Pam mae Japan eisiau ichi dalu mwy am gyw iâr wedi’i ffrio

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Am y tro cyntaf mewn cenhedlaeth, mae yna awgrym o chwyddiant yn yr awyr yn Japan. Mae’n arogli llawer fel cyw iâr wedi’i ffrio.

Fel arfer ni fyddai’r cynnydd o 10% ym mhris cyw iâr wedi’i ffrio “Karaage-kun” cadwyn siopau cyfleustra Lawson Inc. yn gwneud penawdau. Ar y llaw arall, yn y rhan fwyaf o wledydd, ni fyddai cynnyrch o’r fath wedi mynd 36 mlynedd heb i brisiau godi unwaith. Dyma’r enghraifft ddiweddaraf o’r hyn sydd wedi’i alw’n “ruth gouging pris” Japan, gan fod yr Yen wan a’r rhyfel yn yr Wcrain wedi cynyddu cost mewnbynnau a mewnforion. Mae cwmnïau Japaneaidd yn dechrau plygu i’r anochel a’i drosglwyddo i ddefnyddwyr.

Mae’r duedd wedi effeithio ar bopeth o bris nwdls sydyn i fyrbryd corn plant annwyl Umaibo, a gododd am y tro cyntaf yn ei hanes pedwar degawd i 12 yen (9 cents) o 10 yen. Mae disgwyl yn eang bellach i chwyddiant gyflymu i darged 2% y banc canolog ym mis Ebrill, gan roi sylw i raglen ysgogiad Llywodraethwr Banc Japan Haruhiko Kuroda. Y gwahaniaeth polisi rhwng y BOJ a’r Gronfa Ffederal, sy’n codi cyfraddau llog, yw’r prif droseddwr ar gyfer dirywiad yr Yen.

Er bod yen gwan yn hanesyddol wedi bod yn newyddion da i Japan, allforiwr cryf, mae cyflymder y dirywiad yn newid y naratif. Mae’r gostyngiad o 11% yn yr arian cyfred eleni yn gwaethygu effaith costau ynni a bwyd cynyddol yn y wlad, prin yr hyn y byddai’r Prif Weinidog Fumio Kishida ei eisiau fisoedd cyn yr etholiadau tŷ uchaf. Siaradodd sylfaenydd Uniqlo a dyn cyfoethocaf Japan, Tadashi Yanai, ar ran llawer o’r genedl yr wythnos diwethaf pan ddatganodd fod yen wan “dim ond yn ddrwg i economi Japan yn ei chyfanrwydd.”

Ond ychydig o gymhelliant sydd gan Kuroda i newid cwrs. Chwyddiant uwch yw’r union beth y mae wedi bod yn edrych amdano ers iddo ddod yn llywodraethwr yn 2013. Mae’r BOJ ar fin codi ei ragolwg chwyddiant i 1.5% -1.9% ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, o’i gymharu â rhagolwg o 1.1% ym mis Ionawr, adroddodd Bloomberg Newyddion. yr wythnos diwethaf, gan ddyfynnu pobl sy’n gyfarwydd â’r mater.

Mae cynnydd o’r fath i’w groesawu, ond nid yw’n ddigon o bell ffordd i’r BOJ roi’r gorau i’w safiad hynod hawdd. Mae’r banc canolog wedi mynnu ers blynyddoedd ei fod am i chwyddiant nid yn unig gyrraedd y targed cysegredig o 2%, ond aros yno. Mae Kuroda yn honni bod y chwyddiant cyfredol a yrrir gan gostau yn anghynaladwy, gyda thwf cyflog cymedrol a marchnad lafur hyd yn oed yn wannach nag o’r blaen Covid. Nid yw hynny’n gadael llawer o anadl am rywbeth mor radical â chodiad cyfradd.

Beth bynnag, mae’r BOJ yn wynebu pwysau gwahanol iawn i wledydd eraill. Hyd yn oed os yw chwyddiant Japan yn cyrraedd 2% y mis hwn, mae’n bell o 8.5% yr Unol Daleithiau neu 7.5% parth yr ewro. Ysgrifennodd dadansoddwyr yn Citigroup Inc. yr wythnos hon eu bod yn disgwyl i gyfraddau negyddol aros yn eu lle tan ddiwedd tymor Kuroda ac y bydd ei olynydd yn adolygu’r polisi fis Ebrill nesaf.

Hyd nes y bydd newid sy’n lleihau’r bwlch cyfradd, mae’n anodd rhagweld y bydd yr Yen yn cryfhau’n sylweddol. Mae’n well gan Kuroda i symudiadau cyfradd cyfnewid beidio â bod yn gyflym, ond nid oes fawr o arwydd ei fod yn anghyfforddus â’r cyfeiriad. Yn hytrach, sylwadau Kuroda ym mis Mawrth oedd bod gwendid yen yn gadarnhaol i’r economi ehangach a roddodd drwydded i fasnachwyr ar gyfer y sleid gyfredol.

Mae rhai strategwyr bellach yn dyfalu a fydd y Weinyddiaeth Gyllid yn ymyrryd yn y farchnad i gynnal yr Yen. Mae eraill yn pwyso a mesur y posibilrwydd o help llaw wedi’i gydlynu’n rhyngwladol, fel yr un a drefnwyd ym 1998, pan gyrhaeddodd yr Yen 150 i ddoler yr UD. Efallai nad yw’r tynnu’n ôl yn ddigon dramatig, eto, i fynd yn groes i hynny. (Wedi dweud hynny, mae yna wleidyddion sy’n fwy sensitif i gwynion defnyddwyr. Dywedodd y Gweinidog Cyllid Shunichi Suzuki yr wythnos diwethaf fod dirywiad yr Yen yn eithaf niweidiol oherwydd nad yw twf cyflog cryf yn cyd-fynd ag ef.) Mewn gwirionedd, efallai y bydd Kuroda yn gweld gwendid yen fel yr un peth i dorri’r meddylfryd datchwyddiadol sydd wedi plagio ei ymdrechion i gynhyrchu enillion pris. Hyd yn oed wrth i brisiau cynhyrchwyr ddechrau codi ar ddiwedd 2021, roedd y BOJ yn gyflym i nodi ei bod wedi bod yn anodd newid disgwyliadau defnyddwyr.

“Yn Japan, mae’r ymddygiad a’r meddylfryd sy’n seiliedig ar y rhagdybiaeth na fydd prisiau’n codi’n hawdd wedi’u gwreiddio’n ddwfn yn bennaf ymhlith busnesau,” ysgrifennodd y banc yn ei adroddiad rhagolygon mis Ionawr. “Mae yna risg na fydd y cynnydd mewn costau sy’n mynd drwodd i brisiau gwerthu… yn symud ymlaen.”

Mae Kuroda yn iawn i boeni bod chwyddiant “da” yn anodd dod o hyd iddo. Mae cwmnïau yn aml yn barod i wasgu eu helw eu hunain yn gyntaf cyn troi at godiadau pris. Mae’r cynnydd mewn prisiau cyw iâr wedi’i ffrio yn y newyddion yn union oherwydd ei fod yn anarferol iawn, a bydd yn anoddach i weithgynhyrchwyr cynhyrchion pris-elastig, cadwyni tafarn izakaya disgownt, a chyflenwyr ymhellach i lawr y gadwyn werth i godi prisiau. Yn anoddach fyth i siopau a bwytai mam-a-pop nad yw eu maint elw bron yn bodoli eisoes.

Gallai dim ond dos o chwyddiant “drwg” fod o gymorth wrth newid y meddylfryd hwn. Os yw hynny’n wir, dewch i arfer â’r cyw iâr wedi’i ffrio drutach.

Mwy gan yr awduron hyn ac eraill yn Bloomberg Opinion:

• Mae cwymp yr yen yn gyfyng-gyngor a grëwyd gan Japan: Daniel Moss

• Mae ynysu Covid Japan wedi para’n rhy hir: Gearoid Reidy

• Rhaid i’r ECB weithredu i osgoi argyfwng arian cyfred: Marcus Ashworth

Nid yw’r golofn hon o reidrwydd yn adlewyrchu barn y bwrdd golygyddol na Bloomberg LP a’i berchnogion.

Mae Gearoid Reidy yn uwch olygydd yn Bloomberg News sy’n cwmpasu Japan. Cyn hynny, bu’n arwain y tîm newyddion diweddaraf yng Ngogledd Asia ac roedd yn ddirprwy bennaeth ar ganolfan Tokyo.

Mae Daniel Moss yn golofnydd i Bloomberg Opinion sy’n ymdrin ag economïau Asiaidd. Cyn hynny, roedd yn olygydd gweithredol Bloomberg News ar gyfer yr economi fyd-eang ac yn arwain timau yn Asia, Ewrop a Gogledd America.

Mae mwy o straeon fel hyn ar gael yn bloomberg.com/opinion

Leave a Comment

Your email address will not be published.