nerth sur | bwyd a gwin

Mae’n felys, yn ddwys ac yn brathu ar yr un pryd. Yn cydbwyso, yn meddalu ac mae ganddo’r gallu i wella. Gallai disgrifyddion o’r fath grynhoi cymhlethdodau cariad. Ond yn yr achos hwn, rwy’n disgrifio tamarind, y cynhwysyn amlbwrpas sy’n goleuo ac yn cyferbynnu popeth y mae’n ei gyffwrdd. Mae gan Tamarind y pŵer i ddod â rhyddhad cryf i’r pwdinau melysaf ac i drwytho hyfrydwch melys a sur i seigiau sbeislyd a sawrus sy’n bodloni pawb sy’n dod. Sut ydw i’n dy garu di, Tamarind? Gadewch i mi gyfri’r siapiau.

Dwi wastad wedi bod yn berson chwerwfelys. Roedd fy nhreftadaeth gymysg o Indonesia yn gosod tamarind yn naturiol fel un o fy styffylau mwyaf hanfodol yn y gegin; Rwy’n defnyddio’r ffrwythau tew, siâp pod yn aml mewn cawliau fel ikan kuah asam (cawl pysgod Timorese a tamarind), i flasu saws cnau daear neu relish chili poeth sambal, ac mewn nifer o brydau tangy a sbeislyd a elwir yn asam pedas gyda tamarind a chili. Mae’n gynhwysyn mor gyffredin â chalch neu lemwn mewn amrywiaeth o ddiwylliannau bwyd, ond i lawer, mae gan tamarind bwrpas dyfnach a mwy ystyrlon fyth.

Yn frodorol i Affrica, mae’r goeden tamarind wedi’i thrin ers miloedd o flynyddoedd mewn rhannau trofannol o’r byd, gan gynnwys Asia, y Caribî, a Chanolbarth a De America. Gan dyfu hyd at 80 troedfedd o daldra, gall fyw am bron i 200 mlynedd gan ildio 385 pwys o ffrwythau bob blwyddyn. Mae dail y goeden tamarind yn darparu canopi o gysgod tebyg i redyn, gyda’i dail pluog yn agor yn haul y bore ac yn cau yn y nos. Yn aelod o deulu’r pys (Fabaceae), mae’r goeden godlysiau’n cynhyrchu ffrwythau pendil wedi’u gorchuddio â chod brau, bys sy’n debyg i fys hir, cnotiog, brown golau, 4 i 8 modfedd o hyd. Y tu mewn mae’r mwydion tamarind, màs gludiog, ffibrog gyda gwead tebyg i ddyddiad, wedi’i orchuddio mewn edafedd a gwythiennau sy’n amgylchynu hyd at ddwsin o hadau, yn dibynnu ar ble mae’n cael ei dyfu.

Nid oes unrhyw ran o’r goeden fythwyrdd tamarind yn cael ei wastraffu; mae ei amlbwrpasedd yn rhan o’i hud a lledrith. Mae ei harddwch wedi’i amlygu mewn llenyddiaeth ers canrifoedd (ysgrifennodd Edgar Allan Poe am “freuddwydion haf o dan y goeden tamarind”), ac mae llawer o ddiwylliannau’n ei barchu. Mae’r goeden tamarind yn gysegredig i bobl Bambareg Mali, lle mae’n symbol o luosogrwydd ac adnewyddiad. Ym Myanmar, mae rhai yn credu ei fod yn gartref i dduw’r glaw, ac mewn Bwdhaeth, mae’n cynrychioli ffyddlondeb ac amynedd. Defnyddir pren Tamarind ar gyfer gwaith coed, ei fwydion fel sglein metel ar gyfer addurniadau mewn temlau Bwdhaidd. Yn India, mae dail tamarind yn cael eu bragu i mewn i de i leddfu dolur gwddf ac ychwanegu blas tarten ffres i gyris a siytni, tra bod hadau tamarind yn cael eu malu i’w defnyddio fel cyfrwng hau mewn bara. Yn y Caribî, mae hadau tamarind cyfan yn cael eu rhostio a’u mwynhau fel byrbryd.

Er bod pob rhan o’r goeden yn cael ei defnyddio, y ffrwyth, y codennau tamarind, sydd â’r cymhwysiad mwyaf yn y gegin, gan gynnig sbectrwm eang a gwych o flas. Mae’r ffrwyth anaeddfed yn dechrau ei fywyd cynnar yn wyrdd ac yn sur iawn, ond yn raddol yn melysu ac yn tywyllu wrth iddo aeddfedu. Ar ei bwynt aeddfedaf, mae’r tamarind bron yn hollol felys, gyda dim ond sibrwd o dartness. Ym Mecsico a’r Caribî, mae’n gyffredin i’r ffrwythau aeddfedaf gael eu tynnu o’r goeden a’u hollti’n agored, y cnawd melys a deniadol a fwyteir gan blant ac oedolion fel ei gilydd. Pan gyfunir cnawd tamarind melys â siwgr brown a’i rolio, mae’n dod yn ddanteithfwyd Caribïaidd a elwir yn beli tamarind, weithiau wedi’i sesno ag ychydig o bupur poeth wedi’i falu neu rym. Rhwng y ddau gam hyn mae’r tamarind aeddfed, coch-frown ysgafn, sydd â blas tarten dymunol, dwys gyda blas tarten creisionllyd sy’n atgoffa rhywun o caramel a ffrwythau carreg sych. Dyma’r math mwyaf cyffredin o tamarind a’r un rydw i’n dibynnu arno yn fy nghegin. Yn gynhwysyn allweddol mewn llawer o fwyd De a De-ddwyrain Asia, mae tamarind aeddfed yn gwella seigiau sawrus fel cawl, cyris, seigiau reis, stiwiau a stir-ffries; mae’n un o nodweddion diffiniol y pad dysgl nwdls wedi’i dro-ffrio. Y tamarind aeddfed sy’n rhoi ei flas nodedig i saws Swydd Gaerwrangon. Yng Ngorllewin Affrica, mae codennau tamarind yn cael eu mudferwi â reis a physgod yn saig genedlaethol Senegal thiéboudienne, ac mae’r rhestr yn mynd ymlaen.

Un o roddion tamarind yw ei fod yn argyhoeddi cogyddion cartref i fwynhau sgil sesnin. Ar ei ben ei hun, mae ganddo flas tart yn bennaf, fel arfer yn darparu’r holl darten sydd ei angen ar ddysgl, ond bydd angen ei gydbwyso’n ofalus â melyster, halltrwydd, chwerwder, sbeislyd ac umami. Mae Tamarind yn chwarae rhan hanfodol wrth dalgrynnu dysgl heb drechu blasau eraill, ac yn wahanol i gyfryngau sur eraill fel calch neu lemwn, gellir ei goginio am gyfnodau hir heb newid neu ddirywio mewn blas. Wedi’i ddefnyddio fel marinâd ar gyfer fy Iâr Mwg a Lacr Tamarind (rysáit ar dudalen 90), mae cynnwys asid uchel tamarind yn ychwanegu blas wrth dyneru.

Mae crispness nodweddiadol tamarind aeddfed hefyd yn hedfan mewn melysion, gan wrthbwyso’r cyfoeth caramel yn fy Shortbread Tamarind Millionaire ac ychwanegu cymhlethdod a tartineb ffrwythau at gacennau a melysion cyferbyniol. Wedi’i gyfuno â siwgr a dŵr, mae’n dod yn ddŵr tamarind adfywiol a phoblogaidd o Fecsico, a chydag ychwanegu aromatics fel fanila neu sinsir, caiff ei drawsnewid yn sudd tamarind sy’n diffodd syched gwledydd y Caribî ac Affrica, o Cairo i’r arfordir Swahili. Wedi’i baru â lemonwellt a dail leim, rwyf wrth fy modd fel sylfaen ar gyfer sblash o tamarind mewn Arnold Palmer neu daiquiri (darllenwch fwy isod).

Mae Tamarind yn ychwanegu ei arlliwiau miniog, sbeislyd hudolus at fwydydd ledled y byd; mae’n gynhwysyn hudolus sydd â’r pŵer i wella, satiate, a gwneud i’n cegau grychu (yn y ffordd orau bosibl). Ac fel y straeon serch gorau, mae’n gyfoethog mewn naws ac yn llawn posibilrwydd.

Gellir prynu ffrwythau Tamarind fel mwydion wedi’u lapio mewn seloffen mewn blociau; mewn jariau neu gynwysyddion, wedi’u gwerthu fel past tamarind, piwrî neu ddwysfwyd; neu fel codennau tamarind ffres neu sych. I gael y blas tamarind gorau yn y ryseitiau sy’n dilyn, rydym yn argymell gwneud dŵr tamarind gyda mwydion neu godennau tamarind.

1. codennau

Mae codennau tamarind cyfan yn cael eu graddio yn seiliedig ar y cam y cawsant eu cynaeafu. Tamarind sur, neu tamarind gwyrdd anaeddfed, yw’r mwyaf tarten ac asidig. Mae tamarind aeddfed yn frown, gyda blas tarten dymunol o gryf. Gellir bwyta tamarind melys yn uniongyrchol o’r goden. Cael codennau ffres mewn rhai archfarchnadoedd mawr, groseriaid Asiaidd ac Indiaidd, ac ar-lein.

2. Mwydion

Gwerthir mwydion tamarind sych mewn blociau wedi’u lapio â seloffen sy’n cynnwys y bilen a hadau codennau tamarind. Unwaith y bydd y mwydion tamarind yn dod i gysylltiad â’r aer, mae’n ocsideiddio, felly mae’r blociau hyn fel arfer yn frown canolig i dywyll, neu hyd yn oed yn ddu.

3. Pasta

Mae’r pastau yn ddi-had ac yn llaith ac wedi’u gwneud o fwydion tamarind sydd wedi’i wanhau â dŵr, gan ei gwneud hi’n hawdd ei integreiddio i seigiau. Dylai pastau o ansawdd da gynnwys tamarind, dŵr, ac (weithiau) cadwolyn, ond dim melysyddion artiffisial na surop corn. Roedd ein profwyr yn hoffi past tamarind brand Somboon, sy’n dod mewn brics.

4. Yn canolbwyntio

Mae dwysfwydydd Tamarind yn drwchus ac yn ddu gyda chysondeb tebyg i driagl. Mae blas dwys dwysfwyd tamarind yn rhoi cryfder i’r marinâd cyw iâr tamarind ac yn dod â’r caramel yn fyw yn y Millionaire Shortbread Tamarind. Gellir gwanhau crynodiadau hefyd i flas tebyg i ddŵr tamarind, os dymunir, trwy gymysgu â dŵr. Chwiliwch am y brand Tamicon.

5. Wedi rhewi

Mae yna hefyd tamarind wedi’i rewi heb ei felysu, a all fod â nerth gwannach, felly efallai y bydd angen i chi ychwanegu mwy at flas. Yn deneuach ac â llai o flas na ffurfiau eraill, dim ond eu dadmer a’u defnyddio yn ôl yr angen.

6. Llwch

Yn olaf, mae yna’r powdr tamarind, wedi’i wneud o tamarind wedi’i ddadhydradu a’i falu. Gellir defnyddio’r ffurf tamarind hynod grynodedig hon i flasu candies, diodydd a sawsiau pan fydd y rysáit yn galw amdano, ond ni ellir ei ddefnyddio yn lle’r past, y dwysfwyd, y codennau neu’r mwydion.

Sut i wneud dŵr tamarind

Er mwyn datgloi pŵer tarten tamarind ffres, rhaid troi’r codennau neu’r mwydion yn ddŵr tamarind yn gyntaf. Mae’r hanfod tamarind sur hwn yn cael ei baratoi trwy socian y mwydion tamarind llinynnol mewn dŵr berwedig ac yna straenio. Gellir defnyddio swm cyfartal o ddwysfwyd tamarind o ansawdd uchel, fel Tamicon, wedi’i wanhau â dŵr yn y ryseitiau hyn hefyd, ond ni fydd ganddo ansawdd llachar, cain dŵr tamarind wedi’i baratoi’n ffres.

Sut i wneud coctels tamarind

Mae lemonwellt aromatig, dail calch makrut, a sinsir tangy yn cyfuno â tarten, tamarind ffrwythau a siwgr cnau coco cyfoethog, melys i greu sylfaen coctel tamarind cryf a blasus y gellir ei ddefnyddio mewn pob math o gymysgeddau. Wedi’i gyfuno â rym a sudd leim ffres, mae’n dod yn tamarind daiquiri egnïol; gydag ychwanegu tequila a sblash o soda clwb, mae’n dod yn Oerach Tamarind adfywiol. Neu rhowch gynnig arni mewn cyfuniad â’ch hoff De Iced Arnold Palmer Tamarind. Mae Lara Lee, a greodd y sylfaen coctels tamarind, hefyd wrth ei bodd yn ychwanegu tro at goctels a mojitos tywyll a stormus. Ydych chi eisiau paratoi’ch cymysgedd coctel ymlaen llaw? Yn syml, rhewi’r sylfaen coctel tamarind mewn hambyrddau ciwb iâ a byddant yn toddi’n gyflym wrth gymysgu â’r cynhwysion sy’n weddill.

Leave a Comment

Your email address will not be published.