Pan fydd hen yn cwrdd â newydd mewn addurno cacennau

Mae’r hen yn newydd eto. Dyma un yn unig o lawer o dueddiadau sy’n dylanwadu ar fyd addurno cacennau, fel y dangosir gan arbenigwyr addurno cacennau a phoptai blaenllaw.

Mae Melissa Trimmer, cogydd gweithredol corfforaethol Dawn Foods, yn nodi bod y diwydiant yn dyst i rywbeth o adfywiad o hen dechnegau pibellau Fictoraidd, ynghyd â chymysgu lliwiau annisgwyl.

“Yr hyn rydw i’n ei garu am gacennau Fictoraidd yw eu bod nhw’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n hoff o hufen menyn,” meddai Trimmer. “Yr allwedd yw addurno haenau un ar ben y llall: dylunio ar ôl dylunio ar ôl dylunio. Mae’r arddulliau trim addurnedig hardd yn wirioneddol brydferth, yn berffaith i’w postio ar Instagram a TicToc. Mae’r duedd hon wir yn addas iawn ar gyfer cyfryngau cymdeithasol.”

cacennau personol

Mae un peth yn sicr. Rydym yn ddwfn yng nghanol y cyfnod neu bersonoli a phersonoli.

Gan DecoPac, PhotoCake® yw eich datrysiad addurno cacennau argraffu-ar-alw cyflawn. Mae eich cwsmeriaid eisiau cacennau wedi’u personoli, ac mae Edible Image® wedi’i argraffu gan PhotoCake® yn ffordd berffaith i bobyddion ddiwallu anghenion cwsmeriaid.

Gyda PhotoCake, gall poptai argraffu dyluniadau PhotoCake Edible Image® trwyddedig a didrwydded yn gyflym ac yn hawdd, yn ogystal â lluniau cwsmeriaid, ar bapur bwytadwy gan ddefnyddio inc bwytadwy.

Defnyddiwch PhotoCake i addasu cacen ar gyfer unrhyw achlysur. Cynhyrchu refeniw a synnu cwsmeriaid gyda chacennau llun bwytadwy hardd a blasus. Mae PhotoCake yn gweithio’n wych ar gacennau, cacennau cwpan, cwcis neu fariau.

Hefyd, gallwch chi ymgysylltu’ch cwsmeriaid yn hawdd â swyddi cyfryngau cymdeithasol blasus ar gyfer pob dathliad ar eich calendr, yn ôl DecoPac. Cymerwch gip a dod yn gyfarwydd â’ch canolbwynt ar gyfer popeth cymdeithasol.

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer deunyddiau marchnata craff ac effeithiol ar gyfer hyrwyddiadau yn ôl i’r ysgol.

 • Stociwch ddanteithion nôl i’r ysgol ar gyfer yr holl gwcis clyfar hynny!
 • Mae melysion mewn sesiwn!
 • Rydyn ni’n rhoi A+ i’r danteithion hyn.
 • Cynhwyswch ychydig o Candy yn y cinio bagiau papur hynny y cwymp hwn! Yr anrheg orau yw un gan (NODWCH ENW’R BECWS).
 • (RHOWCH ENW’R BECWS): Mae’n debyg y byddwch chi’n cael eich dal yn byrbryd yn y dosbarth.
 • Mae ABC, 123, a chacen a chwcis ar amserlen y dosbarth y cwymp hwn!

eisin brenhinol

Mae ystod eang o gwmnïau addurno yn cynnig cyngor ac offer gwerthfawr i wneud eich bywyd addurno cacennau yn fwy di-dor a gwella proffidioldeb.

Mae llawer o arbenigwyr yn cyfeirio at adfywiad o eisin brenhinol, sy’n eisin amlbwrpas sydd â blas melys cynnil ac sy’n sychu’n galed. Gallwch ddefnyddio eisin brenhinol i addurno cwcis, i wneud rhaffau ar gacennau, neu hyd yn oed i addurno’ch pwdinau, yn ôl Satin Ice.

Ar ôl ei agor, bydd y cynnyrch mewn cyflwr da am 30 diwrnod, ar yr amod ei fod wedi’i orchuddio’n dynn. Er mwyn ymestyn oes silff, gallwch chi rewi ar ôl agor.

Mae Satin Ice Royal Eisin wedi’i rag-gymysgu i gysondeb pibellau, gan ei wneud yn barod i’w ddefnyddio mewn cwcis a chacennau. Mae fformiwla premiwm y cwmni wedi’i gynllunio fel y gallwch chi addasu’r cysondeb, y blas a’r lliw yn hawdd. Mae eisin Brenhinol ar gael mewn bwcedi 14 owns.

Cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio

Yn syml, trowch nes ei fod yn llyfn, ei drosglwyddo i fag peipio, a’i addurno! Os oes angen, ychwanegwch ychydig iawn o ddŵr ar y tro i deneuo i’r cysondeb a ddymunir.

FFORMIWLA PREMIWM: Eisin brenhinol o ansawdd uchel gyda pherfformiad proffesiynol.

GORFFEN: Gorffeniad gwyn clasurol llyfn ar gyfer addasu lliw yn hawdd.

OFFER HANFODOL: sbatwla, powlenni cymysgu, bagiau pibellau, awgrymiadau pibellau, teclyn sgorio

GOSOD: Bydd eisin brenhinol yn dechrau ei broses osod wrth iddo ddod i gysylltiad ag aer. Bydd yn cymryd 12-24 awr yn yr awyr agored i sychu’n llwyr. Po fwyaf o ddŵr sy’n cael ei ychwanegu at yr eisin brenhinol, yr hiraf fydd yr amser sychu.

Gyrru

A ALLWCH CHI ADDASU’R CYSONDEB?

Ie, i deneuo’r eisin brenhinol, ychwanegwch ychydig bach o ddŵr nes cyrraedd y cysondeb dymunol. Os ydych chi’n ychwanegu gormod o ddŵr ac mae’r cysondeb yn mynd yn rhy denau, cymysgwch mewn mwy o eisin brenhinol neu ychwanegwch ychydig bach o siwgr powdr.

A ALLAF YCHWANEGU LLIWIAU BWYD NEU FLAS?

Gallwch, gallwch chi addasu eisin brenhinol Satin Ice i gyflawni eich lliw a blas dymunol. Rydym yn argymell ychwanegu unrhyw liwiau neu gyflasynnau cyn addasu’r cysondeb, oherwydd gall yr hylif deneuo’r eisin brenhinol ychydig.

SUT I ATAL swigen AER MEWN GWYDR FRENHINOL?

Ar ôl cymysgu’r blas, lliw, neu ddŵr i deneuo’r eisin brenhinol, efallai y byddwch yn sylwi ar rai swigod aer oherwydd symudiad y cymysgedd. Gorchuddiwch y rhew a gadewch iddo eistedd am ychydig fel bod y swigod yn codi i’r brig. Os byddwch chi’n sylwi ar swigod aer ar ôl i chi orlifo cwci, defnyddiwch declyn olrhain neu flaen pigfain pigyn dannedd yn syth i roi’r swigod ar yr wyneb cyn i’r rhew ddechrau sychu.

PA MOR HIR MAE’N EI GYMRYD I Sychu?

Bydd Royal Icing yn dechrau ar ei broses osod wrth iddo ddod i gysylltiad ag aer. Bydd yn cymryd 12-24 awr yn yr awyr agored i sychu’n llwyr. Po fwyaf o ddŵr sy’n cael ei ychwanegu at yr eisin brenhinol, yr hiraf fydd yr amser sychu.

BETH YW CYSONDEB Y FROSING UNWAITH EI FOD YN Sych?

Mae’r eisin brenhinol yn sychu’n hollol galed fel y gallwch chi godi’r addurniadau wedi’u gwneud ymlaen llaw neu bentyrru’r cwcis addurnedig. Mae’r cysondeb terfynol yn wasgfa gadarn tebyg i binsied.

OFFER HANFODOL

 • sbatwla
 • cymysgu powlenni
 • bagiau crwst
 • awgrymiadau pibellau
 • offeryn ysgrifennu

cynigion unigryw

Mae stori DecoCookies, a rannwyd yng nghonfensiwn IDDBA, yn dechrau ddegawdau yn ôl yng nghegin cartref y Cogydd Eliana Campos Berry, mam i dri o blant sydd ag angerdd am bobi. Oherwydd y llawenydd y daethant ag ef i’w phlant a’i hanwyliaid, meistrolodd y Cogydd Eliana y grefft o addurno danteithion wedi’u pobi. Nid oedd dim yn teimlo’n well iddi na lledaenu’r llawenydd hwnnw, ac felly ganwyd becws DecoCookies.

Heddiw, mae DecoCookies ymhlith y poptai nwyddau pobi mwyaf yn y byd wedi’u haddurno â llaw, gan ddod â llawenydd i filiynau bob blwyddyn trwy freuddwyd wreiddiol Eliana o Baking You Happy.

“Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o addurniadau creadigol a lliwgar sydd ar gael ar gyfer gwahanol gyfleoedd marchnata tymhorol a digwyddiadau eraill,” meddai Minna Thrall, rheolwr cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus ar gyfer DecoCookies. “Rydym yn creu eitemau unigryw i bawb sy’n ysbrydoli llawenydd ac yn gwneud eiliadau’n hapusach.”

Mae cynhyrchion yn cynnwys offrymau un-o-fath fel Mug Hugger Cookies, Pecynnau Cwci Paent-Eich Hun, Pecynnau Addurn Paent-Eich Hun, a chacennau cwci wedi’u haddurno â llaw.

Anrhegion corfforaethol

Mae BakeMeAWish.com, cwmni anrhegion gourmet ar-lein cenedlaethol blaenllaw, yn cyhoeddi catalog digidol B2B newydd o anrhegion brand corfforaethol y gellir eu haddasu a rhestr newydd o ddanteithion gourmet ffres i gysylltu cydweithwyr a chymdeithion busnes ble bynnag y bônt.

Mae rhoddion corfforaethol personol BMAW yn galluogi cwmnïau i rannu eu profiad brand mewn ffordd unigryw gyda bwydlen a la carte o nwyddau wedi’u pobi’n ffres i gwmnïau ddewis y profiad y maent am i’w cwsmeriaid a’u cydweithwyr ei gael. Mae anrhegion y gellir eu haddasu yn cael eu cludo dros nos yn unrhyw le yn yr Unol Daleithiau ac yn cynnwys opsiynau fel pecynnu logo, rhuban brand a blychau anrhegion, ynghyd â cherdyn wedi’i bersonoli.

Gellir hefyd adbrynu anrhegion gourmet BakeMeAWish.com trwy dystysgrifau electronig ar gyfer anrhegion bwyd di-dor, cyfrinachol.

“Rydym mewn sefyllfa unigryw i helpu pawb, o gwmnïau Fortune 500 i fusnesau bach, i ddatblygu perthnasoedd cryf a pharhaol. Bydd ein catalog digidol newydd yn helpu’r busnesau hynny i archwilio manteision creu profiad brand gyda’u hanrhegion gwyliau eu hunain,” meddai Joseph Dornoff, Llywydd BakeMeAWish.com. “Bydd ein cyfres hynod o ddanteithion gourmet wedi’u pobi’n ffres, ynghyd â phecynnu cain a neges wedi’i phersonoli, yn gwneud i’ch brand sefyll allan i’ch derbynwyr.”

Gellir personoli llinell anrhegion corfforaethol brand BakeMeAWish.com i ddal dilysrwydd brand a darparu profiad anhygoel i gwsmeriaid, cleientiaid a gweithwyr fel ei gilydd.

Mae llinell anrhegion brand corfforaethol BMAW yn cynnwys:

 • Logos wedi’u stampio â phren ar becynnau pwrpasol wedi’u cynllunio i adlewyrchu ysbryd cwmni
 • Tyrau anrhegion godidog yn llawn danteithion blasus ac wedi’u clymu â rhuban brand.
 • Basgedi ffrwythau a byrbrydau gyda rhubanau personol wedi’u dylunio’n hyfryd
 • Sticeri brand i arddangos logo brand a gwella pecynnu unigryw
 • Cacennau Neges – Rhowch eich neges unigryw yn uniongyrchol ar gacen
 • Cacennau Delwedd – Rhowch eich logo yn uniongyrchol ar y gacen

swyddogaethol a hwyliog

Mae gallu swyddogaethol gorchuddion ac eisinau Flavor Right i baru’n dda â lliw, cynhwysion a syniadau yn ddigynsail. Yn nwylo addurnwyr cacennau ledled y wlad, mae Flavor Right yn cael ei baru â ryseitiau anhygoel ac addurniadau disglair.

Dyma rai syniadau creadigol:

CAISEN DUW RWSIA

Coffi a siocled! Mae’n gacen freuddwyd oedolyn wedi’i wneud gyda’n eisin arddull hufen menyn arferol.

Cynhwysion

1g iâ wedi’i deilwra i Flavor Right™

4.4 pwys o siwgr powdr

Pâst coffi (2 lwy de o ddŵr poeth wedi’i gymysgu â 12 g o goffi sydyn i wneud past trwchus)

12 owns. Coco

Cyfeiriadau

1.Defnyddiwch Custom Ice™ sydd wedi dadmer gan wneud yn siŵr nad oes gronynnau iâ ar y carton, ysgwyd y carton ac yna arllwys i mewn i’r cymysgydd.

2.Ychwanegwch siwgr powdr yn araf i Custom Ice™ cyn troi’r cymysgydd ymlaen.

3.Defnyddiwch chwisg weiren a chymysgwch am tua 12-14 munud ar gyflymder canolig nes bod copaon canolig i anystwyth yn ffurfio.

4. Ychwanegwch y past coffi yn araf, yna ychwanegwch y coco yn araf a chymysgwch ar gyflymder isel.

CAISEN MERCHED BUFFALO

Mae cnau coco a chnau Ffrengig yn rhoi gorffeniad blasus o grensiog a chnolyd i’r gacen feddal hon sy’n barod i barti.

Cynhwysion

1g iâ wedi’i deilwra i Flavor Right™

4.4 pwys o siwgr powdr

Cyfuniad cnau coco: cnau coco naddu, sudd ceirios maraschino (digon i roi blas a lliwio’r cnau coco), pecans wedi’u torri.

Cyfeiriadau

1.Defnyddiwch Custom Ice™ sydd wedi dadmer gan wneud yn siŵr nad oes gronynnau iâ ar y carton, ysgwyd y carton ac yna arllwys i mewn i’r cymysgydd.

2.Ychwanegwch siwgr powdr yn araf i Custom Ice™ cyn troi’r cymysgydd ymlaen.

3.Defnyddiwch chwisg weiren a chymysgwch am tua 12-14 munud ar gyflymder canolig nes bod copaon canolig i anystwyth yn ffurfio.

4. Rhowch gymysgedd cnau coco Lady Buffalo dros y gacen ar ôl ei gorchuddio â Custom Ice™

Leave a Comment

Your email address will not be published.