Popeth sydd angen i chi ei wybod i bacio’r picnic teuluol perffaith

Mae’r haf yn golygu tymor picnic, ac mae gennym ni’r awgrymiadau a’r ryseitiau gorau i wneud eich dathliad awyr agored nesaf yn llwyddiant.

Nawr bod yr haf yma gyda’i holl wres a haul, mae’n amser mynd allan i’r awyr agored.

Wrth dyfu i fyny, byddai fy nheulu yn cynnal picnics drwy’r haf. Byddai fy mam yn pacio peiriant oeri gydag wyau diafol, lemonêd oerfel iâ, a brechdanau, a byddem yn treulio ein prynhawniau ar y traeth.

Mae’n draddodiad yr wyf wedi’i gadw gyda fy nheulu fy hun, a gallwch warantu y byddwch yn dod o hyd i ni yn bwyta allan drwy’r haf: barbeciws gyda ffrindiau ar gyfer y 4ydd o Orffennaf, picnics ger y llyn ar brynhawniau poeth Awst, a digon o giniawau ymlaen y lawnt.

Diau y cewch eich gwahodd i (neu, efallai, eich bod wedi cynnal) ychydig o gynulliadau awyr agored y tymor hwn. Er ei bod yn ddigon syml i fynd i’r siop groser am fag o sglodion a rhai saladau parod o’r cas deli, fe welwch fod mwy o lawenydd mewn picnic cartref.

Yn ffodus, gyda chynllunio gofalus, mae’n haws ei gyflawni nag yr ydych chi’n meddwl.

Cynllunio (a pharatoi) ymlaen llaw

Mae cynllunio ymlaen llaw a pharatoi cymaint ag y gallwch o flaen llaw yn golygu y bydd eich picnic yn mynd i ffwrdd heb drafferth. Er bod digon o apiau ffansi ar gael a all eich helpu i gynllunio prydau ar eich ffôn clyfar, rwy’n meddwl mai pad a phensil sy’n gweithio orau.

Wrth gynllunio’ch picnic, ysgrifennwch y seigiau rydych chi’n bwriadu eu gweini, y cynhwysion sydd angen i chi eu casglu o hyd o’r siop, ac unrhyw offer neu offer defnyddiol y bydd eu hangen arnoch chi. Cofiwch ychwanegu digon o napcynnau, cyllyll a ffyrc, platiau, blanced neu lliain bwrdd, a basged neu oerach at eich rhestr hefyd. Bydd angen iâ arnoch hefyd i gadw pethau’n oer (ac ar gyfer diodydd) ac ychydig o fagiau ychwanegol ar gyfer sbwriel.

Unwaith y byddwch wedi rhoi eich rhestr at ei gilydd, mae’n hawdd gweithio trwy’r eitemau fesul un. Paratowch eich prydau o flaen llaw ddiwrnod neu ddau cyn i chi fynd ar wibdaith. Bydd yn ysgafnhau’ch llwyth, felly’r cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw pacio’ch basged a mynd allan y drws. Bydd cynwysyddion gyda chaeadau tynn a jariau saer maen yn ddefnyddiol.

Pan fyddwch chi’n pacio oeryddion ac yn cludo popeth o’ch cegin i’ch llyn neu barc lleol, mae symlrwydd yn allweddol. (CL Shebley/Shutterstock)

ei gadw’n syml

Pan fyddwch chi’n pacio oeryddion ac yn cludo popeth o’ch cegin i’ch llyn neu barc lleol, mae symlrwydd yn allweddol. Cadwch eich bwydlen yn ysgafn ac yn syml, a chyn lleied o bethau ychwanegol â phosibl. Mae un neu ddau o brydau llysiau, prif ddysgl a phwdin fel arfer yn ddigon ar gyfer y rhan fwyaf o wibdeithiau. Weithiau mae’r ryseitiau symlaf yn gweithio orau: ffyn moron a seleri gyda hwmws cartref, salad o lysiau gwyrdd wedi’u torri, a sleisys oren. Nid dyma’r amser ar gyfer ryseitiau ffyslyd na chacennau ffansi, cymhleth.

Dewch â llawer o lawntiau (ond hepgorwch y letys)

Dewiswch ryseitiau sydd â rhywfaint o bŵer aros, hynny yw, prydau sy’n cadw am gyfnod heb golli eu hansawdd. Mae llysiau ffres wedi’u sleisio yn gweithio’n dda. Gall gorchuddion syml, fel guacamole neu pesto, fod yn ychwanegiad braf.

Mae saladau yn ddewis da gan fod ganddynt ansawdd creisionllyd, creisionllyd sy’n eu gwneud yn berffaith ar gyfer nosweithiau poeth yr haf. Dewiswch saladau llysiau wedi’u torri’n fân yn lle saladau wedi’u gwneud â letys a llysiau gwyrdd, sy’n anodd eu paratoi o flaen llaw ac a fydd yn gwywo yn y gwres. Mae gan salad tatws, salad tomato, a salad ciwcymbr wedi’i rwygo ychydig yn fwy o bŵer aros. Maent yn hawdd i’w gwneud ac nid ydynt yn ildio i dywydd poeth mor hawdd â llysiau gwyrdd deiliog.

Saethu y byrbrydau

Er mwyn lleihau ffyrc a chyllyll trwsgl, dewiswch fwydydd bys a bawd. Maent yn hwyl i’w bwyta ac yn berffaith ar gyfer lleoliad achlysurol picnic haf. Mae llysiau wedi’u sleisio a salsa yn opsiwn blasus, yn ogystal â ffrwythau ffres fel sleisys watermelon, aeron, neu eirin gwlanog.

Er mai ffrwythau a llysiau yw’r byrbrydau haf perffaith, cluniau cyw iâr wedi’u ffrio yn y popty yw ffefryn ein teulu. Mae mor hawdd eu pacio yn eich basged bicnic, ac maen nhw’n hawdd eu codi a’u bwyta. Mae opsiynau prif gwrs eraill yn cynnwys empanadas neu empanadas, brechdanau neu gebabs wedi’u coginio ymlaen llaw.

materion tymheredd

Wrth gael picnic, dim ond mor bell y gall peiriant oeri llawn iâ fynd â chi. Gall gwres yr haf leihau’r holl rew hwnnw i bwll yn gyflym, felly dewiswch seigiau sydd yr un mor dda pan gânt eu gweini ar dymheredd ystafell neu oerfel. Mae llysiau wedi’u torri, cigoedd wedi’u coginio ymlaen llaw neu gigoedd wedi’u halltu, a ffrwythau ffres i gyd yn ddewisiadau da. Mae bwydydd asidig fel picls neu lysiau wedi’u gwisgo â vinaigrette hefyd yn ddewis da, gan fod yr asid yn helpu i gadw’r bwyd ac yn cadw bacteria niweidiol i ffwrdd.

Cadwch yn lân

Asennau Barbeciw gyda swn grefi blasus. Ond ydych chi wir eisiau sychu grefi oddi ar wyneb plentyn bach sy’n chwistrellu? Yn lle hynny, edrychwch am fwydydd sy’n cael eu bwyta’n lân, gan gyfyngu ar sawsiau a chynfennau gludiog fel mayonnaise neu hufen. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n pacio napcynnau ychwanegol, cadachau a bagiau sbwriel i’w glanhau’n hawdd.

rysáit: Tomato Ceirios, Seleri, a Salad Bacwn

rysáit: Cluniau Cyw Iâr wedi’u Ffrio yn y Popty

rysáit: Posset Lemwn Gyda Aeron Coch

Leave a Comment

Your email address will not be published.