Sut i wneud eich bwyd gwarbaciwr eich hun

Un o bleserau mwyaf bagiau cefn yw’r llu o fyrbrydau sy’n cyd-fynd â phob cerddwr newynog. Does dim teimlad gwell na cherdded sawl milltir ac o’r diwedd eistedd i lawr yn y gwersyll i fwynhau eich pryd poeth haeddiannol ar ddiwedd y dydd. Felly beth mae’n mynd i fod? Yr hen brydau gwarbac sy’n costio $10 yr un?

Beth pe bawn yn dweud wrthych y gallech wneud eich prydau blasus eich hun am hanner y gost? Hefyd, fe allech chi ychwanegu bron unrhyw amrywiad y gallwch chi feddwl amdano!

Yr ateb: gwnewch eich hun! Credwch fi, mae’n haws nag yr ydych chi’n meddwl. Y llynedd buddsoddais mewn dadhydradwr ac ers hynny rwyf wedi gwneud rhai o’r prydau bagiau cefn mwyaf blasus.

Yr anghenion.

 • Dadhydradwr (fel arfer yn amrywio o $40 i $300, yn dibynnu ar faint ac ymarferoldeb)
 • Seliwr gwactod (Gall y rhain amrywio o $15 i $150, ond nid oes angen unrhyw beth ffansi arnoch mewn gwirionedd)
 • Bagiau wedi’u selio â gwactod (mae yna lawer o wahanol fathau: plastig, mylar, leinin ffoil, ac ati. Dewch o hyd i un rydych chi’n gyfforddus ag ef a gwnewch yn siŵr ei fod yn ddiogel o ran bwyd)

Y broses.

Cam 1: Dadhydradu’ch prydau.

Cam 2: Rhannwch fwydydd wedi’u dadhydradu’n fagiau unigol y gellir eu selio dan wactod gradd bwyd.

Cam 3: Defnyddiwch seliwr gwactod i gael gwared ar aer gormodol o’ch bagiau a selio bwyd i’w storio’n hirach.

Cam 4: Pan fyddwch chi’n barod i fwyta, agorwch y bag wedi’i selio dan wactod ac ychwanegwch ddŵr berwedig i’ch bwyd. Mae faint o ddŵr yn dibynnu ar y bwyd a’ch dewis personol. Fel arfer rwy’n ychwanegu digon o ddŵr i socian y bwyd sych cyfan yn llwyr, mae hyn fel arfer yn ddigon i’r bwyd ailhydradu heb ddŵr dros ben. Ar gyfer prydau cawl, rwy’n sicrhau fy mod yn ychwanegu mwy fel y dymunir.

Cam 5: Ail-seliwch neu glampiwch y bag a gadewch iddo eistedd am 5-10 munud i ailhydradu. Felly, bon archwaeth!

Gall dadhydradu ymddangos yn llethol ar y dechrau ac mae llawer o wybodaeth ar gael a all fod yn hynod benodol am yr amser a’r tymheredd i ddadhydradu rhai bwydydd. Cefais lawer o ysbrydoliaeth gan FreshOffTheGrid.com pan ddechreuais ac mae’r rhan fwyaf o’u ryseitiau dadhydradedig yn nodi pa mor hir y dylai eu peiriant redeg ac ar ba dymheredd. Yn nodweddiadol byddwn yn rhedeg fy dadhydradwr dros nos ar wres canolig a phan ddeffrais byddai fy mwyd yn sych. Mae rhai bwydydd yn gofyn ichi droi’r bwyd drosodd a’i gymysgu ar yr hambyrddau i gael awyriad gwastad ac atal glynu, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys hynny yn eich amserlen sychu bwyd. Unwaith y byddwch chi’n dod i adnabod eich dadhydradwr a darganfod system, bydd ail-greu eich hoff ryseitiau yn brydau wedi’u dadhydradu yn gwella ansawdd eich bwyd yn y maes.

Prydau bwyd.

Dyma rai o fy hoff frecwastau a chiniawau i baratoi gyda chymorth fy dadhydradwr.

Brecwast

 • Blawd ceirch gyda menyn cnau daear a bananas sych
 • Blawd ceirch gydag almonau a llugaeron sych
 • Uwd Cinoa Sinamon gyda Chnau Ffrengig ac Afalau Sych
 • Llaeth a grawnfwyd granola gyda llugaeron sych
 • Llaeth Cnau Coco Grawnfwyd Granola Siocled gyda Mefus Sych
 • Graean gyda darnau cig moch a madarch sych a sbigoglys

Grawnfwyd Granola Cnau Coco Siocled

Cinio

Pan fyddaf yn gwneud cinio, rwy’n sicrhau fy mod yn cynnwys tair rhan: sylfaen grawn, rhyw fath o brotein, ac amrywiaeth o lysiau. Mae hyn yn sicrhau fy mod yn cael y calorïau sydd eu hangen arnaf ar ôl ymarfer dwysedd uchel, ond hefyd maetholion o grawn gwenith cyflawn a llysiau lliwgar. Rwyf hefyd yn ychwanegu pecyn olew olewydd (heb ei agor) at bob bag o fwyd, sy’n ffordd hawdd o gynyddu cyfanswm calorïau gydag opsiwn ysgafn, maethlon. Yn ogystal â dadhydradu prydau cyfan fel cawl neu stiwiau, gallwch hefyd ddadhydradu rhannau o bryd fel ffrwythau, llysiau, neu sawsiau yr ydych am eu hychwanegu at eich sylfaen grawn a phrotein.

 • pasta marinara gyda llysiau sych a chorbys
 • cwscws Môr y Canoldir gyda llysiau sych, linteli, olewydd a hwmws
 • Powlen Burrito Quinoa wedi’i Dadhydradu
 • Alfredo cyw iâr gyda Parmesan a Chorbys Gwyrdd
 • Cnau daear a stiw tatws melys wedi’u dadhydradu
 • Ramen gyda saws cnau daear a llysiau sych
 • Ramen gyda chig sych a llysiau sych

cwscws môr y Canoldir

Blasynwyr

 • lledr ffrwythau
 • pîn-afal dadhydradedig
 • mango sych

Awgrymiadau defnyddiol:

 • Gall defnyddio amnewidion powdr leihau rhywfaint o bwysau eich prydau. Mae llaeth powdr, menyn cnau daear powdr, a chaws powdr ar gael yn y rhan fwyaf o siopau groser.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio blawd ceirch neu raean ar unwaith, bydd hyn yn sicrhau bod eich brecwast yn coginio’n gyflym pan fyddwch chi’n ychwanegu dŵr poeth.
 • Ceisiwch ddefnyddio grawn mân fel pasta gwallt angel, cwscws, neu ramen. Nid oes angen eu rhag-goginio na’u dadhydradu, yn syml, gellir eu hychwanegu’n amrwd at eu bag wedi’i selio dan wactod a byddant yn ailgynhesu o fewn 10 munud i ychwanegu dŵr poeth. Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio quinoa, rhaid ei goginio a’i ddadhydradu i ailhydradu’n iawn.
 • Mae ffrwythau a llysiau tun yn arbed llawer o amser ac arian, felly nid oes rhaid i chi dreulio amser yn torri ar y bwrdd torri.
 • Byddwch yn ofalus i wneud eich ymchwil wrth ddadhydradu cigoedd. Gall hyn fod yn anodd, ac mae llawer o wahanol ddulliau cadw ac amserlenni i’w hystyried.

Bariau granola

Yn ogystal â dadhydradu’ch prydau bagiau cefn eich hun, mae yna ffyrdd eraill o baratoi byrbrydau blasus gartref er mwyn osgoi prynu byrbrydau drud yn y siop. Mae bariau granola yn hynod o syml i’w gwneud – y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw cymysgu’r cynhwysion gyda’i gilydd a’u rhoi yn y popty i bobi am 30 munud. Rwy’n defnyddio rysáit bar granola sylfaen ac yna’n ychwanegu cynhwysion gwahanol i greu blasau.

 • Menyn cnau daear a bar jeli
 • Bar goji gyda sglodion siocled
 • Bar siocled gwyn gyda chnau macadamia
 • Bar siocled tywyll gyda pistachio
 • bar pwmpen
 • Bar Dyddiad Sglodion Siocled

cymysgedd llwybr

Cymysgedd llwybr yw un o’r byrbrydau hawsaf i’w haddasu a’u gwneud ar eich pen eich hun. Heb sôn, mae’n ffynhonnell dda o brotein a siwgr, dau anghenraid a fydd yn eich cadw i fynd ar deithiau cerdded hir. Dyma rai blasau rydw i wedi’u defnyddio o’r blaen, a gallaf dystio eu bod i gyd yn flasus:

 • Cymysgedd Clasurol (Peanut, Almon, Cashew, Chocolate Chip, Sych Llugaeron)
 • Cymysgedd mêl sriracha chex (ffyn pretzel, grawnfwyd chex, cnau daear, mêl, sriracha)
 • Mwnci trwchus (cnau cashiw, cnau daear, rhesins wedi’u gorchuddio â iogwrt, sglodion banana, sglodion siocled, sglodion menyn cnau daear, cnau coco)
 • Cymysgedd Chickpea Cajun (Fwywellt Rhost, Cnau almon, Cnau Ffrengig, Hadau Blodau’r Haul, sesnin Cajun)
 • M&M’s (cnau daear, almon, cashiw, rhesins, M&M’s)

Dim mwy o arian yn gwario i brynu prydau gwarbac rhy ddrud rydych wedi’u cael gannoedd o weithiau o’r blaen. Mae gwneud eich prydau eich hun yn rhoi’r amrywiaeth sydd ei angen arnoch mewn bywyd tra byddwch ar y ffordd.

Beth yw eich hoff fyrbrydau i’w gwneud ar gyfer y ffordd? A oes unrhyw beth ar y rhestr yr hoffech roi cynnig arno? Byddwn wrth fy modd yn gwybod!

Datgeliad Affiliate

Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni cyswllt, sy’n golygu y gall The Trek dderbyn canran o unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau rydych chi’n eu prynu gan ddefnyddio’r dolenni yn yr erthyglau neu’r hysbysebion. Mae’r prynwr yn talu’r un pris ag y byddent fel arall, ac mae eich pryniant yn helpu i gefnogi nod parhaus The Trek o ddarparu cyngor a gwybodaeth bagiau cefn o ansawdd i chi. Diolch am eich cefnogaeth!

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i dudalen Am y Wefan Hon.

Leave a Comment

Your email address will not be published.