Staplau Haf | ymholwr a drych

Gan Diana Bastarache

Mae hyn yn Dewch i Fwyta! Ymddangosodd y golofn yn wreiddiol yn This Week ar Nantucket ar Orffennaf 26, 2018.

Er gwaetha’ gwallgofrwydd mis Gorffennaf ar Nantucket, mae’n digwydd bod yn fy hoff fis haf, yn bennaf oherwydd ganwyd fy merch hynaf ym mis Gorffennaf a bydd yn dathlu ei phenblwydd yn 35 eleni.

Mae sut mae hyn yn bosibl y tu hwnt i’m dealltwriaeth. Mae’n ymddangos fel ddoe pan oeddwn i’n ferch fach a threuliasom hafau diofal ar y traeth. Atgoffais hi ei bod hi’n chwerthinllyd iddi gyrraedd ei hoed presennol, gan mai dim ond 40 oed oeddwn i (dwi wedi glynu at y stori honno dro ar ôl tro bob blwyddyn). Fe wnaethon ni chwerthin llawer.

O ddifrif, sut mae amser yn mynd heibio mor gyflym? Un diwrnod, rydym yn ifanc ac yn ddi-hid, heb ofal yn y byd, a chyn y gallwn blincio, mae amser wedi mynd heibio ac rydym yn cynghori ein plant ar bopeth o’r ysgol a bywyd ei hun i sut i fagu eu plant eu hunain. Mae’n sicr yn rhyfeddod a byddai’n well gennyf arafu. Mae gen i ddwy ferch arall hefyd a phenderfynais ofyn iddyn nhw beth oedd eu hoff fwydydd yn tyfu i fyny.

Er mawr syndod i mi, atebon nhw i gyd bron yn union yr un peth. Cefais fy syfrdanu. Er bod ganddynt chwaeth wahanol iawn mewn bwyd a dillad, roedd ganddynt yr un hoff brydau o hyd ag yr oeddent wrth eu bodd yn tyfu i fyny. Meddyliais hefyd am fy ffefrynnau fy hun a sylweddoli eu bod yn y bôn yr un peth.

Cefais fy magu ym Michigan ac yn byw mewn tref fach iawn (ar y pryd), mewn teulu mawr ond syml. Fy nhad oedd y cogydd penwythnos yn ein tŷ ni a byddai fel arfer yn rhoi rhywbeth ar y gril bob dydd Sul yn yr haf. Fel arfer rotisserie chicken oedd o ac fe wnes i ddefnyddio’r rysáit dros y blynyddoedd felly doedd hi ddim yn syndod pan ymatebodd pob un o’m tair merch gyda’r opsiwn hwnnw.

Er ei fod yn aml yn cael ei addasu a’i symleiddio, daeth yn stwffwl yn ein tŷ ni. Roedd hyd yn oed ei thad, nad oedd yn gogydd, yn meistroli’r rysáit ac yn aml yn ei weini pan oeddwn i’n gweithio. Roedd yr atebion eraill hefyd yn ryseitiau hawdd a basiwyd i lawr o fy mhlentyndod fy hun. Rwy’n meddwl ein bod ni i gyd yn tueddu i wneud yr hyn rydyn ni’n ei wybod i’n teuluoedd, ac er y gall bwyd fod yn syml ac yn hawdd, mae’n atseinio gyda ni ac rydyn ni’n teimlo bod rhaid i ni rannu’r hyn rydyn ni’n ei wybod ac yn ei garu, ac mae’n dod â chysur i ni.

Rwyf wedi parhau i wneud y ryseitiau hyn dros y blynyddoedd gan fod fy merched yn aml yn gofyn amdanynt bob tro y byddaf yn ymweld. Er fy mod wedi newid rhai cynhwysion dros amser i gynnwys mwy o lysiau ac opsiynau ysgafnach, rydw i’n mynd i rannu’r ryseitiau gwreiddiol.

Y seigiau eraill yw salad pasta gyda thiwna a oedd bob amser yn ein oergell. Mae’n glasur. Rwy’n dal i wneud swp i’w fachu fel swper cyflym neu fyrbryd i mi fy hun a dyma fy ffefryn o hyd.

Er nad oedd gennym bwdin bob nos, y gacen aeron haf hwn oedd ei ffefryn ac yn aml roedd yn cael ei gofyn yn lle cacen ben-blwydd. Mae’r rysáit olaf ar gyfer popsicles ffrwythau syml. Roedd yn well gen i eu gwneud nhw fy hun felly roeddwn i’n gwybod beth roedd fy mhlant yn ei fwyta ac roedden nhw bob amser yn barod i helpu.

Mae’n brosiect hwyliog ar brynhawn poeth. Cefais amser gwych yn gwrando ar straeon bwyd fy merched ac er eu bod wedi tyfu ac yn bell i ffwrdd nawr, rwy’n falch o wybod bod y ryseitiau syml hyn yn dal i ddod â llawenydd iddynt. Gobeithio y gwnewch chi eu mwynhau nhw hefyd.

Cyw Iâr Barbeciw Dadi

Mae yna gannoedd, os nad miloedd, o ryseitiau cyw iâr rotisserie allan yna, ac rydym yn sicr wedi cael ein siâr, felly gallaf ddweud mai’r Cyw Iâr Gril Sbeislyd Melys a Sour hwn yw’r gorau rwyf wedi ceisio hyd yn hyn. Mae’n ddigon poeth i gyffroi’ch blagur blas, ond nid yw mor boeth fel bod plant yn cadw draw. Mae ychwanegu past tomato a saws soi yn darparu nodiadau sylfaen dwfn, tywyll sy’n atal y saws rhag bod yn rhy sbeislyd. Mewn geiriau eraill, mae’n gynhesrwydd gyda harmoni.

Dip:

1 cwpan o ddŵr

1/4 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o bast tomato (o dun 6 owns)

1 cwpan o saws soi

1 cwpan finegr gwyn wedi’i ddistyllu

3/4 cwpan siwgr

3/4 cwpan winwnsyn wedi’i dorri (tua 1 canolig)

1/3 cwpan o bupurau serrano neu jalapeño wedi’u torri gyda hadau

1/4 cwpan briwgig garlleg (tua 9 ewin mawr)

Cyw iâr:

6 clun cyw iâr fawr (tua 1-1/2 pwys)

6 bronnau cyw iâr a morddwydydd (tua 2 bwys), wedi’u tocio â gormod o fraster a chroen

thermomedr darllen ar unwaith

 1. Cyfunwch ddŵr a phast tomato mewn sosban trwm 2 1/2 i dri chwart nes ei fod yn llyfn, yna ychwanegwch y cynhwysion saws sy’n weddill. Dewch â’r cymysgedd i ferwi, gan ei droi, yna lleihau’r gwres a’i fudferwi, gan droi’n achlysurol, nes bod y saws yn cael ei leihau i 2-1/4 cwpan, 50 i 60 munud. Trowch yn aml tua diwedd y coginio i atal glynu. Cadw 1 cwpan o saws i’w weini.
 2. Paratowch gril ar gyfer grilio gwres anuniongyrchol dros siarcol poeth canolig (gwres canolig-uchel ar gyfer griliau nwy).
 3. Pat cyw iâr yn sych (peidiwch â sesno â halen a phupur). Olewwch grât y gril yn ysgafn a rhowch y croen cyw iâr i lawr ochr. Griliwch, wedi’i orchuddio, gan droi unwaith, nes bod cyw iâr yn cofrestru 165 F., 22 i 25 munud. Gall y cyw iâr ymddangos yn welw, ond nid yw’n destun pryder.
 4. Brwsiwch y cyfan drosodd gydag ychydig o’r saws. Griliwch gyw iâr, wedi’i orchuddio, ei droi a’i symud i ardal sy’n rhydd o lo neu wres oddi tano os bydd yn egino, nes ei fod yn frown, 3 i 5 munud yn fwy.
 5. Gweinwch gyw iâr gyda saws neilltuedig. Gellir gwneud y saws hyd at dri diwrnod ymlaen llaw a’i gadw yn yr oergell ar ôl iddo oeri. Ailgynheswch cyn ei ddefnyddio.

Salad tiwna gyda phasta

Rhai o’r ryseitiau gorau yw’r rhai symlaf. Dyma un o’r rhain. Mae’n well gennyf ei fod wedi’i ysgrifennu, ond gallwch ychwanegu unrhyw gynhwysion a ddewiswch fel briwgig winwns, cennin syfi, cennin syfi, cnau castan dŵr, wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u torri, lemwn a phupur, dil, persli, ac ati. Dwi angen pryd cyflym a hawdd. Dydw i erioed wedi gorfod mynd â bwyd dros ben adref.

12 owns o gregyn pasta neu 12 owns macaroni, wedi’u coginio a’u draenio

12 owns tiwna albacore tun, wedi’i ddraenio

1 cwpan seleri wedi’i dorri

1 cwpan pys gwyrdd wedi’u rhewi, wedi’u dadmer

1-1⁄2 cwpan o mayonnaise (amcangyfrif yw’r swm hwn, bydd angen digon arnoch i wneud y salad yn hufennog)

Halen a phupur i flasu

 1. Cyfunwch y pasta wedi’i goginio a’i ddraenio gyda’r tiwna wedi’i ddraenio, seleri wedi’i dorri, pys a mayonnaise, gan ddefnyddio dim ond digon o mayonnaise i wneud y salad yn hufennog. Os gwnewch chi o flaen amser, efallai y bydd angen mwy arnoch chi oherwydd bydd y pasta yn amsugno’r mayonnaise.
 2. Oerwch o leiaf 1-2 awr cyn ei weini.

Treiffl Aeron yr Haf

Yn fy marn i, amrywiaeth o aeron yw’r ffrwythau gorau i’w defnyddio fel treiffl. Maen nhw ychydig yn dart ond yn dal yn felys, ac yn ddigon tarten i gyferbynnu cyfoeth y cwstard. Mae’r rysáit trifle hwn yn defnyddio’r hyn sy’n ymddangos fel swm rhyfeddol o aeron, ond unwaith y byddant wedi’u trefnu’n dda yn eich hufen, byddwch chi’n deall pam ei bod hi’n bwysig peidio â sgimpio. Bydd defnyddio cacen bunt a brynwyd mewn siop yn gweithio. Mae’n torri lawr ar lanhau, ac ar ôl iddo gael ei wlychu mewn sudd aeron, mae ystyron arferol cacen a brynir mewn siop wedi’i guddio’n dda.

2 gwpan llus, wedi’i rannu

2 cwpan mafon, wedi’i rannu

1 chwarter mefus, wedi’u sleisio a’u rhannu

1 llwy fwrdd o sudd 1 lemwn

6 llwy fwrdd siwgr, wedi’i rannu

1-1/2 llwy de startsh corn, wedi’i rannu

1-1/2 cwpan o laeth

2 wy wedi’i guro

1 llwy de o startsh corn

1/2 llwy de o fanila

1 chwart hufen chwipio trwm

1 cacen sbwng fanila (1 pwys), wedi’i dorri’n ddarnau 1/2 modfedd

 1. Cyfunwch 1 cwpan llus, 1 cwpan mafon, sudd lemwn, 1 llwy fwrdd o siwgr, a 1/2 llwy de o startsh corn mewn sosban a’i droi i gyfuno. Rhowch y sosban dros wres canolig-uchel a choginiwch, gan droi’n aml, nes bod yr aeron yn dechrau torri i lawr, tua 5 munud. Gadewch i oeri.
 2. Mewn sosban fawr, chwisgwch laeth, wyau, 2 lwy fwrdd o siwgr, a llwy de o startsh corn sy’n weddill nes bod yr holl gynhwysion wedi’u hymgorffori’n gyfartal. Rhowch y sosban dros wres canolig a choginiwch, gan droi’n gyson â llwy bren, nes bod y gymysgedd yn dechrau tewychu a gorchuddio cefn llwy, tua 5 munud. Trosglwyddwch y cwstard i bowlen fawr a gadewch iddo oeri.
 3. Gan ddefnyddio stand neu gymysgydd dwylo, curwch yr hufen a gweddill y 3 llwy fwrdd o siwgr nes bod brigau anystwyth yn ffurfio. Archebwch 1 cwpan ar gyfer topio. Rhowch 1/4 o’r hufen chwipio sy’n weddill i’r bowlen gyda chwstard a’i gymysgu’n ysgafn gyda sbatwla. Unwaith y bydd yr hufen chwipio cychwynnol wedi’i ymgorffori yn yr hufen crwst, plygwch weddill yr hufen chwipio i mewn (gan adael 1 cwpan wedi’i neilltuo ar gyfer topio).
 4. I gydosod y gacen: Rhowch tua 1/2 cwpan o’r cwstard ar waelod y ddysgl fach, yna, gan ddefnyddio tua thraean o’r gacen, gorchuddiwch waelod y ddysgl. Ysgeintiwch y gacen gyda 1 llwy fwrdd o sieri (neu wirod arall). Cacen pwys uchaf gyda 1/3 o’r compote aeron, ac yna 6 owns (tua 1 cwpan) o lus, ac yna cwstard. Topiwch y cwstard gyda mwy o gacen sbwng, yna hanner y compote aeron sy’n weddill, hanner y mafon sy’n weddill, a hanner y cwstard sy’n weddill. Top gyda’r gacen pwys sy’n weddill ac yna’r compote sy’n weddill ac 1 cwpan mefus wedi’i haneru.
 5. Treiffl uchaf gydag 1 cwpan o hufen chwipio sy’n weddill a’i addurno gyda’r aeron sy’n weddill. Gadewch i sefyll am o leiaf 30 munud yn yr oergell. Gweinwch yn oer.

popsicles cartref

Os cawsoch eich magu, fel llawer o Americanwyr, gyda popsicles wedi’u gwneud o ddŵr siwgr lliw yn unig, ond un diwrnod wedi rhoi cynnig ar un wedi’i lenwi â ffrwythau go iawn, byddwch chi’n gwybod beth rwy’n ei olygu pan ddywedaf fod y popsicles cartref hyn yn ddatguddiad. Yn ffodus, mae’r rhain yn hynod hawdd i’w gwneud, felly unwaith y bydd y tywydd yn troi’n gynnes, torrwch y mowldiau popsicle allan a chymysgwch eich swp eich hun. Dechreuwch gyda’r fersiwn sylfaenol hon, yna ewch allan i’r amrywiadau a restrir isod y rysáit.

3 cwpan o ffrwythau aeddfed ffres (mefus, pîn-afal, mango, watermelon, cantaloupe, ac ati), wedi’u torri’n fras

1/2 cwpan o siwgr wedi’i buro

1/3 cwpan o ddŵr

2 lwy fwrdd o sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres

 1. Rhowch hanner y ffrwythau, siwgr, dŵr, a sudd lemwn mewn cymysgydd a chymysgu nes yn llyfn.
 2. Diswch hanner arall y ffrwythau. Rhowch y ffrwythau wedi’u deisio i mewn i fowldiau popsicle, yna ychwanegwch y cymysgedd cymysg, gan adael tua hanner modfedd (tua centimetr) o le i ehangu.
 3. Rhowch y mowldiau yn y rhewgell ac arhoswch o leiaf chwe awr i’ch danteithion gadarnhau’n llwyr. Os nad oes gan eich mowldiau ffyn popsicle adeiledig (neu os ydych chi’n defnyddio cwpanau papur neu ryw gynhwysydd arall fel mowldiau), tynnwch eich popsicles allan o’r rhewgell ar ôl tua awr a rhowch ffyn pren yn y cymysgedd slush; mynd yn ôl i’r rhewgell.

Nodyn: Gellir addasu’r rysáit sylfaenol ar gyfer yr anrheg hon mewn sawl ffordd. Dyma rai syniadau i gael eich creadigrwydd eich hun i lifo. Newidiwch y prif gynhwysyn, yn ogystal â’r ffrwythau a restrir uchod, trwy eu gwneud â chiwi, banana, mafon, llus, neu guava. Neu ceisiwch ddefnyddio dŵr cnau coco yn lle dŵr rheolaidd i gael mwy o flas a maeth. Mwynhewch a chael amser da.

Leave a Comment

Your email address will not be published.