Ryseitiau Salad Jar Mason Perffaith ar gyfer Teithiau Ffordd

Pan fyddaf yn meddwl am yr eiliadau a newidiodd fy mywyd, mae’n rhestr fer. Cyfle i symud dramor am y tro cyntaf fel myfyriwr ysgol gynradd. Dal fy efeilliaid newydd-anedig fel mam newydd. A darganfod saladau jar mason. Efallai y byddwch chi’n chwerthin (neu’n rholio’ch llygaid os ydych chi’n byw gyda pherson yn ei arddegau fel fi), ond fe drawsnewidiodd saladau jar mason fy arferion bwyta’n fawr.

Wrth baratoi saladau am wythnos ar y tro, rydych chi’n fwy tebygol o gael salad ar gyfer cinio neu swper yn hytrach na phryd sy’n cynnwys llawer o sodiwm, sy’n cynnwys llawer o fraster dirlawn ac afiach wedi’i rewi. A rhag ofn nad ydych wedi clywed, mae pobl sy’n byw dros 100 mewn “Parthau Glas” ledled y byd yn dewis diet Môr y Canoldir o lysiau, ffrwythau, protein heb lawer o fraster a brasterau iach, nid burritos wedi’u rhewi, pizzas wedi’u rhewi a theledu modern. ciniaw

Beth yw Salad Jar Mason?

Mae saladau jar Mason yn haenu cynhwysion mewn jar wydr ceg lydan mewn trefn benodol, gan sicrhau bod yr holl gynhwysion yn aros yn ffres am hyd at bum niwrnod. Ac er y gallai unrhyw un roi salad tatws mewn jar mason a’i gadw ar ei anterth am wythnos, mae saladau jar mason yn cadw letys romaine, dail sbigoglys ffres, cêl, a llysiau gwyrdd tymhorol eraill yn grimp a dail gwyrdd.

Cyngor Pro: Mae’r jariau saer maen ceg 32-owns hyn yn gweithio orau ar gyfer saladau jariau saer maen.

Sut ydych chi’n paratoi ac yn storio’r salad jar saer maen perffaith?

Ydych chi’n casáu tynnu tusw o ffrwythau, llysiau a llysiau gwyrdd deiliog allan bob tro rydych chi eisiau gwneud salad? (Ie). Dyma pam mae saladau jar mason wedi newid fy mywyd gymaint! Dim ond unwaith mae’n rhaid i chi olchi, sleisio, malu a thorri’r cynhwysion i wneud gwerth wythnos o brydau iach!

Er fy mod yn rhannu rhai o fy hoff ryseitiau salad jar saer maen isod, gallwch chi droi unrhyw rysáit salad yn salad jar mason yn hawdd trwy lenwi’r jar mason yn y drefn ddynodedig.

saets scott

Dechreuwch trwy arllwys eich dresin dymunol i waelod jar saer maen mawr, ceg lydan. Yna ychwanegwch y cynhwysion swmpus fel protein a llysiau creision, ac yna wyau neu gaws. Yna dewch â chynhwysion mwy cain fel tomatos, pys, ffrwythau ac aeron. Yna llenwch weddill y jar gyda llysiau. (Rwy’n anelu at o leiaf 40 i 50 y cant o lysiau yn fy saladau jar mason.) Gosodwch y caead yn ddiogel a storiwch y jariau salad mewn oergell neu frest iâ lle byddant yn aros yn ffres am hyd at wythnos!

Er y dylech bob amser sychu llysiau gwyrdd cymaint â phosibl wrth wneud salad, mae’n arbennig o bwysig gwneud hynny wrth wneud y salad jar saer maen perffaith. Yn ogystal ag ychwanegu’r llysiau gwyrdd fel haen olaf yn y jar saer maen, bydd tynnu unrhyw ddŵr sy’n weddill yn helpu i gadw’r letys yn grimp.

Cyngor Pro: Beth os nad oes gennych chi (neu rywun rydych chi’n ei garu) ddiddordeb mewn letys neu lysiau gwyrdd deiliog eraill? Gallwch barhau i fanteisio ar jariau saer maen cyfleus, gydag amnewidiad. Dewis arall llawn protein, llawn ffibr yn lle letys yw quinoa. Mae pob un o’r pedwar salad hyn yn canolbwyntio arno (yn hytrach na llysiau) fel y prif gynhwysyn.

Detholiad o saladau jar saer maen yn amrywio o ran maint.
bywyd blasus

Syniadau Eraill ar gyfer Gwneud Saladau Jar Mason

Dyma sawl awgrym arall a fydd yn eich helpu i feistroli salad jariau saer maen mewn dim o amser:

  • Er ei bod hi’n hawdd gweld y fantais o droi letys unwaith yn unig am werth wythnos o salad, arbedwch hyd yn oed mwy o amser trwy ddefnyddio letys mewn bagiau wedi’u golchi ymlaen llaw, sbigoglys, cymysgedd gwanwyn, neu lysiau gwyrdd eraill.
  • Os ydych chi’n troi rysáit salad arferol yn salad jar saer maen, peidiwch â phoeni gormod am archebu. Peidiwch â rhoi unrhyw beth a allai fynd yn soeglyd, yn fwdlyd neu’n llysnafeddog ar ben y dresin (fel croutons a chnau) a gofalwch eich bod yn ychwanegu’r llysiau gwyrdd deiliog fel yr haen olaf.
  • Mae saladau jar Mason yn ffordd wych o roi bywyd newydd i fwyd dros ben. Oes gennych chi gyw iâr rotisserie ychwanegol, porc wedi’i dynnu, cig taco, eog, ffa du, neu ffacbys? Defnyddiwch y cynhwysion hynny ar gyfer eich haen protein!
  • Cwtogwch ar y broses o greu eich haen brotein trwy daflu darn o bysgodyn, brest cyw iâr wedi’i flasu’n ysgafn, neu bati cyw iâr bara wedi’i rewi yn y popty neu’r popty pwysau wrth i chi olchi a thorri’r cynhwysion eraill. Neu cyflymwch bethau ymhellach trwy brynu cyw iâr rotisserie neu ddadmer stribedi cyw iâr wedi’i goginio’n barod i’w ddis neu ei rwygo. Mae tiwna tun a chyw iâr yn opsiynau cyflym i bobl sy’n hoff o gig, a bydd can o ffa du, cannellini, neu ffacbys wedi’u rinsio yn gwneud y tric i lysieuwyr a feganiaid.

Sut ydych chi’n bwyta salad Mason Jar?

Pan ddaw’n amser cinio neu swper, rhowch ysgwydiad da i’r jar saer maen a throi’r cynhwysion ar blât neu bowlen fawr. Bydd y lawntiau ar y gwaelod, ac yna’ch holl hoff gymysgeddau, ac mae’r dresin yn gorffen. Ac, p’un a ydych chi’n dewis letys romaine, dail sbigoglys, cêl, neu opsiwn arall, bydd y dail salad yn aros yn ffres ac yn ffres am hyd at bum diwrnod (cyn belled â’ch bod chi’n eu hychwanegu at y jar mason olaf)!

Taith Ffordd Salad Mason Jar

Mae fy nheulu wrth eu bodd yn edrych ar y byd bwyd lleol pan fyddwn yn teithio. Mewn gwirionedd, rydyn ni’n treulio cymaint o amser yn ymchwilio i ble rydyn ni’n mynd i fwyta â’r hyn rydyn ni’n mynd i’w wneud yn y trefi rydyn ni’n ymweld â nhw. Ond rydyn ni hefyd yn ceisio bwyta o leiaf un pryd y dydd gyda bwyd rydyn ni wedi’i bacio gartref neu wedi’i brynu mewn siop groser leol, fel arfer brecwast neu ginio. Mae hynny nid yn unig yn ein helpu i ymestyn ein cyllideb teithio, ond hefyd yn ein galluogi i wneud dewisiadau iach mewn gwlad lle mae maint dognau bwytai yn gyson fawr.

Mae detholiad o saladau jarred yn ffitio’n dda yn ein peiriant oeri mawr ynghyd ag opsiynau brecwast a byrbryd iach fel wyau wedi’u berwi, iogwrt, ffyn caws a ffrwythau ffres. Mae jariau gwag yn hawdd i’w glanhau bob nos, ac i arbed lle wrth i ni barhau ar ein hanturiaethau, rydyn ni’n aml yn eu hail-lenwi â byrbrydau iach ychwanegol rydyn ni’n eu prynu ar hyd y ffordd.

Fy Hoff Saladau Jar Mason ar gyfer Teithiau Ffordd

Salad Mason Jar Taco

Mae pwy bynnag a ddyfeisiodd taco salad yn athrylith! Fel pob salad jar mason, mae’n hawdd i bob aelod o’r teulu addasu salad taco jar saer maen. Mae brownio pwys o gig eidion wedi’i falu yn darparu protein ar gyfer dau neu bedwar salad taco jar mason. Mae fy nghariad cig yn mwynhau rhoi cyw iâr wedi’i rwygo mewn tun neu frest cyw iâr wedi’i rwygo o bryd i’w gilydd i wneud ei chig taco, a byddaf fel arfer yn agor can o ffa du i mi. A gall pob un ohonom addasu gweddill y pryd jar saer maen i gynnwys ein calon.

Bowlen Burrito mewn Jar Mason

Gan ddechrau gyda saws hufen chipotle blasus, rwyf wrth fy modd yn haenu’r cynhwysion ar gyfer y rysáit bowlen burrito hawdd hon yn jariau mason gan ddefnyddio’r siart defnyddiol uchod i gael wythnos o opsiynau cydio a mynd ar gael.

Salad Groegaidd mewn jariau mason.
iym iach

Salad Groegaidd Mason Jar

Mae’r un hyblygrwydd cymysgedd a gêm ar gael gyda’r Salad Groegaidd Mason Jar hwn. Mae’n hawdd i ni addasu proteinau fel cig eidion gyro wedi’i sleisio, brest cyw iâr, a gwygbys cyn ychwanegu’r cymysgedd dymunol o domatos, lletemau ciwcymbr, sleisys nionyn coch, a feta crymbl.

Salad Mason Jar Cobb

Gyda gwaelod hufennog o ddresin caws glas, llysiau creisionllyd, a llawer o gigoedd deli, wy wedi’i ferwi, a darnau o gig moch, mae Salad Cobb clasurol yn bryd blasus wedi’i bacio mewn jar mason.

Salad Sbigoglys Mefus mewn Jar Mason

Does dim byd yn arwydd bod haf (a theithiau haf) ar y ffordd fel mefus tymhorol a sbigoglys ffres. Dyna pam mae’r Salad Sbigoglys Mefus hwn yn ffefryn arall. Dechreuwch trwy arllwys y vinaigrette hadau pabi i jar saer maen, yna haenwch â chaws gafr crymbl, darnau cnau Ffrengig, mefus wedi’u chwarteru, a sbigoglys.

Cyngor Pro: Gwnewch y salad hwn yn gyflymach trwy ddefnyddio pecans melys a thangy wedi’u pecynnu ymlaen llaw (dwi’n caru’r rhai gan Trader Joe’s) a dresin hadau pabi wedi’i ragbecynnu.

Cynhwysion salad enfys lliwgar wedi'u paratoi ar gyfer jar mason.
Quiche Fy Graean

Salad Enfys mewn Jar Mason

Rydych chi’n siŵr o gael enfys yn llawn llysiau gwyrdd ffres wrth wneud y salad hwn mewn jar saer maen. Dechreuwch gyda’r dresin o’ch dewis ac yna ychwanegwch haenen o foron oren, tomatos coch, ciwcymbrau gwyrdd a llysiau gwyrdd eraill cyn rhoi letys gwanwyn ar ben y jar.

Salad cogydd mewn jar mason

Yn ogystal ag addasu’n hawdd i flas pob bwyty, mae salad jar cogydd yn eich helpu i lanhau’r oergell wrth i chi baratoi ar gyfer eich taith ffordd. Oedd gennych chi ychydig o dafelli o dwrci ar ôl, hanner brest cyw iâr, neu rywfaint o borc wedi’i dynnu? Mae’r rhain yn broteinau perffaith ar gyfer salad cogydd jar saer maen.

Oes gennych chi fab sy’n casáu tomatos neu ŵr sy’n methu â chael digon o olewydd? Tynnwch ddetholiad o lysiau, cawsiau, ffrwythau a chynhwysion salad eraill allan a gadewch i bob person baratoi eu salad sut bynnag y dymunant. Cofiwch, prif reol llwyddiant yw haenu’r cynhwysion yn y drefn a restrir uchod, gan orffen gyda’r letys ar ei ben.

Salad llysiau wedi'i grilio bywiog mewn jar mason gydag olew olewydd ar yr ochr.
Irena Macri

Salad Jar Llysiau wedi’i Grilio

Wrth i’r tywydd oeri a llysiau fel blodfresych, tatws melys, a sgwash yn eu tymor, mae’r salad llysiau wedi’i grilio hwn yn cyrraedd y fan a’r lle. Griliwch neu rostiwch y llysiau, yna rhowch nhw rhwng dresin balsamig ar y gwaelod a sbigoglys babi neu wyrdd deiliog arall ar ei ben.

Mae Mason Jar Salads yn ffordd gyflym a hawdd o wneud gwerth wythnos o saladau ar y tro a phacio’ch prydau taith ffordd gyda llysiau gwyrdd deiliog, llysiau a ffrwythau.

Dyma rai syniadau eraill i wneud eich taith ffordd yn fwy pleserus:

Leave a Comment

Your email address will not be published.