Popeth Am Artisiog | INTEGRIS Iechyd

Wrth ymweld ag adran gynnyrch eich siop groser leol, mae’n hawdd colli’r artisiogau pigog sy’n cardota am sylw. Wedi’r cyfan, mae unrhyw beth sy’n ymddangos yn fygythiol yn tueddu i sefyll ar ei ben ei hun.

Er eu bod yn weledol syfrdanol, mae artisiogau mewn gwirionedd yn un o’r llysiau iachaf ar y farchnad y dylai mwy o bobl fod yn eu hymgorffori yn eu prydau bwyd. Bydd y blog hwn yn darganfod manteision iechyd artisiogau, yn ymchwilio i sut i’w paratoi a’u coginio, ac yn darparu ryseitiau i roi cynnig arnynt gartref.

Beth yw artisiog?

Math o ysgallen , teulu o blanhigion blodeuol gyda dail pigog yw artisiog . Er bod llawer o fathau o artisiogau, yr artisiog byd (a elwir hefyd yn artisiog Ffrengig) yw’r math mwyaf cyffredin ac fe’i darganfyddir mewn siopau groser.

Mae artisiogau’n datblygu’n flodau porffor, ond blaguryn blodau sy’n cael ei gynaeafu cyn iddynt flodeuo yw rhan bwytadwy’r planhigyn. Mae’r dail, y coesyn a’r galon i gyd yn fwytadwy.

Yn adnabyddus am eu hymddangosiad pigog, mae artisiogau’n cynnwys dail allanol a elwir yn bracts. Mae blaenau’r dail yn cynnwys pigau, ond mae’r gwaelod yn fwytadwy. Mae’r dail yn dod yn fwy tyner po agosaf y byddwch chi’n cyrraedd calon yr artisiog. Mae’r artisiog gwirioneddol “strangler” wedi’i leoli yng nghanol y planhigyn uwchben calon yr artisiog. Ni ddylid bwyta’r strwythur blewog hwn ac mae’n hawdd ei dynnu â llwy neu bêl melon.

Ar ôl eu coginio, mae blas priddlyd ac ychydig yn gneuog artisiogau yn groes rhwng seleri ac asbaragws.

maeth artisiog

Mae artisiogau yn llysieuyn isel mewn calorïau, carbohydradau sy’n uchel mewn ffibr ac yn gyfoethog mewn llawer o fitaminau a mwynau, gan gynnwys fitamin C, asid ffolig, a magnesiwm.

Dyma drosolwg maethol o 1 artisiog amrwd canolig, yn ôl Adran Amaethyddiaeth yr Unol Daleithiau.

 • Braster: 0.2 g (0 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • galorïau: 60 (3 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Cyfanswm carbohydradau: 13 mg (4 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Ffibr dietegol: 7 g (28 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Protein: 4 g (8 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Fitamin C: 15 mg (25 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • ffolad: 87 microgram (22 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Magnesiwm: 77 mg (19 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • fitamin k: 18.9 microgram (16 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Potasiwm: 474 mg (13 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Haearn: 1.6 mg (8 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • fitamin B6: 0.15 mg (5 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)
 • Calsiwm: 56 mg (5 y cant o’r gwerth dyddiol a argymhellir)

Beth yw manteision iechyd artisiogau?

Mae artisiogau yn un o’r llysiau iachaf y gallwch eu rhoi ar eich plât. Mewn gwirionedd, flynyddoedd lawer yn ôl, roedd yr USDA o’r farn bod gan artisiogau’r eiddo gwrthocsidiol uchaf ymhlith llysiau.

Dyma’r manteision niferus sy’n gysylltiedig ag artisiogau:

Yn helpu i ostwng lefelau colesterol: Mae artisiogau yn gyfoethog mewn ffibr dietegol, sy’n helpu i ddileu colesterol drwg yn y gwaed. Yn ogystal, mae artisiogau’n cynnwys cyfansoddyn ffenolig o’r enw cynarin, sydd â phriodweddau gwrthocsidiol sy’n cynyddu cynhyrchiant bustl yn yr afu ac yn gweithio i dynnu colesterol o’r gwaed.

Rheoli siwgr gwaed: Mae ffibr, yn enwedig ffibr anhydawdd nad yw’n hydoddi mewn dŵr, yn helpu i arafu’r gyfradd y mae’ch corff yn amsugno siwgrau o’ch gwaed. O ganlyniad, gall y ffibr dietegol mewn artisiogau leihau’r risg o ddatblygu diabetes math 2.

Yn helpu mewn iechyd imiwnedd: Mae un artisiog yn darparu chwarter y cymeriant dyddiol a argymhellir o fitamin C. Mae fitamin C yn bwysig ar gyfer cynorthwyo i atgyweirio meinwe a thyfu ac ar gyfer hybu imiwnedd. Mae fitamin C hefyd yn rheoleiddio cynhyrchu colagen, protein a ddefnyddir i wneud meinwe gyswllt. Credir bod gan bolyffenolau a geir mewn planhigion fel artisiogau briodweddau ymladd clefydau.

Yn gwella iechyd yr afu: Mae’r afu yn hidlo ac yn prosesu tocsinau o’r gwaed. Gall Cynarin a silymarin, dau wrthocsidydd mewn artisiogau, helpu i gael gwared ar y tocsinau hyn.

Yn helpu i ostwng pwysedd gwaed: Mae presenoldeb potasiwm a geir mewn artisiogau yn helpu i gydbwyso lefelau sodiwm yn y gwaed, a all yn ei dro leihau’r risg o ddatblygu pwysedd gwaed uchel.

Llai o risg o strôc: Pwysedd gwaed uchel yw un o brif achosion strôc. Felly, mae pobl sy’n bwyta mwy o botasiwm yn ddyddiol yn llai tebygol o gael strôc.

Yn gwella ceulo gwaed: Mae’r fitamin K a geir mewn artisiogau yn gyfrifol am geulo gwaed a thwf esgyrn. Mae ffolad, fitamin toreithiog arall mewn artisiogau, yn helpu i gynhyrchu celloedd gwaed coch.

sut i dorri artisiogau

Er gwaethaf y manteision iechyd, mae artisiogau’n tueddu i gael eu tanbrisio fel llysieuyn oherwydd eu bod yn codi ofn ar goginio. Mae a wnelo llawer o’r gwrthwynebiad hwn â’r broses baratoi sy’n cynnwys torri a thocio artisiog.

Er bod angen rhywfaint o sylw ychwanegol ar artisiogau, nid yw mor anodd ag y mae’n swnio.

Dyma ganllaw cam wrth gam i dorri lawr artisiog cyfan:

 • Dechreuwch trwy dorri top yr artisiog, tua 1½ modfedd neu fwy.
 • Torrwch y coesyn a’i gadw.
 • Dechreuwch dynnu’r dail allanol nes i chi gyrraedd y dail melyn. Nid yw’r dail gwyrdd yn fwytadwy.
 • Trimiwch ben ac ochrau’r artisiog fel nad oes unrhyw rannau gwyrdd ar ôl. Torrwch y dail melyn ger y coesyn i ffwrdd.
 • Torrwch y galon artisiog yn hanner ei hyd a defnyddiwch lwy i dynnu’r binc blewog yn y canol
 • Rhowch y calonnau artisiog mewn dŵr gyda sudd lemwn neu ddau i arafu’r broses ocsideiddio ac atal afliwio. Gellir rhoi lemwn yn lle finegr hefyd.
 • Gan ddefnyddio pliciwr llysiau, torrwch trwy ran allanol werdd y coesyn nes bod y canol gwyn yn ymddangos.

Mae angen llawer llai o waith os ydych yn stemio artisiog. Torrwch draean uchaf yr artisiog i ffwrdd cyn tocio’r dail pigog. Torrwch y coesyn ar waelod yr artisiog fel y gall sefyll ar ei ben ei hun ar gyfer stemio (mae’r un cysyniad yn berthnasol i stwffio artisiog).

Os ydych chi am gadw’r coesyn yn gyfan, torrwch y rhan werdd allanol gyda chyllell bario neu bliciwr llysiau nes bod y canol gwyn yn ymddangos. Ar ôl gorffen, rhowch yr artisiog cyfan mewn dŵr lemwn i atal ocsideiddio.

Sut i fwyta artisiog

Unwaith y bydd wedi’i blicio a’i sleisio, gellir torri calon a choesyn artisiog yn ddarnau bach a’u bwyta.

Fodd bynnag, rhaid crafu’r dail i ffwrdd er mwyn eu mwynhau. Y ffordd hawsaf o wneud hyn yw defnyddio eich dannedd. Daliwch ben pigfain y llafn gyda’ch bys a rhowch y pen arall yn eich ceg. Brathu i lawr ar y ddeilen a thynnu arno, gan ganiatáu i’ch dannedd ei grafu i ffwrdd.

Sut i goginio artisiogau

Mae artisiogau ffres yn ddigon amlbwrpas i’w paratoi mewn amrywiaeth o ddulliau coginio, fel eu pobi, eu stiwio, eu grilio, eu rhostio, eu ffrio, neu eu stemio. Mae artisiogau cyfan yn fwyaf poblogaidd wrth eu stemio neu eu pobi, tra bod calonnau artisiog yn ychwanegiadau poblogaidd i sawsiau, cawliau a saladau.

Mae manteision i ddefnyddio calonnau artisiog tun, jariog neu rewi, ond nid yw’r blas yn cymharu ag artisiogau ffres. Os ydych chi am gyfnewid artisiogau ffres am fersiwn wedi’i becynnu ymlaen llaw, y rheol gyffredinol yw bod chwe artisiog ffres yn cyfateb i’r canlynol:

 • 14 owns calonnau artisiog tun
 • 9 owns calonnau artisiog wedi’u rhewi
 • 8 owns jarred calonnau artisiog

Mae artisiogau tun neu jar fel arfer yn cael eu pacio mewn hydoddiant asid i atal brownio neu eu marineiddio mewn olew. O ganlyniad, mae’r artisiogau hyn yn dueddol o fod â blas llym. Gwnewch yn siŵr eu draenio’n dda cyn eu torri neu eu hychwanegu at ddysgl.

Mae artisiogau wedi’u rhewi, fel sbigoglys wedi’i rewi, yn llawn lleithder a dylid eu draenio ar ôl dadmer. Unwaith y byddant yn sych, torrwch nhw a’u hychwanegu at eich hoff ddysgl; dim ond bod yn ymwybodol y gallant yn hawdd syrthio’n ddarnau.

Un nodyn olaf: osgoi offer coginio alwminiwm wrth wneud rysáit gydag artisiogau. Mae adwaith cemegol yn digwydd sy’n gallu lliwio potiau a sosbenni neu’r artisiog ei hun.

ryseitiau artisiog

Yn ddigon anodd i wrthsefyll gwres uchel gril neu’n ddigon bregus i amsugno blasau yn ystod stiw awr o hyd, mae yna ddigon o gyfuniadau o ryseitiau i’w dewis pan ddaw’n fater o goginio artisiogau.

Mae’r tri rysáit penodol hyn yn cynnwys gwahanol ddulliau coginio i fwynhau’r calonnau artisiog tendr a’u dail cigog.

rysáit pasta artisiog ffres

Pasta gydag artisiogau ffres

Mae pasta gyda llysiau ffres yn un o’r prydau haf hanfodol. Os ydych mewn pinsied, gellir amnewid calonnau artisiog tun neu jarred, ond ni all y naill na’r llall gymryd lle blas glân, dinodedd artisiog cyfan.

rysáit artisiog a chennin

Artisiogau wedi’u stiwio gyda chennin

Mae’r dull brwysio fel arfer yn gysylltiedig â phrotein, ond mae’n ffordd boblogaidd o goginio artisiogau fel ffordd o roi blas yn ysgafn. Yn y pryd hwn, mae cawl llysiau, gwin gwyn a menyn yn cyfuno i ffurfio dip blasus i’r artisiogau briodi.

rysáit artisiogau saws iogwrt

Artisiogau wedi’u grilio gyda saws dil a iogwrt

I bobl sy’n mwynhau artisiogau cyfan, mae stemio neu ferwi yn dueddol o fod y broses goginio orau. Mae artisiogau wedi’u grilio yn defnyddio’r naill neu’r llall o’r dulliau hyn, ac yna eu brownio’n gyflym dros fflam agored neu ar gril dan do i garameleiddio’r tu allan a datblygu blas ymhellach. Mae’r saws dil iogwrt hufennog, cŵl yn helpu i gydbwyso’r dail artisiog golosgedig.

I gael mwy o awgrymiadau ffordd o fyw, cynnwys lles, a ryseitiau iach, ewch i INTEGRIS Health I chi Blog.

Leave a Comment

Your email address will not be published.