Pam mae perchennog becws yn Hamilton yn derbyn bygythiadau marwolaeth am ei bariau siocled?

Mae mynd yn firaol ar TikTok wedi dod â DSRT Co., becws Summer Badawi yn Hamilton, i gynulleidfaoedd rhyngwladol, ond mae hefyd wedi ei amlygu i don o gasineb rhithwir.

“Gall pobl ar y Rhyngrwyd fod yn bres iawn gyda’r hyn maen nhw’n ei ddweud,” meddai Badawi.

Dywedodd Badawi iddi dderbyn bygythiadau marwolaeth a sarhad, ei bod yn cael ei gwatwar am ei haraith, a bod pobl yn chwilio yn ei chyfrifon personol i aflonyddu arni.

Mae cost eu bariau siocled yn ffynhonnell bwysig o adborth negyddol.

Nid yw rhai o’r 4.3 miliwn o bobl sydd wedi gwylio ei fideos yn hoffi bod ei fariau DSRT llofnod, y dywedodd ei fod yn cymryd oriau i’w gwneud ac sydd i fod i gael eu sleisio a’u bwyta, yn costio $ 25.

Cyn cyflogi eu staff, cymerodd bariau DSRT Badawi 13 awr i wneud swp ohonynt. Nawr mae’n cymryd tua thair awr. (Cara Nickerson/CBC)

“Nid oes ganddynt unrhyw gyd-destun ar gyfer yr hyn y mae hynny’n ei olygu. Maen nhw’n meddwl fy mod i’n llythrennol yn wallgof,” meddai Badawi, gan esbonio’r broses a’r deunyddiau a ddefnyddir i wneud y danteithion decadent sy’n cyfiawnhau’r gost.

Mae bariau DSRT Badawi yn cael eu gwneud gyda chragen siocled caled sy’n syfrdanol yn weledol ac wedi’u llenwi ag amrywiaeth o gynhwysion, gan gynnwys ganache cartref, cyffug biscoff cartref, ac yn aml maent yn cynnwys bariau siocled eraill y tu mewn, megis Kinder Buenos a Reese’s Peanut Butter Cups.

Dywedodd gweithiwr cyntaf Badawi, Chloe Gonneau, fod y sylwadau negyddol sy’n ei phoeni fwyaf yn ymwneud ag ymddangosiad anarferol y bariau siocled.

“Gall ddifetha’ch diwrnod pan fydd pobl yn rhoi’ch cynnyrch rydych chi wedi gweithio mor galed arno i lawr a dweud bod yn rhaid iddo fod yn ffiaidd ac yn ddi-flas. Mae fel, ‘Na, fe gymerodd dair awr i mi o’r dechrau i’r diwedd,'” meddai . .

Yn ogystal â chostau materol, mae Badawi yn gyflogwr cyflog byw, sy’n ychwanegu at gyfanswm cost ei busnes.

Mae Hannah Cole, gweithiwr DSRT Co, a welir yma yn tymheru siocled ar gyfer bariau DSRT, yn un o chwe gweithiwr y mae Badawi wedi’u llogi ers mis Ebrill. (Cara Nickerson/CBC)

“Rwy’n meddwl oherwydd bod TikTok yn ap lle mae’r rhan fwyaf o’r fideos sy’n mynd trwy’r algorithm, wyddoch chi, yn 10 i 15 eiliad… Mae’r malais, rwy’n meddwl, yn dilyn yr un lefel o myopia,” meddai Badawi.

Mynd yn firaol gyda siocled

Gyda bron i 200,000 o ddilynwyr a 4.3 miliwn o bobl yn hoffi ei fideos, mae siop siocled Badawi wedi dod yn boblogaidd iawn.

Mae ei fideos yn dangos yn bennaf sut mae’n gwneud ei fariau DSRT decadent, ond hefyd yn rhoi golwg y tu ôl i’r llenni i wylwyr ar sut mae’n rhedeg ei fusnes.

Dechreuodd fel hobi i Badawi, 33, ac mae wedi datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae hi wedi mynd o wneud ei bariau gartref i fod yn berchen ar siop ar Main Street gyda staff o chwech.

Dywedodd Badawi iddo ddod o hyd i’w niche gyda siocled ar ôl blynyddoedd o arbrofi gyda gwahanol fathau o nwyddau wedi’u pobi.

“Mae’n debyg fy mod wedi prynu gwerth tua $1,000 o werslyfrau, llawlyfrau a thanysgrifiadau siocled,” meddai.

“Yn y bôn dysgais fy hun sut i dymheru menyn coco a sut i ddelio â’r holl bethau hyn.”

Newidiodd Badawi enw The Perfect Bite i DSRT Co. y llynedd pan ddechreuodd ei fideos TikTok fynd yn firaol.

Cysylltodd Chloe Gonneau â Badawi ar gyfryngau cymdeithasol ar ôl ei gweld TikToks a daeth yn weithiwr cyntaf Badawi. (Cara Nickerson/CBC)

Mae fideos yn caniatáu ichi gyrraedd miliynau o ddarpar gwsmeriaid ledled y byd. Er bod Badawi wedi bod yn dda i fusnes, nid yw cludo siocledi ledled y byd yn hawdd.

“Mae’n rhaid i ni lapio pethau mewn inswleiddio gyda phecynnau iâ. A dim ond llawer o ddeunydd pacio ydyw,” meddai.

“Mae wedi bod yn amser hir, ond hyd yn hyn mor dda. Maen nhw wedi bod yn dod i fyny yn iawn ar y cyfan.”

Tra bod y rhan fwyaf o’i gorchmynion yn cael eu gwneud yng Ngogledd America, meddai Badawi, mae hi eisiau i fwy o bobl yn Hamilton wybod ei bod hi’n lleol, rhywbeth mae Gonneau hefyd eisiau i bobl ei wybod.

“Mae llawer o bobl yn aml yn synnu ein bod ni’n Ganada, ac yn enwedig yn Hamilton,” meddai Gonneau.

Mae Badawi yn dweud ei bod hi wedi dod o hyd i siocled i fod yn allfa greadigol iddi. (Cara Nickerson/CBC)

Gwerthir cynhyrchion DSRT Co. trwy eu datganiadau gwefan bob ychydig wythnosau. Ei lansiad ar gyfer ail wythnos mis Gorffennaf oedd y mwyaf eto, gyda bron i 700 o fariau wedi’u gwerthu.

Mae’r siop yn cymryd pythefnos i wneud a llongio’ch holl archebion cyn dechrau’r broses eto.

dechrau gyda blog

Cyn DSRT Co., rhoddodd Badawi gynnig ar wahanol fathau o bobi.

Yn 2014, dechreuodd blog bwyd o’r enw “Feeding My Addiction”, a ddywedodd Badawi am ei phrofiadau gyda’r anhwylder bwyta anorecsia.

“Treuliwyd y rhan fwyaf o fy arddegau mewn ysbyty triniaeth,” meddai. Dechreuodd y blog fel ffordd i’w helpu gyda’i hadferiad.

Roedd “Feeding My Addiction” yn fan lle gallai Badawi rannu’r ryseitiau roedd yn eu creu wrth iddo weithio i ennill pwysau.

Roedd Badawi yn weithiwr ieuenctid yn YMCA Hamilton, a dyna pryd y dechreuodd ddod â’r nwyddau pobi a wnaeth i’w blog i weithio.

“Fe wnaeth hynny wneud i bobl fod eisiau eu prynu oddi wrthyf i a dechreuais fusnes.”

Mae dyfodol DSRT Co.

Mae firaoli DSRT Co i gynulleidfa ryngwladol wedi arwain at orfod ehangu’r busnes.

“Nid yw fel bod rhywun wedi postio fideo ciwt o gi bach,” meddai. “Os yw miliynau o bobl yn ei wylio, dim ond fideo ciwt ydyw.”

Mewn cymhariaeth, meddai Badawi, mae’n rhaid iddo bellach dalu chwe gweithiwr ac mae ganddo holl gostau siop frics a morter.

“Mae’n llawer o bwysau, ond mae’n dda.”

Ar hyn o bryd, dim ond ar-lein y mae DSRT Co. yn gwerthu cynhyrchion, er y gellir eu casglu yn y siop.

Mae’r siop ar y Stryd Fawr yn gegin ac yn gyfleuster pacio, rhywbeth y mae Badawi yn gobeithio ei newid yn y dyfodol.

Mae DSRT Co yn gwerthu ei gynnyrch trwy “ddiferion gwefan” bob deufis. Mae’n cymryd tua phythefnos i’r staff wneud tua 700 o fariau siocled un diferyn, eu pecynnu, a’u cludo. (Cara Nickerson/CBC)

“Rydw i’n dod o Hamilton ac rydyn ni’n edrych i gael elfen manwerthu i’r busnes, felly rydw i eisiau i bobl yn y pen draw allu stopio heibio a gweld y bariau yn bersonol.”

Mae cynllun Badawi i agor siop yn dal yn yr awyr, ond ei obaith yw ei gael yn barod erbyn y cwymp nesaf.

Mae Badawi hefyd yn gobeithio ffurfio partneriaeth elusennol gyda blogiwr bwyd arall o Hamilton, The Joyce of Cooking, ym mis Awst. Mae’r ddau yn dal i weithio allan y manylion, ond y nod yw defnyddio cyfran o werthiannau DSRT Co i helpu i fwydo plant yn rhanbarth Hamilton yn ddiweddarach yr haf hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.