Obsesiwn â garlleg? Rydych chi’n mynd i garu’r rysáit Cyw Iâr a Reis Garlleg Rhost.

i Ystyriwch nifer yr ewin garlleg yn rhestr gynhwysion rysáit fel man cychwyn. Oni bai fy mod yn profi rysáit, ac os felly rwy’n dilyn y rysáit fel y’i hysgrifennwyd, byddaf bron bob amser yn ychwanegu mwy. Cyfrwch fi ymhlith y cythreuliaid garlleg.

Mae’r brathiad miniog, pupur y mae’n ei roi yn aruchel. Wedi’i dorri a’i daflu mewn menyn neu olew, mae’n cynnig arogl nefol. Ac, oherwydd ei fod yn para mor hir, rydw i bron bob amser yn ei gadw wrth law ar gyfer ciniawau nos wythnos. Os byddwch chi’n nodio’ch pen, dwi’n siŵr y byddwch chi wrth eich bodd â’r pryd cyw iâr a reis cyflym a rhad hwn. Mae’n un rydw i wedi bod yn ei wneud ers pan oeddwn yn y coleg, yn enwedig os wnes i ddod o hyd i garlleg a chyw iâr ar werth.

Mae angen pen cyfan o arlleg.

Am ewin neu dri, rwy’n procio’r garlleg yn ysgafn gydag ochr lydan cyllell fy nghogydd, tynnu’r croen, ac yna sleisio, mins, neu grât. Os yw rysáit yn galw am ei wasgu, byddaf yn ei tharo’n galetach ag ochr fflat cyllell y cogydd.

Fodd bynnag, pan fydd rysáit yn galw am ben cyfan, rwy’n hoffi arbed amser a llanast.

I gael gwared ar y croen papurog, rwy’n dibynnu ar un o’r tri dull hyn.

To remove garlic’s papery skin, place the cloves in a large, clean, dry jar with a hard lid and shake vigorously for 15 to 20 seconds

” height=”2000″ width=”3000″ layout=”responsive” class=”inline-gallery-btn i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined” on=”tap:inline-image-gallery,inline-image-carousel.goToSlide(index=1)” tabindex=”0″ role=”button” data-gallery-length=”2″ i-amphtml-layout=”responsive”>

I gael gwared ar groen papurog y garlleg, rhowch yr ewin mewn jar fawr, lân, sych gyda chaead caled a’i ysgwyd yn egnïol am 15 i 20 eiliad.

(Scott Suchman/The Washington Post)

Fy ffefryn yw eu hysgwyd.: Rhowch yr ewin mewn jar fawr, lân, sych gyda chaead caled (fel jar picl wag) – neu rhowch yr ewin mewn cynhwysydd metel, gwrthdroi cynhwysydd o’r un maint dros y top a dal y cynwysyddion gyda’i gilydd lle mae’r teiars yn cyfarfod. Ysgwydwch yn egnïol am 15 i 20 eiliad. Os oes gan rai grwyn o hyd, ailadroddwch y broses gyda’r rheini. Efallai y bydd angen i chi blicio rhai yn ddiweddarach, ond mae angen croenio’r mwyafrif. Mae’r dull hwn yn gweithio orau gyda phennau garlleg ychydig yn hŷn, sychach. Ar gyfer y garlleg mwyaf ffres neu fwyaf ystyfnig, efallai y bydd angen i chi dorri diwedd pob ewin lle’r oedd yn gysylltiedig â’r gwreiddyn.

Os ydw i’n ychwanegu’r garlleg at saws, efallai y byddaf yn rhoi cynnig ar un o’r dulliau hyn. Mae’r ddau yn arwain at garlleg wedi’i feddalu ychydig.

Meicrodon: Rhowch yr ewin ar blât a’r microdon yn uchel am tua 15 eiliad. Tynnwch a gadewch i oeri am ychydig funudau. Dylai’r crwyn ddod i ffwrdd yn hawdd. Os na, rhowch fyrst arall iddynt, y tro hwn am 5 eiliad.

Dwr poeth: Ar gyfer y dull hwn, torrwch ddiwedd pob dant lle mae’n ymuno â’r gwraidd. Rhowch tegell i ferwi dŵr. Mewn powlen fawr, ychwanegwch yr ewin a’i orchuddio â dŵr berwedig a gadewch iddo sefyll am bum munud, neu nes bod y croen yn dechrau llacio. Draeniwch, oeri ac yna pliciwch.

Dull arall y gwnaethom arbrofi ag ef: gwahanu’r dannedd oddi wrth y pen. Trosglwyddwch nhw i bowlen eich cymysgydd stand gyda’r atodiad padl, gosodwch y gard bowlen i atal y dannedd rhag hedfan i ffwrdd, a churwch dros wres canolig nes bod y dannedd wedi rhyddhau eu crwyn. Mae hyn yn gweithio, ond mae’r dannedd yn cael eu curo ac yna mae’n rhaid i chi lanhau’r bowlen, padlo a gwarchod. Gormod o waith.

Ac yn lle torri’r holl ewin hynny, rwy’n torri allan fy gwasg garlleg ymddiriedus. Efallai bod yn well gen i’r dull hwn oherwydd dwi’n caru’r blas garlleg cryf.

Dwi wrth fy modd yn popio pob ewin (oedden ni’n eu galw’n “bysedd traed” pan o’n i’n fach) i mewn i siambr fach y wasg garlleg, gan ei dal dros bowlen, ac yna gwylio’r tamaid a’r olew yn codi ac yn disgyn. Ar gyfer meintiau mwy, mae’r wasg yn gwneud y dasg yn llawer cyflymach o’i gymharu â thorri ar fwrdd torri.

Os oes gennych wasg garlleg, tynnwch ef allan i wneud y ddysgl reis hon ar gyfer cariadon garlleg. Mae’n gyflym ac yn hawdd ei amrywio. Po fwyaf y byddwch chi’n torri’r garlleg, y mwyaf amlwg fydd, felly cadwch hynny mewn cof wrth benderfynu a ddylid sleisio, briwio neu wasgu.

Os oes gennych reis dros ben, defnyddiwch ef. Os na, rhowch y reis i mewn cyn i chi ddechrau coginio a dylai fod yn barod yn iawn pan fyddwch ei angen.

Mae’r pryd hwn yn galw am ddarnau bach o gyw iâr wedi’u ffrio mewn padell nes eu bod yn frown euraid, a’r sbigoglys wedi gwywo yn yr un badell. Yna caiff y garlleg ei ffrio’n gyflym nes ei fod yn frown euraid. Mae rhai yn dadlau bod hyn yn gwneud yr allium yn chwerw, ond mae’n chwerwder yr wyf yn ei garu.

Yna, cymysgwch y garlleg wedi’i rostio â reis gwyn a gadewch i’r cyfuniad hwnnw orffwys ar waelod y sosban nes bod rhai o’r grawn reis yn frown a brown hefyd. Ychwanegwch y cyw iâr wedi’i goginio a’r sbigoglys, ac rydych chi wedi gorffen. Gallwch chi ysgeintio ychydig o Parmesan os dymunwch.

Rwyf hefyd wedi gwneud y pryd hwn gyda golwythion porc heb lawer o fraster, heb asgwrn, neu gallwch gymysgu tofu ciwb â starts corn, ei ffrio mewn ychydig o olew nes ei fod yn frown euraidd ar bob ochr, a’i droi i mewn ar y diwedd. Rhowch gynnig arni gyda grawn eraill yr ydych yn eu hoffi neu gyda’ch hoff lysiau gwyrdd babi, fel arugula sbeislyd, yn lle sbigoglys hefyd.

Cyw Iâr Garlleg Rhost a Reis

Mae’n gwasanaethu: 4

Tywydd: 35 munud

Cynhwysion:

680g bronnau neu gluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen, wedi’u torri’n ddarnau bach

halen mân

pupur du wedi’i falu’n fân

1 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

140g sbigoglys babi (5 cwpan)

2 lwy fwrdd o fenyn heb halen neu halen, a mwy os oes angen

1 garlleg pen, wedi’i blicio, wedi’i friwio, wedi’i wasgu neu wedi’i gratio

500g o reis gwyn grawn hir wedi’i goginio (gweler y nodyn)

20g o gaws Parmesan wedi’i gratio, i’w weini, a mwy os oes angen

Dull:

Rhowch sosban fawr ger y stôf.

Patiwch y cyw iâr yn sych a’i sesno’n ysgafn â halen a phupur. Mewn sgilet fawr nonstick dros wres uchel, cynheswch yr olew olewydd nes yn symudliw. Ychwanegwch y darnau cyw iâr mewn un haen, gan goginio mewn sypiau os oes angen, a choginiwch, gan droi, nes eu bod wedi coginio trwyddo a’u brownio, tua 6 munud. Trosglwyddwch i’r badell a’i orchuddio â sosban arall neu gaead pot i gadw’n gynnes. Ychwanegu sbigoglys i sgilet a’i goginio, gan droi’n aml, nes ei fod wedi meddalu, tua 2 funud. Trosglwyddwch i sosban gyda chyw iâr.

Gostyngwch y gwres i ganolig uchel, ychwanegwch fenyn a garlleg a choginiwch, gan droi’n aml, nes ei fod yn frown ysgafn, tua 1 munud. Ychwanegwch y reis a’i droi nes bod y garlleg wedi’i gymysgu. Cynyddwch y gwres i fod yn uchel, taenwch reis ar waelod y sosban, a choginiwch heb ei droi nes bod y reis yn dechrau crensian ar y gwaelod, tua 3 munud. Trosglwyddwch sbigoglys a chyw iâr i sgilet a’i daflu’n ysgafn nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda. Blaswch ac ychwanegu mwy o fenyn, halen a phupur yn ôl yr angen.

Rhannwch rhwng pedwar plât neu bowlen fas a rhowch y Parmesan ar bob powlen, os dymunir, gweinwch fwy o ochr bwrdd Parmesan.

Nodyn: Os oes angen i chi wneud swp newydd o reis, ar gyfer 500g o reis gwyn grawn hir wedi’i goginio, rinsiwch 190g o reis nes bod y dŵr yn rhedeg yn glir. Yna, rhowch ef mewn sosban ganolig gyda chaead dros wres canolig-uchel. Ychwanegwch 1 llwy de o olew olewydd a’i daflu i orchuddio’r reis. Ychwanegu 350 ml o ddŵr, pinsied o halen, os dymunir, a dod ag ef i ferw. Gostyngwch y gwres i isel, gorchuddiwch, a mudferwch nes bod reis yn dendr a dŵr yn cael ei amsugno, 10 i 15 munud.

Sut i storio: Rhowch yn yr oergell hyd at 3 diwrnod.

Gwybodaeth am faeth fesul dogn (gan ddefnyddio menyn heb halen) | calorïau: 409; cyfanswm braster: 14g; braster dirlawn: 5g; colesterol: 139mg; sodiwm: 180mg; carbohydradau: 26g; ffibr dietegol: 1g; siwgr: 0g; protein: 42g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

© post Washington

Leave a Comment

Your email address will not be published.