Sushi allan, ramen yn MB, pwdinau GF yn Redondo, poen pris nwy yn taro cyflenwad bwyd yn South Bay

melys a rhinweddol: Ydych chi’n mwynhau cwcis ond ddim yn bwyta gwenith? Mae’r Confections a agorwyd yn ddiweddar gan Kirari West yn cynnig cwcis wedi’u seilio ar flawd reis gyda thro Japaneaidd, gan gynnwys sglodion siocled gwyn matcha a miso caramel gwyn. Maen nhw hefyd yn gwneud cwcis sglodion siocled mwy traddodiadol a chwcis rhesin o rum blawd ceirch. Maent yn cynnig y cwcis plaen neu mewn sundaes, neu gyda choffi ar yr ochr, ac mae ganddynt ardal eistedd fach i’r rhai sydd am eu mwynhau yn y fan a’r lle. Nid oes gennyf unrhyw broblem gyda glwten a gallaf ddweud bod y rhai y rhoddais gynnig arnynt yn anwahanadwy o gwcis da iawn eraill, rhowch gynnig arnynt a gweld beth yw eich barn (625 N. PCH uned B, RB)…

Gan gadw at y thema Japaneaidd: Caeodd Sushi I-Naba yn Highland yn MB yn dawel ddechrau mis Mehefin. Maen nhw wedi symud y profiad i’w bwyty o’r un enw ar Hawthorne Boulevard yn Torrance, lle maen nhw’n gweini prydau swshi ysblennydd am $280 y pen, ychwanegodd alcohol. Roedd gan leoliad y Bwrdd Rheoli hanes anodd a chafodd ei gau gan y ddinas o leiaf ddwywaith oherwydd materion yn ymwneud â thrwyddedau. Mae wir wedi mynd y tro hwn, oherwydd mae’r tu mewn wedi’i ddinistrio. Mewn rhan arall o’r dref, mae Silver Lake Ramen ar agor yn y Manhattan Mall, fel llawer o leoedd gyda’r gair ramen yn eu henw, maen nhw’n gweini blasus, rholiau swshi, a bowlenni o reis yn ogystal â nwdls. Dyma eu 22ain lleoliad, felly mae’n rhaid eu bod yn ei wneud yn iawn (3360 N. Sepulveda #140)…

Mae AStaff yn gweithio gyda phrentis yn pacio cwcis ffres yn Confections By Kirary West. Llun gan Richard Foss

Cigoedd Egsotig Ar y Ffordd: Dydw i ddim yn cofio sawl gwaith rydw i wedi galaru nad oedd un lle ar Draeth Manhattan lle gallech chi gael iacod daear, lwynau aligator, neu ffesantod cyfan. A dweud y gwir, nid wyf yn cofio dweud hynny o gwbl, ond nid yw hynny’n golygu na fyddaf yn siopa yn Wild Fork Market pan fydd yn agor ar gornel Manhattan Beach Boulevard a PCH. Mae’r siop groser gourmet hon yn arbenigo mewn cigoedd egsotig a bwyd môr, ac mae ganddi amrywiaeth eclectig o lysiau parod i fynd gyda’ch cig. Nid yw’n hysbys eto pa mor fuan y byddant ar agor yn yr hen adeilad banc, ond mae’n debyg y bydd yn amser hir oherwydd bod angen ailfodelu helaeth iawn…

Mynd heibio i’r Fflam Hufen Iâ: Mae Paciugo Gelato allan o’r fan y maen nhw wedi’i feddiannu ers 14 mlynedd ar Hermosa Avenue, mae Capri Gelato ynddo, ac mae’n fwy na dim ond newid enw. Mae’r ymgyrch newydd wedi’i hysbrydoli gan y parlyrau hufen iâ a’r siopau espresso ar Arfordir Amalfi a’r ynysoedd oddi ar arfordir Napoli, sy’n gwasanaethu arddull gelato cyfoethog, trwchus yr ardal honno. Mae gan y busnes teuluol leoliad arall yn Marina Del Rey ac mae’n gwneud hufen iâ bob dydd yn fewnol. Nid wyf wedi ymweld â’r lle hwn eto, ond mwynheais hufen iâ a choffi yn nhref Sorrento ar Arfordir Amalfi pan oeddwn yno y llynedd ac edrychaf ymlaen at weld sut mae’r fersiwn lleol (1034 Hermosa Ave., HB) yn cymharu…

Syniadau ar Artesia: Fel y rhagwelwyd, ni fydd y Slider Stop yn Artesia yn ailagor: mae’r faner ar yr adeilad yn cyhoeddi bod bowlen acai a man boba o’r enw Spoon and Straw ar fin cyrraedd. Gan fod y lleoliad hwn yn ddim ond bloc o’r bar sudd sefydledig Natureba Brasil, sydd wedi bod yn gweini powlenni acai ers dwsin o flynyddoedd, mae ganddyn nhw gystadleuaeth gyda’r arbenigedd hwnnw, ond dyma fydd yr unig le boba yn Artesia yr ochr hon i Western Ave. . Bydd hynny’n llenwi cilfach, ac yn dibynnu ar beth arall sydd ar eu bwydlen, efallai y bydd ganddyn nhw rafflau eraill, ond mae’n dal i adael Artesia yn rhyfedd anghytbwys fel cymdogaeth fwyta. Mae yna nifer annhebygol o gaffis Mecsicanaidd a chymalau byrgyrs, ond ychydig iawn arall: Y bwyty mwyaf diweddar, hyd yn oed yn weddol upscale, i agor i’r gorllewin o’r 405 yw Bambŵ Thai, a agorodd yn 2008. Yn y tair milltir o gornel PCH i’r briffordd, yr unig siop groser gydag adran cynnyrch yw Grocery Outlet. Rwy’n hoffi Grocery Outlet ac yn siopa yno, ond efallai bod eu dewis yn gyfyngedig. Os byddwch yn teithio dwy filltir a hanner ar hyd YTS o Rosecrans i 190, byddwch yn mynd heibio i bum siop groser gwasanaeth llawn a Grow Produce. Pam mae stryd traffig uchel mewn ardal gyfoethog yn edrych fel anialwch bwyd? Mae’n ddirgelwch. Rwy’n credu’n gryf pan fydd rhywun yn adeiladu’r bwyty unigryw cyntaf yn Artesia, y byddant yn gwneud ffortiwn ac yn ennill diolchgarwch y bobl leol. Tan hynny, bydd yn rhaid i’r rhai sy’n byw ar hyd y coridor hwn wneud cais am yr opsiynau sydd ganddynt…

Trwsio nam: Yn fy ngholofn A La Carte ddiweddaraf, adroddais y byddai Holy Cow Barbeciw yn agor yn yr hen Ruby’s. Roedd hynny’n gamgymeriad, oherwydd bydd mewn gwirionedd yn yr hen Crazy Fish oddi ar gromlin PCH yn Redondo. Mae’n debyg bod lle barbeciw gwahanol yn arddull California yn agor yn yr hen Ruby’s, ond mae’r perchnogion yn cadw’n dawel am y manylion …

Rhybuddion digwyddiad! Mae Diwrnod Bastille yn dod i fyny, ac ar Orffennaf 14 mae pobl Ffrainc a’u cariadon diwylliant yn dathlu chwyldro 1789 gyda gwin, bwyd a pherfformiadau di-allweddol o’r Marseillaise. Penderfynodd y bobl yn PSP Steak ddathlu Diwrnod Bastille gyda chinio rosé pedwar cwrs sy’n paru gwinoedd Ffrengig gyda bwyd arloesol California, am bris $ 130 gan gynnwys treth a thip. (Dylent gael eu canmol am hysbysebu’r pris go iawn, yn lle gwneud iddo edrych yn rhatach nag ydyw. Maen nhw’n trin eu cwsmeriaid fel oedolion.) Rwy’n siŵr y bydd yn noson wych a gobeithio y bydd anthem Ffrainc yn cael ei chwarae. a gwahodd pobl i ganu. Gallwch ddarganfod a yw hynny’n digwydd trwy archebu ar-lein yn ppssteak.com. Byddant hefyd yn cynnal dosbarth coginio ar Orffennaf 30ain gyda Christine Brown sy’n athrawes ragorol. Gweler eu gwefan am fanylion… Nid yw’r Cinio Gwin yn Shade Redondo ar Orffennaf 18 yn thema ar unrhyw gythrwfl cenedlaethol, ond yn hytrach yn dathlu gwinoedd Duckhorn. gyda’r gwestai Neal Bernardi, ei Is-lywydd Gwneud Gwin. Dwi wedi bod i Duckhorn ac yn parchu eu gwinoedd, a dwi’n siwr bydd y pryd yma o salad betys a chaws, ora king salmon, brest hwyaden rhost ac asennau rhost yn flasus. Ef yw’r cyntaf yn Shade gyda Michael Franks yn westeiwr, ac mae bob amser yn rhoi croeso cynnes. Y pris yw $125 ynghyd â threth a thip, felly cydiwch yn eich cyfrifianellau ac yna ffoniwch 310-921-8950 i gadw lle… Efallai y bydd gan y rhai sydd â diddordeb mewn diwylliant bwyd ddiddordeb mewn rhaglen am ddim gan yr Athro Natalia Molina, awdur “A place in Nayarit” , ar y testun “Sut mae bwytai yn adeiladu cymunedau”. Mae yn Collage yn San Pedro ar Orffennaf 31ain, ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn collageartculture.com… Ac yn olaf, nid yw’n rhy fuan i gael tocyn i’r Cogyddion a’r Selerau budd y Ganolfan Gelf Palos Verdes. Bydd yn y Catalina View Winery yn PV ar Awst 28, a chan eu bod bob amser yn gwerthu allan, mae angen i chi archebu nawr os ydych chi am fynychu. Tocynnau yn $150 yn gynwysedig; dysgwch fwy ac archebwch yn celebritychefs.com…

Mwy yn y newyddion: Mae’r rhai sydd wedi bod yn gwneud y daith i South Torrance i fwynhau Pizzas yn Gaetano’s yn cael cymudo byrrach gyda Piccini yn agor ar gornel Anza a Del Amo. Yr un teulu sy’n berchen arno ac mae’n defnyddio’r un ryseitiau, felly bydd gan y pizzas, pastas a saladau’r un blasau a sgil. Dim ond i’w gymryd allan, ond mae Parc La Romeria gerllaw yn lle gwych i gael picnic os na allwch aros i fachu bwyd ar y ffordd adref (4642 Del Amo Bl, Torr)… Cafodd Hudson House swydd newydd o beintio yn ddiweddar. gan Brady Smith sy’n deyrnged hyfryd i’r artist graffiti o Efrog Newydd Keith Haring, ac mae’n werth rhoi’r gorau iddi wrth yrru i flasu’r manylion. Mae Smith yn cynnwys lliwiau nodweddiadol disglair Haring a ffigurau cartŵn ochr yn ochr â gwawdluniau o olygfeydd traeth South Bay, ac mae’n hyfrydwch. Yr anfantais: Mae’n siŵr y byddwch chi’n sylwi ar yr adeilad, ond mae’r arwydd yn fater gwahanol. Mae bron yn anweledig ynghanol terfysg lliw… A bob tro yn y man, dwi’n dod o hyd i gynnig y mae’n rhaid i mi ei rannu, a dyma un o’r dyddiau hynny. Mae gan y barbeciw Brasilaidd Fogo de Chao newydd yn Rosecrans “Bwrdd Marchnad” bwffe ysblennydd sy’n cynnig amrywiaeth o saladau, cawsiau a entrees oer, yn ogystal â selsig wedi’i frwysio a ffa feijoada, a gallwch chi fwynhau’r bwffe hwnnw ar gyfer cinio yn ystod yr wythnos ar gyfer dim ond $15. Os ydych am drio rhai o’r cigoedd Barbeciw mae hynny’n ychwanegol, ond ar ymweliad diweddar roeddwn yn fwy na pharod i fwynhau’r bwffe ynghyd â’r bara caws poeth, y polenta a’r llyriad ffrio sy’n cael eu cynnwys a’u dwyn at y bwrdd. . Mae hwn yn ginio cyflym gwych a does dim llawer o bobl yn gwybod amdano eto…

Tristwch Pris Nwy: Mae prisiau tanwydd uchel yn effeithio ar fwytai mewn sawl ffordd, gan gynnwys cynhwysion drutach a phroffidioldeb danfoniad is. Mae rhai lleoedd wedi codi’r archeb leiaf ar gyfer danfoniadau am ddim ac mae eraill wedi’u hepgor yn gyfan gwbl. Roeddwn yn gefnogwr o gwmni cychwyn South Bay o’r enw Bakesale a oedd yn danfon nwyddau wedi’u pobi gan gynhyrchwyr bach, ond fe wnaethant ganslo danfoniad cartref a dechrau gwasanaethu cwsmeriaid corfforaethol ac arlwyo cyfaint uwch. Mae’n drist oherwydd roedd yn syniad da iawn, ac mae’n un o’r nifer o anafiadau busnes oherwydd costau cludiant uchel. Mae prisiau wedi codi ledled y byd oherwydd y rhyfel yn yr Wcrain, er y gellir crybwyll wrth basio bod Exxon yn unig wedi gwneud $5.48 biliwn mewn elw yn ystod tri mis cyntaf 2022, a bydd y ffigurau ar gyfer yr ail chwarter yn uwch. Bydd hynny’n gwneud cyfranddalwyr yn hapus, ond efallai na fydd y rhai ohonom sy’n talu mwy am bopeth o ganlyniad ac yn gwylio cwmnïau’n cael eu torri yn gwenu…

Chwythu fy nghorn fy hun: Fel y mae rhai ohonoch yn gwybod, rwy’n aml yn cynnal sioeau hanes coginio yn bersonol ac ar-lein, ac un o’r olaf fydd dydd Sadwrn nesaf, Gorffennaf 9fed. Am 10:30 y bore byddaf yn cyflwyno sgwrs â darluniau ar “The Dickens Diet in Books and in Life” trwy Zoom ar gyfer haneswyr coginiol De California, a gwahoddir y cyhoedd. Gallwch ddysgu mwy am y dyn y tu ôl i’r nofelau a’r straeon, a pham mae ei gymeriadau’n ymddangos mor frwd dros fwyd Seisnig. Cofrestrwch ar y ddolen hon, neu drwy’r ddolen ar wefan Coginio Haneswyr yn chsocal.org.

Ac i gloi: Os ydych chi’n gwybod am agoriad bwyty y gallwn fod wedi’i golli, digwyddiad coginio y dylid ei gynnwys, neu unrhyw beth sy’n ymwneud â bwyd y dylid ei gynnwys, anfonwch y wybodaeth ataf. Rydw i yn [email protected] A thra byddwch ar y rhyngrwyd, edrychwch ar adolygiadau bwytai blaenorol ar ein gwefan yn https://easyreadernews.com/restaurants/

Leave a Comment

Your email address will not be published.