Nid yw torri braich yn golygu bod coginio oddi ar y bwrdd.

Yn gyntaf, gadewch imi ddweud wrthych am y gwyliau gaeaf yr oeddwn wedi’u cynllunio.

Roedd yn mynd i fod yn daith gyflym i gaban ffrind i fyny’r gogledd, ychydig ddyddiau o sgïo traws gwlad gyda nosweithiau wrth y tân. Ynghyd â’r dillad gaeaf, roeddwn wedi pacio’r hyn oedd ei angen arnom ar gyfer chili, cwcis, toddies poeth, a phwdin bara ar gyfer y brecwast yr oeddem wedi bwriadu ei wneud.

Pan oeddwn yn barod i adael yn gynnar y bore hwnnw, roedd y golau’n llachar fel gwydr, yr aer yn ffres ac yn ffres. Roedd fy nghi, Daisy, yn sibrwd o hyd i fynd ar ei ffordd. Dympais y bag olaf yn y boncyff ac yna… camais ar ddarn o rew. Roeddwn i’n gallu clywed hollt yr asgwrn cyn i mi weld fy arddwrn yn hongian yn limp.

Wrth eistedd yn yr ystafell argyfwng, sylweddolais: ni allwn symud bysedd y llaw yr wyf yn ysgrifennu fy straeon â hi, na throi’r arddwrn sy’n troi fy mhotiau; Roeddwn i wedi ymddiried yn fy llaw dde ar hyd fy oes. Wrth edrych ar y llaw dda yn gorffwys yn gyfforddus yn fy nglin, roeddwn i’n meddwl tybed a oedd yr un chwith i fyny at y dasg.

Yr wythnos gyntaf, ni ofynnwyd i Leftie wneud llawer. Roeddwn i’n gallu agor yr oergell a’r cypyrddau, gwneud coffi a gwneud diod. Daeth ffrindiau, ynghyd â fy mrawd, chwaer-yng-nghyfraith a phlant, heibio gydag anrhegion o flodau a seigiau hardd: cyri llysiau, cawl cyw iâr mewn cawl asgwrn cyfoethog, stiw cig eidion Gwyddelig, pastai ceirios. Roeddwn wedi anghofio pa mor flasus mae bwyd pobl eraill yn ei flasu pan gaiff ei wneud o’r newydd a’i flasu â chariad. Crëwyd pob pryd yn ofalus gyda chynhwysion y gallwn eu bwyta gyda fy llaw iach.

Wrth i newydd-deb fy nghyflwr wanhau, dechreuais roi Leftie i weithio. A yw’n wir, tybed, fod defnyddio’r llaw an-lywydd yn cryfhau’r rhannau o’r ymennydd nad ydynt yn cael eu defnyddio? A fyddai ffrio wy neu olygu erthygl gyda fy llaw chwith yn fy ngwneud yn gallach, yn fwy creadigol? Yr oedd terfynau, wrth gwrs, i’m galluoedd yn gystal a’m hamser ; cymerodd hyd yn oed y dasg symlaf, fel agor y cynhwysydd hanner a hanner, ddwywaith cymaint o amser.

Y cyrch cyntaf hwnnw i’r gydweithfa, canolbwyntiais ar yr hyn y gallwn ei wneud a’r hyn y gallwn ei brynu er cysur a hwylustod. Roedd cyw iâr rotisserie yn berffaith: hawdd ei godi, ei ailgynhesu, a’i weini gyda thatws wedi’u rhostio a moron gwydrog mêl o’r bar poeth. Y diwrnod wedyn, rhwygodd Leftie y cyw iâr dros ben, ei orchuddio â salsa corn sbeislyd ar dortillas corn ffres, ei orchuddio â chaws Cheddar wedi’i dorri’n fân, a’i bobi nes ei fod yn fyrlymus. Roedd Leftie yn sylweddoli hynny.

Roedd agor jariau yn her, nes i mi ddarganfod eu rhoi rhwng fy ngliniau neu o dan fy mraich dde. Pe bawn i’n gorffwys fy nghast ar dorth o fara, gallwn weld darnau. Yr un peth â thorri moron. Datblygodd fy llawysgrifen gyda Leftie i fod yn debyg i lawysgrifen ail raddiwr medrus. I ysgrifennu erthyglau, cyflogais Ms Dictation, sy’n byw ar fy nghyfrifiadur. Ond nid yw hi’n sillafu nac yn atalnodi, felly chwiliodd Leftie a phigo ar y cywiriadau.

Mae pum wythnos wedi mynd heibio. Mae’r cast i ffwrdd ac mae Rightie yn dod yn ôl i siâp, yn codi potiau ysgafn, yn agor caniau, yn golchi llestri. Ac er i mi golli allan ar hud ein coedwigoedd gogleddol, dwi’n galw’r wythnosau hyn yn wyliau lwcus i mi. Roedd cipolwg o ras a gobaith yn llenwi’r dyddiau ansicr hynny. Roedd y nyrs yn rhoi darn lafant ar fy ysgwydd cyn y feddygfa; tawelodd ei arogl fy nerfau. Sicrhaodd y llawfeddyg caredig a hyderus, Dr Bohn (ynganu “asgwrn”) mi y byddwn yn ôl yn rhedeg, yn teipio, yn coginio; Yn ein cyfarfod ôl-op, buom yn siarad am bwdin bara.

Mwynheais y moethusrwydd o brydau canmoliaethus a gwnes ddefnydd cyflym a blasus o fwydydd parod gan ein cynhyrchwyr lleol: tortillas corn heirloom, salsa ffres, llysiau creisionllyd a dresin salad cartref, a oedd i gyd yn well nag unrhyw beth y gallwn ei wneud fy hun. Sylweddolais fod cyw iâr rhost da yn well na dau aderyn amrwd yn yr oergell.

Efallai nad wyf yn gallach nac yn fwy creadigol, ond mae Leftie yn gryfach ac efallai fy mod yn fwy cytbwys, yn barod i wasanaethu’r holl dda a gefais.

Salad Cyw Iâr Asiaidd

Ar gyfer 4 o bobl.

Sylwer: Creisionllyd a chrensiog, mae’r salad hwn wedi’i seilio ar fresych wedi’i dorri’n fân a chêl wedi’i daflu gyda vinaigrette sesame sinsir wedi’i dostio mewn Minnesota o Salad Girl, wedi’i weini ar wely o berwr dŵr canol gorllewinol a’i orchuddio ag orennau a phîn-afal wedi’u sleisio’n barod. bar salad. Mae’n barod mewn eiliadau, hyd yn oed gydag un llaw yn unig. Gellir gwisgo cyw iâr a bresych o flaen amser a’u cadw am ychydig oriau cyn i’r pryd gael ei gwblhau.

•3C. bresych wedi’i dorri’n fân a chêl

•2C. cyw iâr wedi’i goginio a’i dorri’n fân

• 2 i 3 llwy fwrdd. dresin Asiaidd wedi’i baratoi, neu fwy yn ôl yr angen

•3C. berw dwr neu sbigoglys

• 1 C. orennau ffres wedi’u deisio a phîn-afal

• 1/4 cwpan. cnau corn neu gnau daear rhost

Cyfeiriadau

Mewn powlen fawr, taflu bresych a chyw iâr gyda digon o ddresin Asiaidd i’w orchuddio’n ysgafn. Trefnwch y berwr dŵr neu’r sbigoglys ar blât neu mewn powlen weini a phentyrrwch y cymysgedd cyw iâr ar ei ben. Gwasgarwch y ffrwythau a’r cnau corn ar ei ben a’i weini ar unwaith.

Tremio i’r de o’r ffin

Ar gyfer 4 o bobl.

Sylwch: Wedi’i flasu’n hawdd ac yn feiddgar, mae’r caserol hwn wedi’i seilio ar Aces & Eights Corn Salsa â sbeis ysgafn Double Take, tortillas ŷd treftadaeth Nixta hynod ffres, a chaws wedi’i rwygo wedi’i becynnu.

• 8 tortillas corn ffres

•2C. cyw iâr wedi’i goginio, wedi’i dorri’n fân, wedi’i rannu

• 1 C. saws corn, wedi’i rannu

• 1/2 i 1 cwpan. caws arddull Mecsicanaidd wedi’i gratio’n fân

• Hufen sur neu iogwrt Groegaidd, i’w addurno

• Guacamole, i addurno

• Cilantro wedi’i dorri, i’w addurno

• Saws tomato ffres i’w addurno

Cyfeiriadau

Cynheswch y popty i 350 gradd.

Rhowch 4 tortillas ar waelod dysgl pobi. Rhowch 1 cwpan o gyw iâr wedi’i rwygo ar ben y tortillas a rhoi 1/2 cwpan salsa ar ei ben. Rhowch haenen arall o dortillas ar ben y saws a rhowch weddill y cyw iâr a’r saws ar ei ben. Taenwch y caws ar ben popeth.

Gorchuddiwch â dalen o ffoil alwminiwm a’i bobi nes ei gynhesu a bod y caws wedi toddi, tua 25 i 30 munud. Tynnwch y ffoil a pharhau i bobi i gaws brown. I weini, torrwch yn sgwariau a rhowch y garnishes i’r ochr.

Beth Dooley yw awdur “The Perennial Kitchen.” Dewch o hyd iddi yn bethdooleyskitchen.cometr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.