Pwdinau Nadolig Anghofiedig Sy’n Teilyngu Dychwelyd

Pan ddaw amser i bobi a pharatoi pwdinau gwyliau, mae llawer ohonom yn dychwelyd at yr un ryseitiau annwyl bob blwyddyn. Rydyn ni’n paratoi seigiau sydd yr un mor annatod i’r tymor ag addurniadau a chynulliadau teuluol. Efallai i ni ddysgu’r ryseitiau hyn gan rywun oedd yn ein caru ni ac yn bwriadu eu rhannu gyda’r rhai rydyn ni’n eu caru. Dyna’r peth gyda danteithion Nadolig bythol. Mae tueddiadau rysáit yn mynd a dod, ond mae traddodiadau gwyliau’n parhau.

Wedi dweud hynny, weithiau rydym am estyn yn ôl ymhellach i siart ryseitiau’r teulu neu daflu ryseitiau rhydd ar ddarnau o bapur y mae rhywun wedi’u stwffio i’w hoff lyfrau coginio, i adalw ryseitiau sydd wedi’u colli dros dro ac a allai fod wedi’u hanghofio gennym ni. Mae yna lawenydd arbennig mewn brathiad neu whiff o rywbeth nad ydym wedi ei flasu ers tro, a gall deimlo fel teithio yn ôl mewn amser i ymweld â chogyddion y gorffennol.

Dyna harddwch y ryseitiau “coll” hyn. Mae rhai yn ein hatgoffa o seigiau sy’n haeddu dychwelyd i’n byrddau i’w croesawu. Efallai bod eraill yn newydd i ni, er eu bod yn ffefrynnau profedig gan gogyddion eraill. Ond maen nhw i gyd yn haeddu lle ar ein byrddau gwyliau oherwydd maen nhw’n dod gyda stori, ac rydyn ni’n gwybod bod gan y ryseitiau deheuol gorau, hen neu newydd, un.

Treiffl clasurol yw hwn gydag enw chwilfrydig. I edrych mor ffansi, mae treiffl yn rhyfeddol o hawdd a syml, yn ddim mwy na haenau o gacen, cwstard, jam, a diferion hael o sieri neu wirodydd eraill. Yr yfed, mae’n debyg, yw’r rhan a allai o bosibl feddwi’r ficer lleol ac unrhyw ddirwestwyr eraill. Mewn rhai llyfrau coginio, gelwir y rysáit hwn yn Tipsy Squire a Tipsy Pudding.

Mae gan dreifflau wreiddiau Prydeinig, ond maent wedi bod ar fyrddau deheuol ers degawdau. Roedd Mrs. SR Dull (enwog iawn o ran bwyd yn ei dydd) yn cynnwys ei rysáit yn bwyd deheuolei llyfr coginio 1928 y mae pobl sy’n caru hen ryseitiau deheuol yn dal i gadw ar eu silffoedd.

Mae trifles fel arfer yn cael eu cydosod mewn cynhwysydd gwydr â throed mawr sy’n ein galluogi i weld yr holl nwyddau y tu mewn. Rydyn ni’n gwybod bod rysáit yn arbennig pan mae’n haeddu ei darn gweini ei hun, ac rydyn ni’n gwerthfawrogi pwdin sy’n gallu dyblu fel canolbwynt gwyliau. Fodd bynnag, yn lle powlen treiffl bwrpasol, bydd unrhyw bowlen glir, ddwfn yn gwneud hynny, o’r rhai lleiaf fel jariau saer maen neu sbectol uchel (ar gyfer dognau unigol) i bowlenni dyrnu (ar gyfer torf).

Mae’r rhan fwyaf o ryseitiau treiffl yn fwy o syniad na manylion. Cyn belled â bod y blasau a’r gweadau’n gytbwys a bod yr haenau’n edrych yn dda, mae’n dda ichi fynd. Mae’n iawn i chi brynu’r gacen, ond pan ddaw i’n treiffl Nadolig blynyddol, mae’n talu i wneud cwstard cartref. Mae’n well gwneud Tipsy Parson’s o flaen amser, sy’n golygu y gallwch chi hepgor pwdin yn gynnar.

Awgrymiadau ar gyfer eich person meddw:

Cwcis meringue yw’r rhain, yn arbennig o flasus diolch i’r darnau o siocled a chnau, ond mae eu henw ciwt yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy blasus. Yn ogystal â Forgotten Kisses, fe’u gelwir hefyd yn Briwsion Wedi Anghofio, Cwcis Dros Nos, a Chwcis Cwsg-Ar-It. Mae hynny oherwydd eu bod yn treulio’r noson mewn popty (sy’n cael ei gynhesu ymlaen llaw ac yna’n cael ei ddiffodd) lle mae’r sleisys meddal yn troi’n gwcis crensiog gyda chanolfannau blewog. Mae cwcis nos yn boblogaidd gyda llawer o deuluoedd oherwydd bod plant (a gadewch i ni fod yn onest, oedolion) wrth eu bodd yn deffro i ffwrn yn llawn cwcis, fel pe bai gan hud y Nadolig.

Mae cwcis meringue yn ddewis doeth i bobyddion prysur. Dim ond ychydig o gynhwysion sylfaenol sydd eu hangen arnynt ac maent yn dod at ei gilydd mewn munudau. Nid oes angen monitro eich arhosiad dros nos yn y popty. Mae’r cwcis hyn yn ffordd flasus o ddefnyddio gwynwy dros ben sy’n aml yn weddill o ryseitiau gwyliau eraill. Maent hefyd yn rhydd o glwten.

Syniadau ar gyfer Cusanau Anghofiadwy:

Ystyriwch y gacen ffrwythau Nadolig, y mwyaf traddodiadol o’r holl gacennau Nadolig, sy’n dyddio’n ôl ganrifoedd. Mae’n well gan lawer o bobl beidio, mewn gwirionedd. Mae’n debyg eich bod wedi clywed y jôc lluosflwydd mai dim ond un deisen ffrwythau yn y byd y mae pobl yn ei rhoi i ffwrdd eto. Neu efallai mai’r unig ddefnydd da ar gyfer cacen ffrwythau yw fel pen drws cadarn. Gadewch i ni fynd nawr. Mae rhai cacennau ffrwythau yn anhygoel, fel yr un hon. Fe’i gelwir yn gacen ffrwythau gwyn oherwydd bod y toes ysgafn, lliw golau yn amgáu’r ffrwythau a’r cnau candied. Mae’n debyg i gacen pwys da wedi’i thaenu â chandi tlysau, sy’n wahanol iawn i gacennau ffrwythau tywyll, trwm, gooey. Mae gan y deisen ffrwythau wen arbennig hon ach llenyddol; yn dod o archifau ryseitiau Eudora Welty, un o awduron enwocaf y De.

Cyfeirir at y gacen hon yn aml fel Teisen Ffrwythau Eudora Welty. Roedd Mrs. Welty yn byw yn Jackson, Mississippi, ac er ei bod yn enillydd Gwobr Pulitzer, roedd hi’n byw yn debyg iawn i unrhyw ardal leol arall. Disgrifiodd cymdogion hi fel cogydd ardderchog a oedd yn mwynhau cyfnewid ryseitiau. Hi ysgrifennodd y cyflwyniad i Llyfr Coginio Jackson, llyfr coginio cymunedol a gynhyrchwyd gan y Symphony League of Jackson yn 1981. Yn ei thraethawd o’r enw “The Taste of Jackson,” ysgrifennodd, “Rwy’n gwneud cacen ffrwythau wen Mrs Mosal bob Nadolig, fe’i cefais gan fy mam, a gafodd gan Ms Mosal, a dwi’n meddwl yn aml fod gwneud rysáit dda i ffrind yn ei dathlu unwaith eto.” y rysáit yn Llyfr Coginio Jackson Cyflwynwyd gan ferch Mrs Mosal, Mrs. DI Meredith. Ym 1980, anfonodd Mrs. Welty ac un o’i chyhoeddwyr gerdyn Nadolig argraffiad cyfyngedig ac ynddo ymhelaethodd yn fawr ar y rysáit gwreiddiol, gan ychwanegu manylion a dewisiadau personol.

Mae mesuriadau manwl gywir a chyfarwyddiadau gofalus yn gwneud rysáit yn ddibynadwy, ond mae cyngor personol, awgrymiadau, a throeon ymadrodd yr awdur rysáit yn ei wneud yn drysor ac, mewn rhai achosion, yn drysor llenyddol. Dyma Gacen Ffrwythau Gwyn Eudora Welty, yn ei geiriau ei hun. Yn rhoi cryn dipyn.

Mae’r gacen hon yn cymryd ei henw o’r coctel gwyrdd melys, llachar a elwir yn Grasshopper, a ddisgrifir yn aml fel mintys hylif melys ar ôl cinio. Mae’n gymysgedd o hufen, creme de cacao gwyn, a creme de menthe sy’n cael ei ysgwyd â rhew a’i straenio i mewn i wydr gweini. Mae haneswyr coctels yn dweud wrthym mai Philip Guichet ddyfeisiodd y ceiliog rhedyn yn Tijugaue’s, ei far yn Chwarter Ffrengig New Orleans, yn ystod Gwahardd dim llai mae’n debyg.

Roedd y 1950au a’r 1960au yn anterth coctels ceiliog rhedyn, a dyna hefyd pan oedd cacennau chiffon yn gynddaredd. Nid dyma’r unig dro y mae coctel pwdin poblogaidd wedi ysbrydoli pwdin go iawn, ond ychydig sy’n fwy poblogaidd neu lwyddiannus. Mae llenwad gwyrdd pert y ceiliog rhedyn yn cyd-fynd ag addurniadau Nadolig traddodiadol ac yn ei gwneud yn ffefryn retro poblogaidd i weini wrth y bwrdd gwyliau.

Dechreuodd ryseitiau ar gyfer pastai ceiliog ymddangos mewn cylchgronau a phapurau newydd yn y 1950au, a hefyd mewn llyfryn ryseitiau o’r enw pwdinau ysbryd uchel, cyhoeddiad ar y cyd o Knox Gelatin a Heublein Cordials, nad yw’n syndod o ystyried bod angen gelatin ar gacennau chiffon ac mae Grasshopper yn dibynnu ar ddau fath o cordial. Mae’r daflen yn disgrifio’r gacen gyda ffyniant a brwdfrydedd mawr, gan gynnwys: “Mae gwesteion cinio weithiau’n clicio ar eu sodlau â llawenydd dros bwdin rhagorol.” a “Gwasanaethwch gyda balchder. Disgwyliwch gymeradwyaeth yn wylaidd.”

Mae’r rhan fwyaf o ryseitiau Grasshopper Pie yn galw am gramen cwci Oreo, er unwaith i Nabisco gyflwyno creme blas mintys i Oreos, newidiodd llawer o bobyddion i’r rheini i ddyblu’r siocled a’r mintys. Mae fersiynau wedi’u diweddaru o’r llenwad sy’n disodli jello plaen gyda malws melys wedi’i doddi (sydd hefyd yn cynnwys jello), ond ar gyfer cacen chiffon blewog iawn, ewch am jello. Mae’n hawdd ei ddefnyddio.

Ychydig ohonom sy’n gallu dweud yn fanwl iawn pwy greodd ein ryseitiau pobi Nadolig mwyaf annwyl. Efallai bod y cerdyn rysáit gwisg amser wedi’i ysgrifennu yn llawysgrifen daclus Nana, ond efallai iddi gael y rysáit gan gymydog neu ei thorri allan o gylchgrawn neu gefn bocs. Mae ryseitiau’n dod yn “ein rhai ni” trwy flynyddoedd o’u gwneud, hyd yn oed y rhai sydd â man tarddiad sydd wedi’u dogfennu’n dda, fel Cherry Winks, cwci syml wedi’i rolio mewn creision ŷd wedi’i falu a thafell siriol o geirios maraschino coch ar ei ben.

Dônt o Ruth Derousseau (neu Mrs. Bernard Derousseau, fel y’i gelwid yn y datganiad i’r wasg, arwydd o’r amseroedd), mam yn ei harddegau i ddau o Rice Lake, Wisconsin. Ymgeisiodd Ruth yn y rysáit yng Nghystadleuaeth Pobi Pillsbury 1950, cystadleuaeth a ddenodd dros 100,000 o geisiadau gan bobyddion cartref. Cipiodd Cherry Winks y wobr gyntaf yn yr adran iau, gan ennill rhestr hir o wobrau disglair i Ruth, gan gynnwys offer a dodrefn newydd, a siec am $5,000, a oedd yn ddigon i brynu tŷ. (Cymerodd enillydd yr adran uwch $25,000 adref, bron i ddeg gwaith y cyflog blynyddol cyfartalog ym 1950.) Arwyddodd Phillip W. Pillsbury y sieciau a chyflwynodd Duges Windsor nhw i’r enillwyr mewn lleoliad cegin gywrain yn y Waldorf-Astoria hudolus. Yn Efrog Newydd.

TAwgrymiadau ar gyfer wincio a nodio gyda chwcis:

Mae’r cwcis tenau waffer hyn yn cael eu blas caramel o siwgr brown a menyn, a’u gwasgfa flasus o hadau benne, enw Affricanaidd ar gyfer hadau sesame. Maent yn syml, ond eto’n soffistigedig, a hefyd yn anorchfygol. Mae Cans of Benne Wafers yn anrhegion bythol ar gyfer gwesteiwyr a’r gwyliau, ac mae llawer o deithwyr i Lowcountry De Carolina a Georgia yn dychwelyd adref gyda phecynnau lluosog i’w mwynhau fel cofroddion blasus.

Daeth caethweision Gorllewin Affrica â benne a’u harbenigedd wrth dyfu’r planhigyn i Ynysoedd Môr Carolina ar ddechrau’r 18fed ganrif. Tyfodd Benne yn dda yn hinsawdd boeth, llaith yr Iseldir, gan ddarparu ffynhonnell o fwyd ac olew. Gall y planhigion fod hyd at chwe throedfedd o daldra ac mae ganddyn nhw godennau tew sy’n gallu dal cant neu fwy o hadau. Dros amser, wrth i lai o arddwyr gasglu benne, trodd cogyddion at ffynonellau eraill o hadau sesame, a fewnforiwyd o Asia fel arfer. Mae heirloom benne, sef yr hadau a’r blawd a wneir ohonynt, yn profi dadeni dros y blynyddoedd diwethaf diolch i brosiectau arbed hadau ac adfer cnydau, sy’n golygu y gallwn unwaith eto archebu benne sur cartref ar-lein a dod o hyd iddo mewn rhai marchnadoedd arbenigol . Waeth beth fo’r ffynhonnell neu’r enw, yr allwedd i’r cwcis hyn yw hadau sesame ffres, persawrus.

Awgrymiadau ar gyfer y wafferi Benne gorau:

Leave a Comment

Your email address will not be published.