.

Rwy’n wirioneddol gredu mai bwyta diet cyfan sy’n seiliedig ar blanhigion yw’r ffordd hawsaf, gyflymaf a rhataf i wella’ch iechyd. Rydyn ni i gyd yn bwyta bob dydd, ond mae’r hyn rydyn ni’n ei fwyta yn gwneud gwahaniaeth.

Rwyf am helpu America i newid y dirwedd gofal iechyd gyda bwyd, un person ar y tro. Mae popeth rydw i’n ei wneud er cof am fy rhieni a’n plant. Mae gen i’r awydd i fyw bywyd hir a llawn, ond dim ond os yw fy nghorff a’m meddwl yn iach. Mae bwyta prydau blasus sy’n seiliedig ar blanhigion yn fy helpu i gynnal fy mhwysau yn 61 oed yn ddiymdrech ac yn cadw fy holl farcwyr biometrig mewn ystod ardderchog heb feddyginiaeth.

Rwy’n eich annog i ddechrau disodli cynhyrchion anifeiliaid yn raddol â ffrwythau, llysiau, codlysiau, grawn cyflawn a madarch. Mae arnoch chi’ch hun a’ch anwyliaid fyw’r bywyd rydych chi’n ei haeddu.

Rwy’n gogydd enfawr sy’n seiliedig ar blanhigion, ond mae’r rhan fwyaf o’m prydau bwyd yn hynod hawdd a gellir eu gwneud mewn munudau heb rysáit go iawn. Rhowch gynnig ar fy Salad Taco Hawdd gyda Dresin Heb Olew ac unrhyw un o’r topins hyn. Neu rhowch gynnig ar fy dip clogyn De-orllewinol ar gyfer partïon.

Salad Taco Melissa

yn gwneud 4 salad

Cynhwysion

 • 4 pen o letys romaine
 • Ychwanegwch fresych coch wedi’i falu, sbigoglys babi a/neu gêl mân os dymunir.
 • 1 can ffa du a/neu ffa Ffrengig neu pinto, wedi’u draenio a’u rinsio
 • 8 owns. tomatos grawnwin neu geirios, neu un tomato roma wedi’i deisio fesul salad
 • ½ winwnsyn coch, wedi’i sleisio’n denau
 • ½ pupur cloch coch
 • olewydd du, wedi’u sleisio
 • 1-2 afocados, wedi’u sleisio neu eu deisio
 • 8 owns. yd wedi rhewi, dadmer
 • Dewisol: ychydig o sglodion tortilla wedi torri ar gyfer gwasgfa
 • Dresin: saws o ddewis, taco sesnin, llaeth di-laeth

Rhowch yr holl gynhwysion salad lliwgar mewn powlen. Rhowch tua ½ cwpan o laeth di-laeth mewn jar ac ychwanegwch y sesnin taco nes ei fod yn lliw cynnes, rhydlyd. Llwy mewn ½ cwpan o saws i dewychu. Taflwch y dresin ar salad a dip.

Dip Haenog De-orllewinol Melissa

Gwagiwch dun o ffa wedi’u rhewi heb fraster mewn powlen ac ychwanegwch ychydig o laeth nad yw’n gynnyrch llaeth a llawer o sesnin taco. Taenwch y ffa ar blât neu blât (dwi’n hoffi defnyddio plât pei gwydr). Ychwanegu haen o afocado stwnsh. Nesaf daw saws trwchus i orchuddio’r afocado a’i gadw rhag brownio. Ychwanegwch letys wedi’i dorri’n fân, tomatos wedi’u deisio, winwnsyn coch, pupur coch, olewydd du, ac efallai ychydig o ŷd. Gweinwch gyda sawsiau sglodion neu lysieuol. Rwyf wrth fy modd â’r dip hwn gyda sleisen ciwcymbr fel dip!

Mae mor syml, ffres a blasus, bydd yn diflannu heb i neb sylwi ei fod yn rhydd o gig a chaws. Os oes gennych chi fwyd dros ben (dim ond yn digwydd os oes gormod o fwyd arall), storiwch nhw yn yr oergell i’w rhoi mewn tortilla cynnes i gael pryd o fwyd ar unwaith.

Mae Melissa Sherlock yn hyfforddwr Bwyd am Oes ardystiedig, siaradwr cyhoeddus, a hyfforddwr iechyd sy’n byw yn Omaha, Nebraska, ac sydd wedi bod yn seiliedig ar blanhigion ers bron i 14 mlynedd.

Leave a Comment

Your email address will not be published.