Smoothies GERD: Ryseitiau, Cynhwysion, a Mwy

Mae clefyd adlif gastroberfeddol (GERD) yn digwydd pan fydd person yn profi episodau dro ar ôl tro lle mae cynnwys y stumog yn llifo yn ôl i’r oesoffagws neu bibell fwyd. Gall pobl wneud smwddis a all helpu i leddfu symptomau GERD.

Gallant ddewis cynhwysion o restr o fwydydd y mae meddygon yn eu hargymell ar gyfer y cyflwr. Mae’r rhain yn cynnwys brasterau iach, fel afocados, a bwydydd ffibr uchel, fel blawd ceirch, ffrwythau a llysiau.

Wrth wneud smwddis, mae hefyd yn bwysig osgoi bwydydd sy’n sbarduno toriadau. Gall y rhain gynnwys ffrwythau sitrws, tomatos, siocled a sbeisys.

Mae GERD yn effeithio ar tua ugain% o unigolion yn yr Unol Daleithiau. Gall achosi symptomau fel poen llosgi yng nghanol y frest neu drafferth llyncu.

Darllenwch fwy am ryseitiau smwddi a all helpu pobl â GERD.

Ar wahân i feddyginiaeth, gall triniaeth GERD gynnwys newidiadau diet a ffordd o fyw.

Yn ôl y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Anhwylderau Gastroberfeddol, mae’r newidiadau hyn yn cynnwys bwyta bwydydd maethlon sy’n hybu gwell iechyd treulio ac osgoi bwydydd sy’n achosi fflamychiadau. Os yw person yn dewis cynhwysion smwddi o’r rhestr o grwpiau dietegol isod, gall eu helpu i reoli symptomau GERD.

Ffibr

Mae meddygon yn cynghori bwyta bwydydd sy’n llawn ffibr. Mae’r rhain yn cynnwys ffrwythau, llysiau, cnau, hadau a grawn cyflawn.

A astudiaeth fach o 2018 ymchwilio i sut y gall ychwanegu ffibr at y diet effeithio ar symptomau GERD. Roedd yn cynnwys 36 o bobl â chlefyd reflux gastroesophageal nonrosive (NERD), math o GERD lle nad yw’r oesoffagws yn cael ei niweidio gan asidau stumog.

Cyn yr astudiaeth, roedd y cyfranogwyr yn bwyta diet ffibr isel. Ar ôl ychwanegu 12.5 gram (g) o ffibr y dydd at eu diet, cawsant brofiad o:

 • llai o amlder symptomau GERD
 • gostyngiad mewn adlif gastroesophageal
 • mwy o bwysau gorffwys sffincter esophageal is

Mae’r sffincter esophageal isaf yn rhyddhau i ganiatáu i fwyd basio o’r oesoffagws i’r stumog, ac yna’n cau i atal bwyd rhag mynd i’r cyfeiriad arall. Pan fydd y pwysau gorffwys yn rhy isel, mae’r sffincter yn llai effeithiol ac mae adlif yn gwaethygu.

Ffrwythau a llysiau

Gall pobl â GERD hefyd elwa o fwyta mwy o ffrwythau a llysiau.

ymchwiliad 2017 archwilio sut y gall bwyta ffrwythau a llysiau effeithio ar nifer yr achosion o GERD. Ar ôl gwerthuso diet bron i 4,000 o oedolion, canfu awduron yr astudiaeth berthynas wrthdro rhwng cymeriant ffrwythau a llysiau a GERD. Mae hyn yn golygu po fwyaf o’r bwydydd hyn y mae pobl yn eu bwyta, yr isaf yw nifer yr achosion o’r cyflwr.

Un rheswm posibl am y cyswllt hwn yw cynnwys ffibr uchel ffrwythau a llysiau. Mae ffibr hefyd yn rhwymo ocsid nitrig, cyfansoddyn a all ymlacio’r sffincter esophageal isaf a hyrwyddo adlif. Pan fydd ffibr yn rhwymo i ocsid nitrig, mae’n lleihau’r effaith hon.

brasterau iach

Mae braster yn faethol hanfodol. Dylai pobl geisio bwyta mwy o frasterau annirlawn o fwydydd maethlon yn lle brasterau dirlawn a thraws-frasterau.

Mae bwydydd â brasterau iach a fyddai’n gynhwysion maethlon mewn smwddis yn cynnwys:

A astudiaeth flaenorol o 2011 archwilio’r cysylltiad rhwng mathau o fraster dietegol ac adlif. Ni chanfu unrhyw gysylltiad rhwng brasterau sy’n seiliedig ar blanhigion a’r cyflwr.

Cynnyrch llefrith

Mae rhai anghysondebau ymhlith sefydliadau goruchwylio iechyd ac ymchwil ynghylch cynhyrchion llaeth a GERD.

Mae’r Academi Maeth a Dieteteg yn argymell disodli cynhyrchion llaeth braster isel am opsiynau braster llawn. Fodd bynnag, roedd y dystiolaeth yn amhendant yn a stiwdio 2022 bod defnydd uchel o gynhyrchion llaeth yn gyffredinol yn gysylltiedig â gwaethygu symptomau GERD.

Er eglurder, cymharodd awduron yr astudiaeth hon effeithiau bwyta llaeth braster llawn, llaeth braster isel, a dim llaeth. Dangosodd dadansoddiad o ddata o’r astudiaeth nad yw bwyta tri dogn o gynhyrchion llaeth braster llawn neu fraster isel y dydd yn effeithio ar symptomau GERD.

Er bod ffrwythau a llysiau yn ffynonellau da o ffibr a maetholion, gall rhai ohonynt sbarduno toriadau. Mae’r rhain yn cynnwys ffrwythau sitrws, tomatos, winwns, a garlleg.

Mae rhai ryseitiau smwddi yn galw am giwbiau iâ neu ffrwythau wedi’u rhewi, ond adolygiad 2021 yn nodi cysylltiad rhwng bwyd oer a NERD. Efallai y bydd person â NERD am osgoi cynhwysion smwddi wedi’u rhewi.

Hefyd, er bod llawer o ryseitiau’n cynnwys sbeisys fel sinamon, a astudiaeth gynharach o 2001 yn nodi y gall y cynhwysion hyn achosi problemau mewn pobl â chyflyrau adlif.

Dylai pobl hefyd osgoi ychwanegu’r sbardunau GERD hyn at smwddis:

 • siocled
 • diodydd â chaffein
 • Diodydd carbonedig
 • alcohol
 • mintys

Mae’n gyflym ac yn hawdd gwneud ysgwyd maeth GERD. Gall person roi cynnig ar un o’r opsiynau canlynol neu greu un eu hunain.

I wneud pob smwddi, torrwch y cynhwysion yn ôl yr angen a’u cymysgu mewn cymysgydd cyflym.

Blawd ceirch a smwddi mango

Mae’r smwddi trofannol hwn yn cynnwys:

 • 1 cwpan o laeth cnau coco
 • ½ cwpan o geirch wedi’i rolio
 • 1 mango
 • 1 llwy de o fanila
 • ½ llwy de o surop masarn

Smwddi Llus Banana

Mae’r ysgwyd maethlon hwn yn cynnwys:

Smoothie Melon

Mae’r smwddi adfywiol a hydradol hwn yn cynnwys:

 • 1 cwpan o ddŵr cnau coco
 • ¾ cwpan o felon wedi’i dorri
 • 2 lwy fwrdd o fenyn cnau daear naturiol heb ei felysu
 • 1 llwy de o hadau llin

Smoothie banana a moron

Mae’r ysgwydiad cytbwys hwn sy’n seiliedig ar blanhigion yn cynnwys:

 • 1 cwpan llaeth almon heb ei felysu
 • 1 banana
 • 2 moron
 • 2 ddyddiad
 • 1 llwy de o hadau chia

smwddi trofannol

Mae’r smwddi melys a hufenog hwn yn cynnwys:

 • 1 cwpan o laeth cnau coco
 • ⅓ afocado
 • 1 cwpan o bîn-afal wedi’i dorri
 • 1 banana
 • ½ llwy de o surop masarn

Gall gwneud smwddis gyda rhai cynhwysion helpu i leddfu symptomau GERD. Gall pobl ganolbwyntio ar gynhwysion ffibr uchel fel blawd ceirch, hadau, ffrwythau a llysiau.

Mae’n well osgoi defnyddio cynhwysion oer iawn a’r rhai a all sbarduno GERD. Mae’r rhain yn cynnwys bwydydd asidig fel ffrwythau sitrws a thomatos, yn ogystal â sbeisys, siocled a chaffein.

Leave a Comment

Your email address will not be published.