Siocled llaeth ar y stryd (Ep 512)

Cacen hufen siocled a chnau cyll
Dechrau i orffen: 13⁄4 awr, ynghyd ag oeri a rheweiddio
Gwasanaeth: 12

Yn cynnwys dwy rysáit o lyfr Dominique Ansel “Everyone Can Bake,” mae’r pwdin achlysur arbennig trawiadol a moethus hwn yn haws i’w wneud nag yr ydych chi’n meddwl. Fe wnaethom addasu eich cacen siocled a’r ganache mascarpone chwipio, a hefyd ychwanegu surop coffi i wlychu’r gacen cyn ei rhoi at ei gilydd. Rydyn ni’n plygu sbred cnau cyll siocled (fel Nutella) i hanner y ganache wedi’i chwipio i’w frechdanu rhwng yr haenau cacennau; mae gweddill y ganache chwipio yn cael ei wasgaru ar ei ben, gan greu effaith streipiog unigryw. Mae gan y gacen ei hun y blas a’r lliw dyfnaf, cyfoethocaf pan gaiff ei wneud â phowdr coco wedi’i brosesu o’r Iseldiroedd tywyll o ansawdd da; cawsom y canlyniadau gorau gyda Valrhona. Rhan o harddwch y pwdin hwn yw y gellir gwneud y gacen a’r llenwad o flaen amser; hyd yn oed ar ôl cynulliad, bydd y pwdin yn cadw am hyd at 24 awr. Rydym yn argymell gwneud y sylfaen ganache a’r gacen ddiwrnod ymlaen llaw a’u rhoi yn yr oergell ar wahân. Y diwrnod wedyn, chwipiwch y ganache, cydosodwch y pwdin a’i roi yn yr oergell am o leiaf dwy awr neu hyd at ddiwrnod cyfan. Ar gyfer sleisys glân, torrwch y
cacen gyda chyllell danheddog sydd wedi’i chynhesu mewn dŵr poeth a’i sychu. I storio bwyd dros ben, gwasgwch lapio plastig yn uniongyrchol yn erbyn ochrau cacennau wedi’u torri a’u rhoi yn yr oergell am hyd at ddau ddiwrnod.

Peidiwch â churo’r ganache cyn y cymysgedd hollol oer a set. Os byddwch chi’n ei chwipio’n rhy fuan, ni fydd yn cyrraedd y cyfaint ysgafn a blewog cywir. Wrth wasgaru’r ganache chwipio ar ben yr haen gacen, y lleiaf y byddwch chi’n ei drin, y gorau. Gall gorweithio achosi i’r ganache ddod yn llwydaidd a cholli ei esmwythder melfedaidd.
Yn olaf, peidiwch â gadael i’r gacen orffwys am fwy na 30 munud cyn ei weini; os yw’n colli gormod o’i oerni, mae’r llenwad yn meddalu a gall yr haenau ddechrau gwahanu.

CYNHWYSION
Ar gyfer y ganache chwipio:
6 owns (170 gram) o siocled gwyn, wedi’i dorri’n fân
1 pecyn (7 gram) gelatin heb flas
2 gwpan o hufen trwm
Cynhwysydd 8 owns o gaws mascarpone
2 lwy fwrdd o fêl

Ar gyfer y gacen:
1⁄2 cwpan (40 gram) powdr coco Iseldiraidd wedi’i brosesu heb ei felysu (gweler y troednodyn), a mwy ar gyfer y badell
12⁄3 cwpan (216 gram) o flawd amlbwrpas
11⁄2 cwpan (321 gram) siwgr gwyn
1⁄2 llwy de o bowdr pobi
1⁄2 llwy de soda pobi
1⁄4 llwy de o halen bwrdd
2 wy mawr
1 cwpan llaeth menyn, braster isel yn ddelfrydol
2⁄3 cwpan had grawnwin neu olew niwtral arall
2 llwy de o fanila

Ar gyfer y surop socian:
1⁄3 cwpan (71 gram) siwgr gwyn
1 llwy de o bowdr espresso ar unwaith

Ar gyfer mowntio:
1⁄3 cwpan (95 gram) taeniad siocled-cnau cyll, fel Nutella
1⁄4 cwpan (35 gram) cnau cyll heb groen wedi’u rhostio, hanner wedi’u torri, hanner
wedi’i dorri’n fân iawn, cadw ar wahân

CYFARWYDDIADAU
I wneud y ganache, rhoi siocled gwyn mewn powlen ganolig; neilltuo. Mewn powlen fach, cymysgwch gelatin a 2 lwy fwrdd o ddŵr; neilltuo. Mewn sosban cyfrwng dros wres canolig, cyfunwch yr hufen, mascarpone a mêl. Coginiwch, gan droi’n aml, nes bod y mascarpone wedi’i doddi’n llwyr a bod y gymysgedd yn dechrau byrlymu o amgylch yr ymylon, 6 i 8 munud. Tynnwch o’r gwres, ychwanegwch y gymysgedd gelatin a chwisgwch nes ei fod wedi toddi’n llwyr. Arllwyswch y gymysgedd hufen dros y siocled gwyn ar unwaith, yna gadewch i eistedd am tua 1 munud.

Curwch y gymysgedd siocled nes yn hollol esmwyth. Gwasgwch y lapio plastig yn uniongyrchol i’r wyneb a’i oeri i dymheredd yr ystafell, yna’i oeri nes ei fod wedi’i oeri’n dda a’i osod yn llwyr, o leiaf 4 awr neu hyd at 24 awr.

I wneud y gacen cynheswch y popty i 350°F gyda rac yn y safle canol. Chwistrellwch waelod ac ochrau padell gacen gron 9-wrth-2-modfedd gyda chwistrell coginio, llinell y gwaelod gyda rholyn o bapur memrwn cegin, yna chwistrellwch bapur memrwn. Gan ddefnyddio tywel papur, dosbarthwch yr olew yn gyfartal. Llwchwch y sosban yn gyfartal â choco, gan dynnu unrhyw swm dros ben.

Mewn powlen fawr, Cymysgwch coco, blawd, siwgr, powdr pobi, soda pobi, a halen. Mewn powlen ganolig, curwch wyau, llaeth enwyn, olew, a fanila nes yn llyfn. Ychwanegwch y cynhwysion hylif i’r cynhwysion sych a, gan ddefnyddio sbatwla silicon mawr, cymysgwch nes bod y cytew yn hollol llyfn.

arllwys y toes i mewn i badell barod, yna tapiwch badell 4-5 gwaith ar y cownter i ryddhau unrhyw swigod aer mawr. Pobwch nes bod pigyn dannedd sydd wedi’i fewnosod yng nghanol y gacen yn dod allan yn lân, tua 45 munud. Oerwch yn y badell ar rac am tua 20 munud. Rhedwch gyllell bario o amgylch ymyl y gacen i’w llacio, yna troi ar y rac a’r badell godi. Tynnwch a thaflwch y memrwn, yna gwrthdroi’r gacen yn ofalus eto a gadewch iddo oeri’n llwyr. Lapiwch gacen mewn lapio plastig a’i rhoi ar blât mawr, gwastad. Rhowch yn yr oergell am o leiaf 4 awr neu hyd at 24 awr.

Pan fyddwch chi’n barod i ymgynnull, gwneud y surop socian. Mewn cwpan mesur hylif 1-cwpan neu bowlen fach sy’n ddiogel mewn microdon, cymysgwch siwgr a 1⁄4 cwpan o ddŵr. Cynheswch y microdon am 30 eiliad, yna cymysgwch nes bod y siwgr wedi toddi’n llwyr a’r surop yn glir. Ychwanegwch yr espresso sydyn a chwisgwch nes ei fod wedi hydoddi. Oer i dymheredd ystafell.

Dadlapiwch gacen oer a’i roi ar fwrdd torri neu arwyneb gwastad arall. Gan ddefnyddio brwsh crwst, brwsiwch ochrau’r gacen yn gyfartal gyda 11⁄2 llwy fwrdd o surop. Gan ddefnyddio cyllell danheddog a symudiad llifio ysgafn, torrwch yn ofalus a thynnu arwyneb cromennog y gacen, gan greu top gwastad. Nawr torrwch y gacen yn llorweddol yn 2 haen gyfartal.
Codwch yr haen uchaf yn ofalus a’i gosod o’r neilltu; trosglwyddo haen waelod i blât pastai. Brwsiwch ben y ddwy haen gacen gyda’r holl surop sy’n weddill, gan rannu’n gyfartal; dylai haenau fod wedi’u gwlychu’n dda ond nid yn soeglyd.

Trosglwyddwch y ganache oer i bowlen cymysgydd stand. Gan ddefnyddio’r atodiad cymysgydd, curwch ar gyflymder uchel nes yn ysgafn ac yn blewog, tua 5 munud, gan grafu’r bowlen i lawr unwaith. Yn y cyfamser, rhowch y taeniad cnau cyll siocled mewn powlen fawr a’i droi i lyfnhau a meddalu. Arllwyswch hanner (tua 440 gram/3 cwpan) o’r ganache chwipio i’r bowlen sy’n cynnwys y taeniad cnau cyll siocled a, gan ddefnyddio sbatwla silicon, cymysgwch yn ysgafn nes ei fod yn llyfn. Rhowch y ganache cnau cyll siocled ar ganol haen waelod y gacen, yna defnyddiwch sbatwla eisin onglog i’w daenu mewn haenen wastad, yr holl ffordd i ymylon y gacen.

Gyda sbatwla metel eang, codi’r haen uchaf o gacennau a’i chanoli’n ysgafn dros haen ganache siocled-cnau cyll; peidiwch â phwyso ar gacen. Gan ddefnyddio’r atodiad chwisg, ail-chwipiwch weddill y ganache ar gyflymder uchel nes ei fod yn llyfn, tua 30 eiliad. Rhowch ef yng nghanol yr haenen gacen uchaf a’i wasgaru i haen wastad neu, os dymunir, crëwch chwyrliadau ar yr wyneb. Gwasgarwch y cnau Ffrengig wedi’u torri’n fân ar ei ben, ac yna’r cnau Ffrengig wedi’u torri’n fras. Oergell heb ei gorchuddio am o leiaf 2 awr neu hyd at 24 awr. Cyn ei weini, gadewch i’r gacen orffwys ar dymheredd yr ystafell.


Cacen Siocled “Gooey” o Sweden
Dechrau i orffen: 45 munud (20 munud yn weithredol), ac oeri
Gwasanaeth: 10 i 12

Gelwir y gacen siocled hon gyda chanolfan gooey, melysyn poblogaidd yn Sweden
kladdkaka, sy’n cyfieithu i “gacen gludiog”. Gyda dim ond saith cynhwysyn ac un hawdd
dympio a throi dull cymysgu, mae’n hawdd caru. Ar gyfer ein fersiwn ni, rydyn ni’n brownio’r menyn
i ychwanegu nutiness cynnil, a defnyddiwn siwgr brown ar gyfer ei nodau triagl. Gall y gacen fod
wedi’i weini’n gynnes neu ar dymheredd ystafell. Sleisys uchaf gyda hufen chwipio, hufen iâ, neu gelato.

peidiwch â churo’r wyau i mewn i’r cymysgedd coco-siwgr tra bod y cymysgedd yn dal yn boeth neu’r
gall yr wyau ddechrau coginio ar gyffyrddiad.

CYNHWYSION
12 llwy fwrdd (11⁄2 ffyn) menyn hallt, wedi’i dorri’n 12 darn
1⁄2 cwpan (40 gram) powdr coco heb ei felysu, a mwy ar gyfer gweini
11⁄4 cwpan (249 gram) llawn siwgr brown tywyll
4 wy mawr
1⁄4 llwy de o halen bwrdd
3⁄4 cwpan (98 gram) o flawd amlbwrpas
1⁄2 cwpan (75 gram) sglodion siocled

CYFARWYDDIADAU
Cynhesu’r popty i 325 ° F gyda silff yn y safle canol. Chwistrellwch badell sbringform 9 modfedd gyda chwistrell coginio a leiniwch y gwaelod gyda rownd o femrwn cegin.

Mewn sosban ganolig dros wres canolig-uchel, coginio menyn, gan droi, nes bod solidau llaeth ar waelod y sgilet yn frown euraidd a bod gan fenyn arogl cnau, 1 i 3 munud. Curwch coco a siwgr; trosglwyddwch y cymysgedd i bowlen ganolig a’i oeri nes ei fod yn gynnes i’r cyffwrdd.

Un ar y tro, Curwch yr wyau i mewn i’r gymysgedd coco-siwgr, ac yna’r halen. Ychwanegwch y blawd, ychwanegwch y sglodion siocled a’i droi nes ei fod wedi’i ddosbarthu’n gyfartal. Taenwch y cytew yn gyfartal mewn padell wedi’i baratoi. Pobwch nes bod ymylon cacen yn codi pan gaiff ei wasgu’n ysgafn, 30 i 35 munud. Gadewch i oeri yn y badell am 30 munud, yna tynnwch ochrau’r badell. Gweinwch wedi’i ysgeintio â phowdr coco.

Hufen Chwipio â Blas
CYFARWYDDIADAU
Mae hufen chwipio rheolaidd yn iawn, ond mae cacen y cyfoethog hwn yn erfyn am dop gyda blasau llachar, cytbwys. Ac mae’n hawdd gwneud yr addasiadau hynny i’ch topin chwipio nodweddiadol. ceisio a ASID CYNNYRCH LLEFRITH amrywiad cymysgedd 1 cwpan hufen trwm, 1⁄4 cwpan Groeg iogwrt neu hufen sur Y 11⁄2 llwy fwrdd melysion siwgr nes ei fod yn llyfn ac yn ewynnog, yna curwch nes bod copaon meddal yn ffurfio. SIWGR ERAILL hefyd yn opsiwn. Cymysgedd 1 cwpan trwm hufen Y 1 llwy fwrdd o siwgr brown ysgafn nes ei fod yn llyfn ac yn ewynnog, yna curwch nes bod copaon meddal yn ffurfio. Neu well eto, rhywbeth MEDDW: Cymysgwch 1 cwpan o hufen trwm, 1 1/2 llwy fwrdd siwgr melysion Y 1 llwy de kirsch neu eiliad driphlyg tan iwnifform.


Gallwch weld Penodau blaenorol o Milk Street gan Christopher Kimball mewn Pasbort WSKG.

I gael rhagor o wybodaeth am basbort WSKG, ewch i’n Tudalen cymorth.

I weld ryseitiau eraill Milk Street gan Christopher Kimball a sioeau eraill, ymweliad Coginio gyda WSKG.

CREDYDAU LLUN: CONNIE MILLER O GREADURIAID CB

Leave a Comment

Your email address will not be published.