Siop Goffi Hive Hoboken, cymuned i famau a phlant

Nid ydych chi eisiau llanast gyda’r mamau hyn na’u busnesau.

Ar ddiwedd 2020, agorodd Catherine Willhoit a Kristin Karotkin The Hive yn Hoboken. Caffi wedi’i deilwra ar gyfer mamau â phlant ifanc, gan gynnwys ardal chwarae, siopau manwerthu, nwyddau pobi tŷ a diodydd coffi arbenigol.

Cyfarfu Willhoit a Karotkin mewn grŵp ar gyfer mamau newydd flynyddoedd yn ôl a daethant yn ffrindiau yn gyflym. Cawsant hefyd eu diswyddo o’u swyddi pan oedd ganddynt blant, a arweiniodd at eu cwmni newydd.

“Rwy’n credu bod popeth yn bwynt ar fap eich bywyd,” meddai Willhoit. “Mae popeth yn eich cysylltu â’r hyn sydd angen i chi ei wneud.”

Ers ei hagor, mae’r merched wedi cynnal cyfres o ddigwyddiadau nosweithiol Hive After Five, gan gynnwys Drag Queen Bingo. Ar foreau penwythnos, gall cwsmeriaid ddod o hyd i linell ar ddiwedd y bloc cyn i’r drysau agor am 8 am Mae pobl leol Hoboken ac ymwelwyr yn aberthu cysgu’n hwyr ar benwythnosau i aros am byns sinamon Homemade ffres o Hive, wedi’i weini ar ddydd Sadwrn a dydd Sul yn unig.

Ar gyfer Pride Month ym mis Mehefin eleni, mae Hive yn codi arian ar gyfer Canolfan Hudson Pride. Gall cwsmeriaid brynu calonnau papur a’u hychwanegu at ffenestr flaen Hive, lle byddant yn cael eu harddangos trwy ddiwedd y mis. Am bob calon a brynir, mae Hive yn cyfateb y swm gyda rhodd i Ganolfan Hudson Pride.

“Rydyn ni wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd,” meddai Karotkin. “Mae’n wych gweld y fath gymysgedd o bobl sy’n rhan o’n cymuned Hive,”

Sut gwnaeth y ddau ohonoch gwrdd?
Catherine Willhoit: Roedd gan y ddau ohonom ni fabanod ar yr un pryd, ac aethon ni i’r grŵp cymorth hwn ar gyfer mamau newydd yn Hoboken. Daethom o hyd i dir cyffredin yno. Un diwrnod gofynnais a oedd unrhyw un eisiau gwydraid o win ac fe stopiodd saith o ferched gyda’u strollers, ac roedd Kristin yn un ohonyn nhw. Oddi yno, daethom yn ffrindiau da iawn.

Sut daeth y syniad o entrepreneuriaeth i fodolaeth?
Kristin Karotkin: Pan oedd ein plant yn ifanc iawn, roedd yn hawdd mynd â nhw i awr hapus neu siop goffi, ond pan ddechreuon nhw symud o gwmpas, daeth yn anoddach. Roedd y ddau ohonom yn teimlo nad oedd unrhyw le a oedd yn gwasanaethu ni a’n plant.

CW: Dechreuon ni fflyrtio gyda’r syniad o agor lle, ond roedd yn teimlo mor amhosibl. Rwy’n cofio un diwrnod roedden ni mewn siop goffi gyda’n gilydd, ac fe drodd Kristin ataf a dweud, “Beth os gwnawn ni hyn?” Ac roeddwn fel, “Mae’n debyg y gallem!” Aeth y sgyrsiau o fod yn ffantastig iawn i fod ychydig yn fwy difrifol.

Fe wnaethoch chi adeiladu rhywbeth roedd ei angen arnoch chi ac roedd ei angen ar Hoboken hefyd.
K.K.: Mae llawer o Hoboken yn cynnwys teuluoedd ifanc a phlant ifanc, felly mae’n bendant yn rhywbeth unigryw i Hoboken.

Mae ei siop hefyd yn gwerthu rhai cynhyrchion ffordd o fyw. Pam wnaethoch chi benderfynu eu cynnwys?
CW: Roedd lle o’r enw Indigo yn Short Hills Mall wir yn rhan annatod o’n penderfyniad i integreiddio manwerthu i’n model busnes coffi. Pa ffordd well o dreulio’r penwythnos na phori am gynnyrch gwych gyda choffi mewn llaw? Rydym wir yn canolbwyntio ar frandiau annibynnol sy’n eiddo i fenywod a lleiafrifoedd. Ein ffordd ni o gefnogi marchnadoedd sy’n cael eu tanwasanaethu mewn lleoedd fel Amazon neu Target.

Dywedwch wrthyf am eich nwyddau pobi.
K.K.: Roedden ni eisiau cael danteithion cartref ac roeddem yn hoff iawn o ddod â theimlad hiraethus. Mae gennym bedwar cwci cartref, pob un wedi’i wneud yn fewnol: sglodion siocled, conffeti, s’mores, a chytew brownis. Bu bron yn ddamwain hapus pan ddaeth ein rholiau sinamon i ffwrdd. Fe wnaethon ni eu rhyddhau ym mis Chwefror, ar fore storm o eira, ac roedd pobl yn gyffrous iawn amdanyn nhw.

Oes gan unrhyw un ohonoch hoff ddiod neu ddanteithion o’r Hive?
CW: Rwyf wrth fy modd â’n cwci cytew brownie. Rwy’n siocledi felly mae’r un hwn yn siarad â fy nghalon a fy enaid. Fe wnaethom lansio latte grawnfwyd a oedd i fod i fod yn ddiod newydd sbon ar gyfer mis Mawrth y llynedd, ond sydd bellach yn ddiod mwyaf poblogaidd y tu ôl i latte arferol.

K.K.: Cyn i Catherine a minnau gyfarfod, roeddwn i wedi rhoi cynnig ar gannoedd o ryseitiau cwci sglodion siocled oherwydd nhw oedd fy ffefryn bob amser. O ran diodydd, byddwn i’n dweud fy mod i’n caru ein latte caramel hallt. Fy newis i yw e.

Beth sy’n newydd yr haf hwn?
CW: Ar gyfer diodydd… mojito mint, sy’n seiliedig ar goffi ac wedi’i gymysgu â mintys ffres a surop syml. Rydym hefyd yn lansio lemonêd, a oedd yn ddatblygiad gwych i ni.

K.K.: Tonic espresso, sef tonic, espresso a thipyn o sitrws.

CW: A’r Hot Mama Latte! Mae’r tîm yn gyffrous iawn am hyn. Mae wedi’i wneud gyda Mike’s Hot Honey ac nid yw’n rhy felys nac yn rhy sbeislyd. Mae’r tîm wedi bod yn gyffrous amdanyn nhw. Mae’n flasus!

Oes gennych chi hoff foment o dwf eich busnes?
K.K.: Mae gennym gymaint o gwsmeriaid mynych sydd yn y siop bob dydd, felly mae meithrin perthynas â phobl yn cŵl iawn. Nawr rydyn ni’n cwrdd â chymaint o bobl yn y gymuned mewn ffordd wahanol na bod yn yr ysgol a phethau felly.

CW: Rydyn ni wedi dod yn dipyn o le diogel i rieni newydd, yn enwedig y rhai sydd eisiau llenwi’r dyddiau gyda babi newydd-anedig, neu mae’n ddiwrnod cyntaf eu partner yn y swydd ac maen nhw ychydig yn nerfus. Rydym hefyd wedi dod yn lle i blant ddod i wneud eu gwaith cartref ar ôl ysgol. Ein bwriad oedd creu cymuned ddiogel i bawb sy’n cerdded drwy’r giatiau. Mae gweld hynny’n dod yn fyw yn rhoi boddhad mawr.

Cliciwch yma i adael sylw

Leave a Comment

Your email address will not be published.