O fy llogell | Newyddion Cymunedol Miami

Annwyl ddarllenydd…
Mae’r ryseitiau canlynol yn deillio o flynyddoedd o roi beiro ar bapur, neu heddiw, blaen bysedd ar fysellfwrdd (1-2 ar y tro). Nid mater o fesur yn unig yw ryseitiau, ond hefyd hanesion bach o ble, pryd a pham y cawsant eu coginio. Nid yw pob rysáit yn cael ei ddyfeisio gennyf i, ond seigiau wedi’u coginio gyda gofal ac angerdd am y fasnach. Mae gan lawer o’r ryseitiau i’w dilyn ysbrydoliaeth tymhorol yn ogystal â heriau dyddiol gan bobl wych yn union fel chi sydd wedi bod yn chwennych pryd penodol.
Mwynhewch….

Fy ratatouille ag wyau sofliar wedi’u potsio

am 6

Rwyf wedi dod o hyd i ratatouille mewn llawer o ryseitiau a bwytai, ond mae llawer o gogyddion wedi bastardeiddio. Dyma ratatouille “go iawn”, a fydd yn tynnu sylw at bob un o’r gwahanol flasau.

Mae wyau soflieir yn ategu llysiau wedi’u coginio’n berffaith.

Rwy’n gwybod, wrth gwrs, bod ratatouille yn saig sy’n haeddu llawer o barch. Mae gan y pryd wreiddiau, hanes a llawer o draddodiadau teuluol o’i gwmpas.

Gellir ei wneud fel “stiw” neu fwy “glân” fel hyn.

Cynhwysion:

● 24 o wyau soflieir
● 1 i 2 lwy fwrdd o halen kosher
● 1 1/2 cwpan eggplant, wedi’u plicio, eu deisio a’u hadu
● 1 cwpan zucchini wedi’i dorri’n fân, wedi’i hadu
● 1 cwpan sgwash melyn, wedi’i deisio a’i hadu
● 1 cwpan winwnsyn Sbaeneg melyn, wedi’i deisio
● 1 cwpan pupur cloch coch, wedi’i ddeisio a’i hadu
● 1/2 cwpan olew olewydd, wedi’i rannu
● 4 i 5 ewin garlleg, wedi’u plicio a’u sleisio’n denau
● pinsiad o saffrwm
● 3 tomatos, wedi’u blancio, eu plicio, eu hadu a’u deisio
● 1/2 cwpan cawl cyw iâr
● 1/4 cwpan perlysiau cymysg wedi’u torri (basil, teim a rhosmari)
● halen a phupur i flasu

Rhowch yr wyau soflieir mewn dŵr oer, wedi’i halltu’n ysgafn mewn sosban ganolig. Wrth i’r wyau gyrraedd y berwbwynt, tynnwch nhw o’r dŵr a’u rhoi mewn baddon iâ (mae hyn yn eu hatal rhag gor-goginio). Pan fydd yn oer, tynnwch y crwyn. Gosod o’r neilltu.

Rhowch yr eggplant mewn hidlydd, ysgeintiwch halen ar ei ben. Gadewch i sefyll am 10 munud, gan ddraenio’r chwerwder. Gorweddwch ar dywel i sychu.

Mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, ychwanegwch ddigon o olew olewydd i orchuddio gwaelod y sosban. Ffriwch bob llysieuyn un ar y tro: y zucchini, sgwash melyn, winwnsyn a phupur cloch. Ffriwch nes bod pob un yn sgleiniog, tua 1 munud fesul llysieuyn. Archebwch bob llysieuyn ar ei blât ei hun.

Sychwch y sgilet, gorchuddiwch â gorchudd ysgafn o olew olewydd, a’i gynhesu dros wres canolig-uchel. Ffriwch yr eggplant nes ei fod yn gadarn ond yn sgleiniog. Mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, cynheswch yr olew sy’n weddill. Ffriwch y garlleg nes yn euraidd. Ychwanegwch y llysiau sydd wedi’u ffrio’n flaenorol ynghyd â’r saffrwm, ffrio am tua 30 eiliad. Ychwanegwch y broth cyw iâr a chig tomato. Coginiwch dros wres isel am tua 1 munud. Ychwanegwch y perlysiau, halen a phupur i flasu. Ychwanegwch yr wyau soflieir a gadewch iddynt gynhesu am 1 munud. Rhannwch y ratatouille rhwng chwe bowlen weini, gyda 4 wy fesul dogn.

Asbaragws wedi’i grilio gydag olew mache ac parmesan

ar gyfer 4 o bobl

Mae asbaragws, fel artisiogau, yn cynnwys cynarin, math o asid organig a fydd yn gwneud i win flasu’n felys, efallai y bydd rhai’n dadlau … Ond os cânt eu plicio a’u gorchuddio’n gyntaf, bydd y teimlad yn diflannu. Tymheru hynny gyda’r mache, y mae gan ei ddail tywyll flas cneuog, a’r olew Parmesan, sy’n rhoi cydbwysedd hufennog i’r asbaragws.

Cynhwysion:

● 2 ddwsin o gwaywffyn asbaragws, maint jumbo
● 1/4 cwpan olew Parmesan (gweler isod)
● 4 bagad bach o mache (letys)
● 2 wy wedi’u berwi’n galed
● 1/2 cwpan caws Reggiano Parmigiano, wedi’i gratio
● halen a phupur i flasu

Ar gyfer yr asbaragws:
Torrwch ben isaf yr asbaragws i ffwrdd yn ofalus a phliciwch gyda phliciwr llysiau. Blanchwch nhw* yn gyflym ac yn gandryll, (yn berwi dŵr hallt, yna mewn baddon iâ sydd hefyd yn hallt) Wedi oeri, tynnwch o’r bath iâ, sychwch â thywel papur.
Rholiwch yr asbaragws yn yr olew Parmesan. Griliwch neu friwliwch yr asbaragws nes ei fod ychydig yn dyner. Gosod o’r neilltu.

olew parmesan:

● 1/2 cwpan caws Parmesan, wedi’i sleisio
● 1 cwpan o olew olewydd gwyryfon ychwanegol

Torrwch y darnau o gaws Parmesan yn fân. Mewn sosban fach dros wres isel, cynheswch y caws a’r olew. Cynhesu olew am 15 i 20 munud; peidiwch â dod i ferwi.

Gorchuddiwch a gadewch ar dymheredd yr ystafell am ddiwrnod neu ddau.

Golchwch y mache yn ysgafn. Sychwch yn dda. Gan ddefnyddio siswrn, torrwch y llysiau yn y gwaelod. Rhowch dusw bach ar bob un o bedwar plât gweini. Rhowch chwe gwaywffon asbaragws wrth ymyl y mache. Gratiwch yr wyau dros y salad, gan rannu’r wyau’n gyfartal dros y pedwar llysieuyn. Rhowch olew Parmesan dros y salad ynghyd â naddion Parmesan.

Pastai cyw iâr

am 6

Mae cacen marijuana mewn unrhyw ffurf bob amser wedi bod yn gyfle i mi gael cysur a maeth pan rydw i ychydig yn ddiog. Mae hefyd bob amser yn gweithio wrth ddifyrru neu goginio prydau dyddiol i’r teulu.

Rwy’n dewis gwneud “cacennau pot” mewn sosbenni. Rwy’n meddwl bod gormod o cytew pan fydd padell gacennau wedi’i leinio â chytew. Ac mae’r saws yn tueddu i amsugno’r gwaelod. Mae hefyd yn haws ei fwyta oherwydd ei fod yn dal y “gacen” gyda’i gilydd yn ei gynhwysydd gweini.

Yn y bôn, dim ond cyfuniad o gynhwysion mewn padell yw’r rhan fwyaf o basteiod pot, mae rhai yn ychwanegu hufen, gorchuddio a gadael iddo goginio. Y saws yw elfen bwysicaf y ddysgl, ond mae’n bwysig iawn parchu amser coginio pob cynhwysyn cyn iddo ddod i ben yn y popty. Mae pobi’r toes ac yna ei ailgynhesu yn dod â’r holl bartïon ynghyd: mae’r toes (carbs) a’r cyw iâr (protein) ynghyd â’r llysiau yn rhoi pryd cyflawn i chi mewn un pecyn taclus.

Cymysgedd Pot Cacen:

● 6 ramecins 8-owns
● 2 chwart o broth cyw iâr
● 1 cwpan o hufen
● 4 clun cyw iâr (adain a morddwyd)
● 1 foronen ganolig i fawr
● 1 cwpan pys gwyrdd (ffres os ydynt ar gael, wedi’u rhewi fel arall)
● 1 winwnsyn perlog cwpan, wedi’u plicio
● 2 goesyn o seleri
● Tusw Garni*
● 2 gwpan cremini madarch
● 1/4 cwpan dail tarragon wedi’u torri’n fras
● halen a phupur

Torrwch moron a seleri yn giwbiau 1/8 modfedd. Torrwch fadarch cremini yn ddarnau 1/4 modfedd.

Mewn pot cawl bach, mudferwch traed cyw iâr, tusw garni, a broth cyw iâr.

Mudferwch y cyw iâr nes ei fod wedi coginio drwyddo, tua 45 munud. Tynnwch y cyw iâr a’r tusw garni o’r cawl, gadewch i’r cyw iâr oeri i dymheredd yr ystafell. Ychwanegu llysiau a madarch i broth cyw iâr, dychwelyd i ferwi. Tynnwch lysiau a madarch, wedi’u neilltuo. [Boil? Didn’t boil the chicken. Simmer? For how long?] Mudferwch, IE coginio 25 munud

I wneud y Veloute* (saws):

● 1/4 ffon o fenyn
● 1/4 cwpan o flawd
● Hylif wedi’i sathru wedi’i straenio o gyw iâr a llysiau

Mewn pot bach, toddwch y menyn, yna ychwanegwch y blawd, gan chwisgo’n gyson i wneud roux. Ychwanegwch y cawl cyw iâr cynnes ac, wrth ei droi, dewch â’r Velouté* i ferwi, ei leihau i fudferwi a’i goginio am 15 i 20 munud. Ychwanegwch yr hufen trwm. Halen a phupur i flasu.

Tynnwch groen ac esgyrn o goesau cyw iâr (gan gynnwys Cartlidge). Yna torrwch y darnau cyw iâr yn ddarnau.

Rhannwch gyw iâr, tarragon, a llysiau a’u hychwanegu at ramekins (rhewi os oes dros ben). Gorchuddiwch y llenwad gyda Velouté* ac ysgwyd y mowldiau ychydig i sicrhau bod y Velouté wedi cymysgu gyda’r llenwad. Yn yr oergell.

Llenwi pastai pot:

● 1 wy wedi’i guro
● 2 ddalen o grwst pwff wedi’i rewi
● 1/4 cwpan caws Parmigiano-Reggiano wedi’i gratio

Ar gyfer y gramen bastai, rwy’n hoffi defnyddio crwst pwff a brynwyd yn y siop neu wedi’i rewi. Nid yn unig y mae’n haws na gwneud un eich hun, ond mae hefyd ar gael yn eang mewn siopau groser.

Rhowch y ddalen crwst pwff ar arwyneb â blawd ysgafn. Torrwch chwe chylch tua 2 fodfedd yn fwy na diamedr y sosbenni. Rhowch ddisg o grwst pwff ar y badell, gwasgwch y toes yn gadarn yn erbyn yr ochrau gyda chledr eich llaw.

Brwsiwch y toes gyda’r wy ac ysgeintiwch y caws wedi’i gratio ar ei ben.

Rhowch y patties ar y badell gynfas, pobwch mewn popty 350 gradd am tua 20 munud nes ei fod yn frown euraid.

Rwy’n gobeithio fy mod wedi’ch ysbrydoli i gael ychydig o hwyl, efallai’n ddewr mewn pot a sosban llychlyd i fynd yn ôl ar y stôf. Fel arall, ffoniwch 305-663-2100 i gadw lle.

Jan Jorgensen, Bwyty Two Chefs


Cysylltwch â’ch cwsmeriaid a thyfu’ch busnes

Cliciwch yma


Leave a Comment

Your email address will not be published.