Ryseitiau Pobi Hawdd Eto Gwych

Wfelly dwi’n pobi fegan, dydw i ddim eisiau cyfaddawdu ar flas neu wead, ac mae’r cwcis hyn yn enghraifft hyfryd o hynny,” eglura Chetna Makan.

“Mae blas cain cardamom a chyfoeth siocled tywyll a chnau pistasio yn golygu eu bod yn afradlon ym mhob brathiad.”

Cwci siocled, pistachio a cardamom

Yn gwneud: ugain

Cynhwysion:

120g menyn fegan, wedi’i feddalu

170g o siwgr brown golau meddal

Pinsiad o halen môr mân

275g o flawd plaen

1½ llwy de cardamom mâl

1 llwy de o bowdr pobi

½ llwy de o soda pobi

70ml o laeth almon

300g o siocled tywyll fegan (70% solidau coco), wedi’i dorri’n fras

60 g pistachios, wedi’i dorri’n fân

Dull

1. Cynheswch y popty ymlaen llaw i 180C/marc nwy 4. Leiniwch ddau hambwrdd pobi â phapur pobi gwrthlynol.

2. Rhowch y menyn mewn powlen gyda’r siwgr a’r halen a’i guro gyda chymysgydd trydan nes ei fod yn llyfn ac yn hufennog.

3. Hidlwch y blawd i bowlen arall gyda’r cardamom, powdr pobi a soda pobi a chymysgwch.

4. Ychwanegwch y llaeth i’r bowlen o fenyn ac yna’r cymysgedd blawd yna ychwanegwch y siocled a’r pistachios. Plygwch bopeth a dod ag ef at ei gilydd yn does llyfn.

5. Cymerwch ddarn maint lemwn, ffurfio cylch a’i roi ar ddalen barod. Ailadroddwch i ffurfio’r holl gwcis, gan adael digon o le rhyngddynt i’r cwcis ledaenu wrth eu pobi.

6. Pobwch am 15 munud a gadewch iddynt orffwys ar yr hambwrdd am ddau funud cyn eu trosglwyddo i rac weiren.

7. Storiwch mewn cynhwysydd aerglos am dri i bedwar diwrnod.

Tarten bîn-afal a blodyn ysgawen

Pineapple cake is one of the most popular at bakeries in Jabalpur

” height=”3125″ width=”2500″ layout=”responsive” class=”inline-gallery-btn i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined” on=”tap:inline-image-gallery,inline-image-carousel.goToSlide(index=1)” tabindex=”0″ role=”button” data-gallery-length=”3″ i-amphtml-layout=”responsive”>

Cacen pîn-afal yw un o’r rhai mwyaf poblogaidd mewn poptai Jabalpur.

(Nasima Rothacker/PA)

“Mae gen i wendid am gacen pîn-afal. Hon oedd y gacen fwyaf poblogaidd mewn poptai Jabalpur: cacen ysgafn heb wy gyda hufen ffres a phîn-afal ar ei phen,” meddai Makan.

“Fel gyda llawer o gynhwysion, mae’r hufen yn y DU yn blasu’n wahanol i’r hufen a gewch yn India. Felly, rydw i wedi gwneud fy fersiwn fy hun.”

Mae’n gwasanaethu:8-10

Cynhwysion:

am y gacen:

100g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu, a mwy ar gyfer y tun

220g darnau pîn-afal tun, wedi’u torri’n fras

200g o siwgr powdr

100g o almonau mâl

100 g o flawd hunan-godi

½ llwy de o soda pobi

3 wy mawr

130g iogwrt plaen

2 lwy fwrdd cordial blodyn ysgawen

ar gyfer yr hufen:

Hufen dwbl 300ml

30g o siwgr powdr

1 llwy fwrdd cordial blodyn ysgawen

Blodau ysgaw i addurno

Dull:

1. Cynheswch y popty i 180C/marc nwy 4. Rhowch fenyn ar ddau fowld crwn 20-centimetr a leiniwch y gwaelodion gyda phapur pobi gwrthlynol. Taenwch hanner y pîn-afal dros gan.

2. Mewn powlen fawr, gan ddefnyddio cymysgydd trydan neu gymysgydd wedi’i ffitio ag atodiad padl, rhowch yr holl gynhwysion ac eithrio’r pîn-afal sy’n weddill a’i guro am 1 munud nes ei fod yn llyfn ac yn welw. Ychwanegwch weddill y darnau pîn-afal. Rhannwch y cytew yn gyfartal rhwng sosbenni wedi’u paratoi a’u pobi am 35 munud neu nes bod y pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yn dod allan yn lân. Rhowch o’r neilltu i oeri’n llwyr.

3. Curwch yr hufen, y siwgr a’r gwirod blodyn ysgawen mewn powlen gyda chymysgydd trydan nes bod brigau meddal yn ffurfio.

4. Rhowch y gacen heb bîn-afal ar blât gweini a thaenwch yr hufen i gyd ar ei ben. Rhowch yr ail gacen, ochr pîn-afal i fyny, ar ei phen. Os byddwch chi’n llwyddo i ddod o hyd i flodau ysgawen, rhowch nhw ar ben y gacen a’u gweini.

5. Gellir storio’r gacen hon mewn cynhwysydd aerglos yn yr oergell am dri i bedwar diwrnod. Dewch ag ef i dymheredd ystafell cyn ei weini.

Tarten Fêl Du Tahini

Dramatic and moody to look art, there’ll be lots of questions about this tart

” height=”3125″ width=”2500″ layout=”responsive” class=”inline-gallery-btn i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined” on=”tap:inline-image-gallery,inline-image-carousel.goToSlide(index=2)” tabindex=”0″ role=”button” data-gallery-length=”3″ i-amphtml-layout=”responsive”>

Yn ddramatig ac yn oriog i edrych fel celf, bydd llawer o gwestiynau am y gacen hon.

(Nasima Rothacker/PA)

“Yn ddiweddar des i o hyd i bast sesame du a phenderfynais wneud y darten yma. Yn ddramatig ac yn oriog i edrych arno, rwy’n siŵr y bydd digon o gwestiynau pan fyddwch chi’n ei weini,” meddai Makan.

“Gobeithio y bydd priddgarwch y tahini gyda melyster y mêl a’r toes yn gweithio.”

Mae’n gwasanaethu: 10-12

Cynhwysion:

ar gyfer y crwst:

100g o fenyn heb halen, wedi’i feddalu

30g tahini

30g o siwgr eisin

Pinsiad o halen

2 melynwy

200 g o flawd amlbwrpas, ynghyd ag ychydig mwy ar gyfer llwch

ar gyfer llenwi:

180g o fenyn heb halen

20g o fêl

100g o siwgr brown golau meddal

3 wy mawr, ynghyd â 2 felynwy mawr, wedi’u curo’n ysgafn

hufen dwbl 125ml

2 lwy fwrdd o tahini du

1 llwy de o finegr seidr

Pinsiad o halen

2 lwy fwrdd o hadau sesame du

Dull:

1. I wneud y toes, cyfunwch y menyn, tahini, siwgr eisin, a halen mewn powlen. Cymysgwch â llwy bren nes ei fod yn hufenog ac yn llyfn. Ychwanegwch y melynwy a chymysgwch eto. Ychwanegwch y blawd. Ychwanegwch lwy fwrdd neu ddau o ddŵr i glymu’r toes at ei gilydd. Gwasgwch y toes i mewn i gylch, lapio mewn cling film, a’i roi yn yr oergell am ddwy i dair awr.

2. Rholiwch y toes ar arwyneb â blawd ysgafn i ffurfio cylch 2 i 3 milimetr o drwch, digon mawr i leinio padell tarten 20-centimetr. Dylech gael modfedd neu ddwy ychwanegol yn hongian dros y can. Leiniwch y mowld gyda’r toes. Gadewch i sefyll a rhoi yn yr oergell am 30 munud.

3. Cynheswch y popty i 180C/marc nwy 4. Priciwch waelod y gacen gyda fforc. Crynhowch ychydig o bapur pobi nad yw’n glynu, yna dadelfennu, ei roi yn y tun, a’i lenwi â ffa pobi. Pobwch yn ddall am 15 munud. Tynnwch y papur a’r ffa a’u pobi am 15 munud ychwanegol nes eu bod yn frown euraid. Ar ôl 10 munud, torrwch y papur dros ben.

4. Yn y cyfamser, paratowch y llenwad trwy gynhesu’r menyn mewn sosban nes iddo ddechrau byrlymu a newid lliw a bod y solidau llaeth yn dechrau brownio. Trosglwyddwch i bowlen ac unwaith oeri ychydig, ychwanegwch weddill y cynhwysion llenwi ac eithrio’r hadau sesame. Curwch ef yn dda, yna arllwyswch ef yn ofalus i’r badell tarten.

5. Ysgeintiwch hadau sesame a’u pobi am 50-55 munud, nes bod y llenwad wedi’i chwyddo a’i frownio’n euraidd gyda mymryn o siglo yn y canol. Gadewch i oeri’n llwyr, yna tynnwch o’r can a’i weini.

6. Mae’n well ei fwyta y diwrnod y byddwch chi’n ei wneud, ar ôl hynny mae’r toes yn dechrau meddalu.

‘Chetna’s Easy Baking’ gan Chetna Makan (cyhoeddwyd gan Hamlyn, £20; ffotograffiaeth gan Nassima Rothacker), ar gael nawr.

Leave a Comment

Your email address will not be published.