Rysáit Pwdin Reis Hawdd Libanus, Riz Bi Haleeb | Prydeinig + cwmni

Gladys Soriano yw’r datblygwr ryseitiau, steilydd bwyd, a ffotograffydd bwyd y tu ôl i’r blog a ysbrydolwyd gan Fôr y Canoldir. ffyrch a dail. Yma mae’n rhannu seigiau a ryseitiau Libanus dilys a ysbrydolwyd gan ei gariad at flasau Môr y Canoldir (a gyhoeddwyd yn wreiddiol ar Forks and Foliage). Tynnwch o, Gladys!

Mae’r pwdin reis Libanus hwn neu’r riz bi haleeb yn fersiwn flasus a blodeuog o bwdin reis. Trosglwyddwyd y rysáit draddodiadol hon i mi gan fy mam, a dyma’r gorau a gefais erioed!

Mewn Arabeg, mae riz bi haleeb yn cyfieithu i bwdin reis. Eithaf hunan esboniadol, iawn? Mae pwdin reis Libanus yn dechrau gyda reis yn cael ei goginio mewn llaeth, yna ei flasu â dŵr mastig, rhosyn, a dŵr blodau oren. Mae’r canlyniad yn wirioneddol freuddwydiol. Mae rysáit fy mam yn galw am hufen trwm, sy’n gwneud yr arroz con leche yn fwy hufennog ac yn gyfoethocach. Nid yw ychwaith yn defnyddio cornstarch fel y mwyafrif o ryseitiau, yn hytrach yn dibynnu ar y startsh naturiol yn y reis i’w dewychu’n berffaith. Dydw i ddim yn gwneud riz bi haleeb unrhyw ffordd arall bellach!

Yr hyn rydw i’n ei garu am bwdin reis Libanus yw pa mor amlbwrpas ydyw. Nid yw’n rhy felys ac mae’n gwneud brecwast neu fyrbryd blasus. Ond mae’n ddigon melys i fod yn bwdin ysgafn!

Cynhwysion Pwdin Reis Libanus

Cyfarwyddiadau

pwdin reis mewn padell goginio

1. I ddechrau, rinsiwch y reis unwaith yn unig. Yr allwedd i wneud pwdin reis Libanus di-startsh yw peidio â gor-strelio’r reis neu bydd yn colli llawer o’i startsh tewychu.

2. Ychwanegwch y reis wedi’i rinsio, dŵr, llaeth, a hufen trwm i sosban fawr a’i roi dros wres canolig. Cymysgwch yn achlysurol nes bod y cymysgedd yn dod i ferwi, tua 10 munud.

3. Lleihau’r gwres i fudferwi, gan droi bob dwy funud i atal glynu, nes bod reis wedi’i bwffio i fyny a gellir ei stwnsio â llwy neu rhwng bysedd, tua 15 munud.

4. Unwaith y bydd y reis wedi coginio, ychwanegwch y siwgr a pharhau i droi nes bod y pwdin reis wedi tewhau, tua 20 i 25 munud. Gallwch chi roi cynnig arno trwy adael plât yn y rhewgell wrth i chi ei wneud, yna arllwys ychydig o bwdin ar y plât oer a’i ogwyddo. Os yw’r pwdin yn rhedeg ychydig ac yna’n stopio, mae wedi’i wneud. Os yw’n parhau i weithio hyd yn oed ar ôl iddo oeri yn y badell, mae angen mwy o amser arno i dewychu.

5. Pan fydd y pwdin reis wedi tewhau, trowch y gwres i ffwrdd ac ychwanegwch y mastig daear, y dŵr rhosyn, a’r dŵr blodau oren a’i droi i gyfuno. Os ydych chi’n defnyddio pwti cyfan, rhowch nhw mewn morter gyda phinsiad o halen a’u malu â’r gordd i bowdr mân. Nid ydych chi eisiau darnau o fastig yn y pwdin, oherwydd gallant fod yn chwerw ac yn llethol mewn un brathiad.

Sut i Weini Pwdin Reis Libanus (Riz Bi Haleeb)

pwdin reis gyda phetalau rhosod a chnau pistasio

Tra bod y pwdin reis yn dal yn gynnes, trosglwyddwch ef i bowlenni bach neu sosbenni gweini unigol. Fel arall, gallwch ei drosglwyddo i bowlen weini. Gadewch iddynt oeri i dymheredd ystafell, yna gorchuddiwch a’u rhoi yn yr oergell nes eu bod wedi setio ac oeri’n llwyr.

Ni fydd neb yn eich barnu os ydych chi’n bwyta hanner ohono tra mae’n dal yn boeth. Efallai fy mod yn siarad o brofiad personol neu beidio.

Unwaith y byddwch chi’n barod i weini Pwdin Reis Libanus, rhowch gnau pistasio wedi’u malu ar ei ben am wasgfa gnau blasus. Os ydych chi am ei roi ar ben ffordd, mae petalau rhosod sych yn garnais breuddwydiol ar gyfer riz bi haleeb.

Awgrymiadau ar gyfer gwneud y pwdin reis Libanus gorau

hambwrdd o bwdin reis gyda llwyau

  • Peidiwch â rinsio’r reis fwy nag unwaith. Rydym am arbed eich startsh fel bod y pwdin yn drwchus ac yn hufennog.
  • Defnyddiwch laeth cyflawn. Ar gyfer y pwdin reis mwyaf hufennog, defnyddiwch laeth cyflawn yn lle llaeth sgim neu laeth braster isel. (Os ydych chi’n fegan a / neu’n rhydd o laeth, rhowch y llaeth a’r hufen trwm am laeth o blanhigion rydych chi’n ei fwynhau.)
  • Hepgor ryseitiau sy’n galw am startsh corn. Mae reis eisoes wedi’i lwytho â starts; nid oes angen ychwanegu math arall o startsh.
  • Byddwch yn amyneddgar. Mae peidio â defnyddio startsh corn yn golygu y bydd y pwdin yn cymryd ychydig yn hirach i dewychu. Ond mae mor werth chweil! Bydd y reis yn amsugno’r llaeth a’r hufen yn araf wrth iddo dewychu’r cymysgedd i gysondeb perffaith a phwdin reis llawer mwy blasus.
  • Trowch yn aml. Nid ydych am i’r gwaelod lynu a llosgi. Arhoswch yn agos a’i droi a chrafu’r gwaelod bob dau funud.
  • Peidiwch â hepgor y mastig, dŵr rhosyn, a dŵr blodau oren. Oni bai eich bod yn ei chael hi’n amhosibl cael mynediad iddynt, rwy’n argymell yn gryf nad ydych yn eu hepgor gan eu bod yn ychwanegu blas mor flasus a cain i’r arroz con leche. nid yw mewn gwirionedd Libanus pwdin reis hebddynt. Os ydych gorfod gadael rhywbeth allan, byddwn i’n dweud gadael y pwti allan. Ond dywedaf hyn yn betrusgar a chyda chalon drom.

Cwestiynau aml

Pa fath o reis sydd orau ar gyfer pwdin reis?

Canfûm fod reis grawn canolig yn gwneud y pwdin reis gorau. Gallwch arbrofi gyda gwahanol fathau a gweld pa un sydd orau gennych. Mae reis grawn byr yn fwy â starts, felly bydd yn gwneud pwdin meddalach. Mae gan reis grawn hir lai o startsh felly mae ychydig yn llai hufenog ac mae’r reis yn gadarnach.

A oes angen i mi olchi fy reis pan fyddaf yn gwneud pwdin reis?

Waeth beth rydych chi’n ei wneud, dylech chi olchi’r reis bob amser. Ar gyfer pwdin reis, rinsiwch y reis unwaith yn unig i gael gwared â llwch a gweddillion. Ond peidiwch â’i rinsio mwyach, gan fod angen cymaint o startsh â phosibl.

Pam mae fy mhwdin reis mor rhedegog/trwchus?

Mae pwdin reis rhedegog yn golygu nad ydych wedi ei goginio’n ddigon hir. Daliwch ati i goginio a bydd yn tewhau, dwi’n addo. Os yw’r pwdin yn rhy drwchus, fe wnaethoch chi ei goginio’n rhy hir. Cofiwch, mae pwdin reis yn tewhau ychydig wrth iddo oeri. Dylai fod yn gysondeb arllwys pan fydd yn barod. Os yw’n rhy drwchus, rhowch dros wres canolig-isel ac ychwanegwch y llaeth a’i droi nes ei fod wedi teneuo ychydig.

A allaf wneud pwdin reis gyda reis wedi’i goginio?

Gallwch, gallwch ddefnyddio reis dros ben i wneud arroz con leche, ond ni fydd ganddo’r un cysondeb. Rhowch y reis wedi’i goginio mewn pot ac ychwanegwch ddigon o laeth a hufen i’w orchuddio a’i goginio, gan droi’n aml. Dilynwch weddill y rysáit fel y mae, gan addasu symiau yn seiliedig ar faint o reis wedi’i goginio rydych chi’n ei ddefnyddio.

Pa mor hir fydd pwdin reis yn para?

Storio Pwdin Reis Libanus wedi’i orchuddio yn yr oergell am hyd at wythnos.

A wnaethoch chi fwynhau darllen y rysáit pwdin reis Libanus hwn ac eisiau derbyn ein darganfyddiadau bwyd diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch? tanysgrifio i ein cylchlythyr!

Leave a Comment

Your email address will not be published.