Parti Un: Sut i Fwynhau Coginio I Chi yn Unig

Roeddwn yn hwyr yn bwyta ar fy mhen fy hun, ar ôl colli fy ngŵr, a oedd yn gogydd rhagorol.

Roedd gennym reol anysgrifenedig bod pwy bynnag sy’n cyrraedd adref o’r gwaith yn coginio cinio am y tro cyntaf, ac ar rai nosweithiau byddwn yn ddigywilydd yn aros yn hwyr i fwynhau arogleuon blasus y gegin wrth i mi gerdded i mewn.

Mae wedi bod yn ffordd anwastad i goginio ar gyfer un. Ond dwi wedi glynu at y syniad bod gwneud swper bob nos yn bleser i mi. Rwy’n dechrau torri, sleisio a ffrio, gan eistedd o’r diwedd i blât o fwyd da ac mae’r byd bob amser yn ymddangos fel lle gwell.

Felly dyma rai strategaethau unigol syml o’m banc cegin ac awduron bwyd eraill sy’n coginio i chi.

DARLLEN MWY:
* Sut i fwyta’n rhad, yn ôl cogyddion
* Pum Gwers Goginio Allweddol Stephanie Alexander ar gyfer Cogyddion Cartref
* Placentas, Cnau a Reis: Mae’r Bwydwyr Ciwi Ultimate yn Datgelu Eu Cyfrinachau Rhewgell

Mae hyn yn ymwneud yn bennaf â swper oherwydd mae brecwast a chinio yn tueddu i ofalu amdanynt eu hunain. Cinio yw’r pryd mwyaf heriol, pan fyddwch chi’n gofyn weithiau “allwch chi fy mhoeni?”.

Fy mhroblem gychwynnol oedd gor-siopa a gor-arlwyo, heb neb i hwfro’r bwyd dros ben pefriog yn yr oergell. Gallaf wneud ail rownd, ond mae traean yn wasanaeth rhy bell. Rwy’n rhewi’r pethau ychwanegol, wrth gwrs, ond gallwch chi gael gormod o ddarnau a darnau nad ydyn nhw’n cyfateb.

Felly yn bennaf dwi’n coginio o’r dechrau. Fel arfer mae’n rhywbeth hawdd: salad crensiog gyda darn o gyw iâr wedi’i ffrio; cawl swmpus o ffacbys, chorizo, tomatos a sbigoglys; ffa gwyrdd wedi’u ffrio a brocoli gyda reis brown a physgod; sardinau wedi’u grilio ar dost gyda salad; neu gyw iâr a llysiau wedi’u rhostio mewn padell (gweler y rysáit).

Rwyf wedi dysgu bod yn ddarbodus gyda photiau a sosbenni, a glanhau wrth fynd. Rwy’n siopa’n ofalus (ac yn lleol) am gynnyrch ffres ac fel arfer yn siopa ar y Sul ym Marchnad Ffermwyr Hamilton.

Mae pris da ar y cynnyrch ac mae’n lle perffaith i siopwyr unigol. Gallech brynu pen o frocoli, blodfresych bach, darn o sgwash, cwpl o gennin, ffiled tarakihi sengl, a thorth o surdoes (hanner y dorth yn mynd yn y rhewgell i’w chadw rhag mynd yn hen ac yn wastraffus) . ).

Dywed Denise Irvine mai cinio yw'r pryd mwyaf heriol: mae'n anodd bod yn bryderus pan mai chi yn unig ydyw.

Wedi’i gyflenwi

Dywed Denise Irvine mai cinio yw’r pryd mwyaf heriol: mae’n anodd bod yn bryderus pan mai chi yn unig ydyw.

Pan fyddaf yn prynu cig, rwy’n torri’r pecynnau ar agor ac yn rhewi’r darnau yn unigol, neu rwy’n gwneud peli cig a’u rhewi mewn pecynnau o ddau neu dri.

Mae’n gas gen i wastraffu bwyd, felly rwy’n troi talpiau llysiau yn gawl llysiau unigol neu’n gwneud gratinau llysiau a reis wedi’i dro-ffrio gyda knick-knacks.

Mae llysiau sylfaenol bob amser yn yr oergell, casgliad teilwng o gonfennau a pherlysiau ffres yn yr ardd, ynghyd â styffylau pantri fel pasta, reis, tomatos tun, gwygbys a sardinau.

Ac mae wyau bob amser ar gael ar gyfer omelet pan fydda i wir yn methu â thrafferthu coginio.

Yn arddwr brwd, mae’r awdur bwyd o Auckland Kathy Paterson yn gweld ei gardd lysiau fach, ynghyd â dau bot mawr o sbigoglys wrth ddrws y gegin a’i rhewgell, fel allweddi coginio iddi hi ei hun.

“Y llawenydd o goginio, i mi, yw bwydo eraill, ond mae angen bwyd maethlon ar bob un ohonom.”

Mae Paterson yn tyfu betys arian, ysgewyll brocoli, shibwns, ac ar hyn o bryd blodfresych a bresych.

Mae hi’n codi yn ôl yr angen, yn paratoi ac yn storio prydau bwyd yn y rhewgell, gan leihau gwastraff bwyd.

Cawl Cyw Iâr a Llysiau Paterson yw ei hoff rysáit gaeafol. Mae’n prynu cyw iâr cyfan, yn ei botsio mewn dŵr gyda chloron a pherlysiau, ac mae hyn yn rhoi’r cig a’r cawl iddo ar gyfer gwaelod ei gawl.

Mae’r cawl gorffenedig wedi’i rewi mewn cynwysyddion wedi’u labelu’n dda. Yn gwneud llawer o ginio neu ginio ysgafn.

Mae caserolau cig eidion neu gig oen yn ffefrynnau eraill yn y rhewgell: “yna gallaf ychwanegu salad grawnfwyd yn llawn llysiau gardd neu fy hoff datws stwnsh”.

Mae Niki Bezzant, awdur bwyd arall o Auckland, awdur a golygydd, yn cofleidio coginio ar gyfer un yn llwyr, gan deimlo’n anaml nad yw’n werth yr ymdrech.

Dywed Nikki Bezant ei bod hi wrth ei bodd yn coginio iddi hi yn unig:

123RF/stwff

Dywed Nikki Bezant ei bod wrth ei bodd yn coginio iddi hi ei hun yn unig: “Mae’n teimlo’n foethus.”

“Rwyf wrth fy modd yn coginio dim ond i mi fy hun; gan fwynhau fy archwaeth fy hun. Mae’n bleser mawr bwyta’n union yr hyn rydw i’n ei hoffi. Mae’n teimlo’n foethus.”

Mae Bezzant yn prynu ychydig ac yn aml, sy’n ei helpu i osgoi gwastraff a gorwario. “Rwy’n diflasu ar fwyta’r un peth drwy’r amser, felly pan fyddaf yn prynu mewn swmp nid yw’n gweithio.”

Mae hi’n gefnogwr mawr o hyrwyddwyr blas hawdd; cymysgwch sriracha a mayonnaise i’w rhoi ar bowlen o reis, neu saws cnau daear cyflym dros lysiau ac eog. Mae hefyd yn hoffi grilio pethau i’w bwyta’n hwyrach.

“Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn rhostio can o ffacbys wedi’u draenio mewn olew nes eu bod yn grimp a’u mwynhau wedi’u taenellu’n rhydd dros saladau, mewn powlenni cinio, ochr yn ochr â chyw iâr neu bysgod, neu fel byrbryd yn unig.”

Ysbrydoliaeth awdur bwyd Waikato ac awdur Nici Wickes yw ei llyfr coginio sydd newydd ei gyhoeddi, A Quiet Kitchen, a dyfodd allan o fideos coginio Instagram dyddiol a wnaeth yn ystod y cyfnod cloi.

Mae’r llyfr yn cynnig cymorth hael o ryseitiau untro llawn blas, efallai gyda bwyd dros ben ar gyfer cinio.

“Mae’n annifyr bod y rhan fwyaf o ryseitiau’n cael eu hysgrifennu ar gyfer pedwar i chwech o bobl,” meddai.

Rhai o awgrymiadau gorau Wickes: “Dechrau stocio ar offer coginio sy’n dda i chi, pryd bach sy’n dal popty sy’n berffaith ar gyfer crymbl, neu badell rostio fach. Mae’r rhan fwyaf o’n offer coginio yn enfawr ac nid ydych chi eisiau bwyta lasagna trwy’r wythnos. Mae siopau clustog Fair yn wych ar gyfer hyn.”

A byddwch yn graff am y toriadau o gig.

“Os ydych chi eisiau rhost, defnyddiwch un goes o gig oen neu migwrn porc ffres.”

Mae cyw iâr archfarchnad wedi’i goginio (awyr agored) hefyd yn werth da (tua $13). Mae’r cig eidion rhost cychwynnol, yna gellir ei stwnsio i laksa, cawl, saladau, pasta, brechdanau, a mwy.

Mae gan Wickes benchant ar gyfer pwdinau, ac mae gan A Quiet Kitchen rai harddwch. Mae hi’n dweud mai un o fanteision bod ar eich pen eich hun yw y gallwch chi fwyta pwdin (neu unrhyw beth) pryd bynnag y dymunwch.

Pwdin i frecwast? Stecen i frecwast? Pam ddim?”

Mae hi’n un arall sy’n dathlu coginio i un.

“Mae’n un o’r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i chi’ch hun.”

CYWIR WEDI’I BOBL AM ​​UN

Pan fyddwch chi eisiau cinio rhost.

Cynheswch y popty i 200C wedi’i bobi gyda ffan.

Mewn padell rostio fach, casglwch 1 clun cyw iâr, wedi’i lapio mewn tafell o gig moch neu prosciutto, a darnau o winwnsyn coch, pupur coch, a thatws parboiled neu kūmara, i gyd wedi’u torri tua’r un maint.

Brwsiwch ag olew olewydd a thipyn o finegr balsamig, yna ychwanegwch swm hael o halen a phupur, rhosmari a garlleg wedi’u torri’n fân, gan wneud yn siŵr bod popeth wedi’i orchuddio’n gyfartal.

Pobwch am tua 30 munud neu nes bod cyw iâr wedi’i goginio drwyddo a llysiau wedi’u carameleiddio’n dda.

Tynnwch o’r popty a’i daflu gyda llond llaw o sbigoglys wedi’i dorri neu arugula nes ei fod wedi meddalu. Rhowch bersli dail fflat wedi’i dorri’n fân a chaws feta wedi’i friwsioni i’w weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.