Sut i atal afocado rhag troi’n frown

Mae’n destun memes di-ri a llawer o rwystredigaeth: mae’n ymddangos bod afocados yn troi’n frown bron yn syth ar ôl cael eu torri.

Mae brownio yn broses sy’n newid lliw ffrwythau a llysiau yn raddol dros amser, gan effeithio ar eu hansawdd cyffredinol (1).

Gall ddigwydd am wahanol resymau. Mae adwaith sy’n cynnwys yr ensym polyphenol oxidase (PPO) sy’n bresennol yn y mwydion yn pennu cyfradd brownio (1, dwy).

Gall adweithiau ensymatig ddigwydd yn ystod cynaeafu, cludo, storio a phrosesu. Newidiadau mecanyddol a chorfforol sy’n gysylltiedig â phlicio, torri, sleisio a deisio sy’n arwain at ddifrod meinwe yw achosion mwyaf cyffredin brownio afocado (1, dwy).

Er bod brownio afocado yn anochel ar ôl i chi ei dorri, mae yna ffyrdd o ohirio’r adwaith.

Mae’r erthygl hon yn rhoi 6 awgrym i chi i atal eich afocados rhag troi’n frown.

Unwaith y bydd afocados yn cael eu torri, mae’r PPO a grŵp o gwrthocsidyddion o’r enw cyfansoddion ffenolig a geir yn y mwydion yn agored i ocsigen. Yna mae’r ffenolau’n cael eu trawsnewid yn gyfansoddion sy’n creu pigmentau o’r enw quinones (1, dwy).

Yna mae’r cwonau a’u sgil-gynhyrchion yn mynd trwy adweithiau amrywiol, gan ffurfio’r pigment brown (1, dwy).

Mae hyn yn golygu mai dim ond pan fydd PPO, cyfansoddion ffenolig ac ocsigen yn dod i gysylltiad â’i gilydd y caiff yr adwaith brownio ensymatig ei sbarduno. Felly, gellir ei atal trwy dynnu ocsigen o’r wyneb torri (dwy).

Felly, gall lapio afocado wedi’i dorri mewn lapio plastig neu ei storio mewn cynhwysydd aerglos reoli amlygiad ocsigen ac oedi brownio.

Fodd bynnag, gall brownio ailddechrau os ydych chi’n tynnu’r afocado o’r cynhwysydd ac yn ei amlygu i ocsigen eto (dwy).

Gan fod PPO yn hanfodol wrth reoli tywyllu, gall targedu ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar weithgaredd PPO hefyd helpu i atal tywyllu (1).

Yn ogystal ag ocsigen, mae addasu lefelau pH yn ffordd ddefnyddiol arall o gadw afocados rhag brownio.

Gan fod PPO yn weithredol ar lefelau pH rhwng 6 a 7.5 ond yn anactif o dan pH 3, un ffordd o ddylanwadu ar PPO yw trwy ddefnyddio asidyddion, cyfansoddion cemegol sy’n helpu i ostwng lefelau pH.

Mae asidyddion, fel asid citrig ac asid ascorbig a geir mewn sudd lemwn, yn helpu i ostwng pH afocados a lleihau gweithgaredd ensymau, gan eu hatal rhag troi’n frown (1, 3).

Felly, gallai gwasgu ychydig o sudd lemwn dros yr afocado wedi’i dorri cyn ei storio helpu i ohirio brownio.

Mae tystiolaeth yn dangos y gall echdyniad winwnsyn atal brownio ensymatig trwy atal gweithgaredd PPO.1).

Mae’r ymchwilwyr yn credu, gan fod PPO yn ensym sy’n cynnwys copr, y gall cyfansoddion sylffwr mewn winwns a’u deilliadau ryngweithio â’r copr yn safle gweithredol yr ensym a rhwystro ei weithgaredd (dwy).

Mewn gwirionedd, gall cyfansoddion sy’n cynnwys grŵp sulfhydryl newid brownio a achosir gan PPO hyd at 33% (dwy).

Felly, gall storio eich afocado wedi’i dorri â nionyn wedi’i sleisio hefyd atal brownio heb effeithio ar ei flas, cyn belled â’ch bod yn sicrhau bod y winwnsyn yn aros mewn cysylltiad â chroen yr afocado yn unig ac nid y cnawd.

Ffordd arall o atal afocado rhag troi’n frown yw ei socian mewn dŵr cnau coco.

Ar wahân i gyfyngu ar amlygiad ocsigen, mae’n ymddangos bod cynnwys gwrthocsidiol dŵr cnau coco yn chwarae rhan wrth arafu adwaith enzymatig PPO.dwy).

Fodd bynnag, efallai na fyddwch am adael yr afocado dan ddŵr mewn dŵr am gyfnod rhy hir, oherwydd gall golli ei gadernid a dod yn fwdlyd. Gallai hyn fod yn dechneg ddefnyddiol pan fydd angen i chi storio afocado dros nos.

Yn yr un modd â sudd lemwn, gall gorchuddio’r afocado â sudd pîn-afal ei atal rhag troi’n frown.

Mewn gwirionedd, mae dau fecanwaith posibl yn esbonio effaith sudd pîn-afal ar PPO.

Ar y naill law, mae tystiolaeth yn awgrymu bod sudd pîn-afal yn debyg i sulfite, asiant gwrth-frownio a ddefnyddir yn eang sy’n atal brownio ensymatig (1).

Tra, ar y llaw arall, gall priodweddau atal brown sudd pîn-afal fod o ganlyniad i’w gynnwys gwrthocsidiol (dwy).

Y naill ffordd neu’r llall, gall brwsio ychydig o sudd ar gnawd agored yr afocado helpu i ohirio brownio.

Gall ychwanegu haen denau o fêl i wyneb eich afocado wedi’i dorri hefyd helpu i ohirio brownio’r afocado.

Mae hyn oherwydd bod mêl yn gweithredu fel rhwystr sy’n helpu i gyfyngu ar gysylltiad ag ocsigen ac ar yr un pryd yn anactifadu’r ensym PPO (dwy).

Unwaith eto, mae dau fecanwaith arfaethedig y tu ôl i effaith mêl ar weithgarwch PPO.

Y cyntaf yw, yn debyg i winwns, y gall y gwrthocsidyddion mewn mêl ymyrryd â’r copr yn safle gweithredol PPO, a thrwy hynny rwystro gweithgaredd yr ensym (dwy).

Yr ail reswm posibl: mae presenoldeb peptidau bach (cadwyni o asidau amino) mewn mêl yn lleihau cwonau, a fyddai fel arall yn mynd trwy adweithiau lluosog gan arwain at ffurfio’r pigment brown (dwy).

Mae brownio ensymatig yn creu cyflwr sy’n effeithio’n sylweddol ar ansawdd afocados trwy amharu ar eu priodweddau maethol a synhwyraidd (1, dwy).

Mewn gwirionedd, dyma un o’r prif resymau y tu ôl i golledion economaidd i gynhyrchwyr bwyd a’r diwydiant prosesu bwyd (dwy).

Fodd bynnag, mae afocados yn ddiogel i’w bwyta ar ôl iddynt droi’n frown. Yn syml, tynnwch yr wyneb aur a dylech chi allu mwynhau’r gweddill o hyd.

Fodd bynnag, os oes gan eich afocado arogl rhyfedd, gall ddangos presenoldeb difetha microbaidd, ac os felly dylech ei daflu (4).

Mae brownio afocado yn broses naturiol ond diangen sy’n digwydd ar ôl i chi ei dorri oherwydd gweithgaredd ensym o’r enw polyphenol oxidase (PPO).

Fodd bynnag, nid yw’r ffaith ei fod yn anochel yn golygu na ellir ei ohirio.

Rhai o’r ffyrdd y gallech chi rwystro gweithgaredd ensymau yn hawdd ac atal yr afocado rhag brownio yw trwy ei lapio’n dda, ychwanegu sudd lemwn neu bîn-afal, neu ei storio â nionyn.

Er bod afocados yn ddiogel i’w bwyta ar ôl iddynt droi’n frown, efallai y bydd eu hansawdd yn lleihau. Gwnewch yn siŵr eu taflu i ffwrdd os ydyn nhw wedi dechrau arogli’n ddrwg.

Leave a Comment

Your email address will not be published.