Sut i Fwyta’n Iawn Yn ystod Amseroedd Gwaith Hybrid…Ynghyd â Syniadau Prydau Diwrnod Gwaith Hawdd – Ridge Times

Mae llawer o bobl yn dychwelyd i’r swyddfa’n llawn amser neu’n addasu i drefn waith hybrid newydd. Mae un peth yn sicr, mae rhaglenni iechyd a lles corfforaethol bellach yn fwy poblogaidd nag erioed.

Mae tri dietegydd yn rhannu rhai syniadau ar sut y dylid addasu rhaglenni lles corfforaethol yn yr amseroedd hyn. Hefyd, awgrymiadau ar sut i gynllunio, siopa, a pharatoi cinio a byrbrydau ar gyfer y diwrnod gwaith.

Mae Nelile Nxumalo, dietegydd cofrestredig a llefarydd ar ran ADSA (y Gymdeithas Ddeieteg yn Ne Affrica) yn amlinellu hanfodion yr hyn y gall rhaglenni Lles Corfforaethol ei ddarparu i alluogi gweithwyr i ganolbwyntio ar ddewisiadau bwyta’n iach.

“Mae angen i weithwyr gael egwyl amser cinio a the, a mannau lle gallant eistedd a bwyta gyda chydweithwyr, i ffwrdd o’u desgiau. Mae hyn yn atal pryd brysiog a allai o bosibl arwain at arferion bwyta afiach, fel hepgor prydau bwyd ond bwyta gormod o galorïau, gan eich bod bob amser yn bwyta byrbrydau yn lle bwyta pryd maethlon.”

Mae Neilile yn cynghori:

Dylai peiriannau gwerthu neu siopau candy gynnig opsiynau byrbryd iach, fel popcorn cartref, cnau heb halen, rhesins, ffrwythau sych, biltong heb lawer o fraster, a chracers, yn ogystal â llysiau amrwd ac amrywiaeth o ddipiau fel hummus a tzatziki, yn lle siocledi, candies a sglodion yn unig.

· Rhaid i gyfleusterau fod ar gael i staff storio prydau bwyd neu focsys cinio ar dymereddau priodol i atal difetha.

· Gall y rhaglen Lles Corfforaethol eirioli dros ddod â phrydau iach o’r cartref i’r gwaith er mwyn osgoi prynu prydau i fynd. I gefnogi gweithwyr, byddai’n helpu i ddarparu microdonau neu offer cegin arall i gynhesu bwyd. Mae prydau cartref yn aml yn is mewn calorïau ac yn uwch mewn maetholion na phrydau parod neu fwyta allan.

Mae’r dietegydd cofrestredig Raeesa Seedat yn argymell bod rhaglenni Lles Corfforaethol yn cynnwys addysg maeth wrth hyrwyddo ffyrdd iach o fyw ar gyfer eu gweithwyr.

“Mae ymchwil yn awgrymu, pan fydd gweithwyr yn dechrau rhaglen les gyda bwriad cadarnhaol o’r dechrau, eu bod yn fwy tebygol o gynnal ymddygiadau ffordd o fyw fel bwyta’n iach, gweithgaredd corfforol a rheoli straen. Gall hyfforddiant rheolaidd sy’n defnyddio offer perthnasol wedi’i ddilysu rymuso cyflogeion i wneud penderfyniadau gwell am eu hiechyd a sicrhau’r canlyniadau gorau posibl. Yn ddelfrydol, dylid ymgynghori â dietegydd ynghylch cyfansoddiad y prydau a weinir yng nghaffeteria’r staff a darparu mewnbwn ar reoli dognau. Dylai arlwyo ar gyfer digwyddiadau a chyfarfodydd corfforaethol hefyd ganolbwyntio ar egwyddorion bwyta’n iach.”

Waeth beth mae eich cwmni’n ei ddarparu trwy ei raglen lles, yn y pen draw mae bwyta’n iach ar y diwrnod gwaith yn dibynnu ar y dewisiadau bwyd rydych chi’n eu gwneud bob dydd.

Dywed y dietegydd cofrestredig, Jandri Barnard, “Mae’n bwysig osgoi’r fagl o fwyta rhywbeth yn gyflym ar gyfer cinio diwrnod gwaith brysiog oherwydd yn rhy aml o lawer mae’r rhain yn debygol o fod yn fwydydd wedi’u prosesu’n helaeth neu’n gyflym sy’n cynnwys llawer o galorïau ond sy’n isel mewn braster.” ” .

Syniadau da Jandri ar gyfer cynllunio, siopa, a pharatoi cinio a byrbrydau ar gyfer y diwrnod gwaith:

· Cynllunio, cynllunio, cynllunio! – cynlluniwch brydau ar gyfer yr wythnos cyn i chi fynd i siopa a phrynwch y cynhwysion sydd eu hangen arnoch yn unig

· Efallai y byddwch yn ystyried gwneud pryd ychwanegol o’ch cinio fel bwyd dros ben ar gyfer eich cinio gwaith drannoeth. Cofiwch gadw bwydydd parod ar dymheredd priodol i’w hatal rhag difetha.

Dylai prydau sy’n cael eu coginio y noson gynt, fel uwd brecwast, cawliau, saladau grawnfwyd a chorbys, saladau pasta, neu fwyd dros ben, gael eu hoeri’n iawn a’u pecynnu mewn cynwysyddion y gellir eu hailddefnyddio a’u cynhesu, os oes angen.

Paratowch ginio, a hyd yn oed brecwast, ymlaen llaw ar benwythnosau neu gyda’r nos

Gellir gwneud smwddis yn y bore cyn gwaith, ond cadwch y cynhwysion yn barod y noson cynt

Paratowch fyrbrydau fel cracers grawn cyflawn, myffins bran, cnau heb halen, hadau, biltong heb lawer o fraster, a ffrwythau sych i lithro i’ch bag i weithio

Gall crudités llysiau neu dafelli o ffrwythau ffres hefyd fod yn rhan o’ch cinio gwaith

Cadwch boteli dŵr yn llawn a pharatowch fagiau te llysieuol neu ffrwythau ychwanegol ar gyfer eich diwrnod gwaith

· Gellir gwneud brechdanau a lapiadau yn y bore, neu’r noson cynt os oes gennych gyfyngiadau amser yn y bore, ond paciwch gynnyrch ffres fel tomatos a chiwcymbrau ar wahân a’u hychwanegu’n ddiweddarach gan eu bod yn gallu gwneud y bara neu’r lapiad yn soeglyd ac yn annifyr.

Defnyddiwch fara gwenith cyflawn neu GI isel, rholiau, neu wraps yn lle cynhyrchion blawd gwyn mireinio, a fydd yn eich gwneud yn fwy newynog yn gynharach yn y dydd

· Cofiwch fod afocado yn troi’n frown oherwydd y broses ocsideiddio pan fydd yn agored i ocsigen. Er mwyn osgoi hyn, ychwanegwch ychydig o olew olewydd neu gwasgwch ychydig o sudd lemwn dros eich afocado wedi’i sleisio neu wedi’i stwnshio. Felly mae gennych afocado gwyrdd o hyd i’w ychwanegu at eich salad neu frechdan amser cinio.

Tair rysáit hawdd wedi’u cymeradwyo gan ddeietegydd sy’n wych ar gyfer prydau/byrbrydau diwrnod gwaith:

Granola/Bar Sbeis a Menyn Pysgnau

Fel bar, mae hwn yn fyrbryd wrth fynd sbeislyd, llawn ffibr i’w fwynhau wrth fynd neu rhwng cyfarfodydd. Gellir paru’r fersiwn granola ag iogwrt neu iogwrt yfadwy fel dewis arall ar gyfer brecwast neu fyrbryd diwrnod gwaith. Mae gan y byrbryd neu’r pryd hwn fynegai glycemig is i atal pigau siwgr yn y gwaed a blues prynhawn.

Powlen Smoothie Black Forest

Atgyfnerthwr bore gwrthocsidiol, y gellir ei ddefnyddio fel opsiwn brecwast fegan neu heb laeth os yw caws bwthyn wedi’i eithrio. Mae’n uchel mewn ffibr gyda blawd ceirch a hadau chia i leihau’r risg o ddatblygu clefyd y galon.

Salad corbys sbeis Moroco gyda bricyll sych a naddion almon

Salad maethlon a hawdd i’w baratoi ar gyfer gwaith neu i’w fwyta ar ôl gwaith. Mae’r salad blasus hwn yn llawn fitaminau, protein braster isel, a ffibr gyda ffrwythau sych, cnau a sbeisys ar gyfer blas a chyfleustra ychwanegol.

Ewch draw i Nutritionconfidence.wordpress.com am ragor o syniadau am ryseitiau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.