Sut i Wneud Y Cawl Ciwcymbr Oer Perffaith – Rysáit | Bwyd

NAILL AIn diwrnod cynnes iawn cyntaf y flwyddyn, es i allan a phrynu carton o gazpacho o hinsawdd mwy heulog; pan mae mor boeth bod yr esgidiau’n cadw at yr asffalt, hyd yn oed rwy’n tueddu i golli fy archwaeth am unrhyw beth ond hylifau oer. Ac nid oes dim byd mwy adfywiol na chiwcymbr, llysieuyn sy’n 96% o ddŵr a 100% ffresni gwyrdd blasus. Mae gan lawer o ddiwylliannau ledled y byd rysáit cawl ciwcymbr yn eu repertoire: Iran abdoogh khiarIndiaidd keere ka shorba a sglein chłodnik ogórkowyi enwi ychydig, a dyma fy un i.

Y ciwcymbr

Mae’n bryd canolbwyntio ar y ciwcymbr, sydd mor aml wedi’i dorri’n fân a’i daflu fel ychwanegiad munud olaf i salad, fel mwy na dim ond helfa crensiog ar yr ochr. Mae’r rhan fwyaf o ryseitiau cawl yn galw am iddo gael ei blicio cyn ei ddefnyddio (ac os ydych chi’n bwriadu ei weini mewn cwpanau bach ffansi yna efallai mai dyma’r ffordd i fynd), ond rydw i’n hoffi blas chwerw braidd y cotio tenau papur ar eich cyffredin Prydeinig. ciwcymbr, felly rydw i’n mynd i’w gadw felly. Byddwn yn tynnu’r hadau serch hynny, oherwydd maen nhw’n blasu’n wael iawn ac mewn perygl o wneud y cawl yn eithaf dyfrllyd. (Sylwch, os oes gennych chi grwyn mwy trwchus, pliciwch nhw – munud o waith yw hi, wedi’r cyfan.)

Mae’r cogydd Anthony Demetre yn rhybuddio darllenwyr am ei lyfr Today’s Special i osgoi’r demtasiwn i hepgor “y broses halltu a draenio: efallai bod sudd ciwcymbr yn llai chwerw nag yr oeddent ar un adeg, ond maen nhw’n dal yn eithaf anhreuladwy.” Mae ef a Simon Hopkinson ill dau yn taenu’r darnau briwgig â halen ac yn gadael iddo dynnu’r sudd o’r mwydion, sy’n fy arwain i lawr twll cwningen diddorol sy’n gorffen gyda’r darganfyddiad bod “ciwcymbrau di-burp” (fel Jane Grigson, yn “hysbys”) yn ffenomenon cymharol ddiweddar yn hanes hir gwerthfawrogi ciwcymbrau.Maen nhw bellach fwy neu lai yr unig sioe yn y dref yn y DU (oni bai bod y cogydd a’r awdur bwyd Thom Eagle yn dweud wrthyf eich bod yn cael lwcus gyda’r mathau heirloom), a halenu maen nhw mewn perygl o wneud y cynnyrch terfynol yn eithaf hallt ar gyfer rhai daflod, felly rydw i’n mynd i hepgor y cam hwn, ond yna eto, os ydych chi’n defnyddio ffrwythau cartref neu ffrwythau breezier , fel y mae Grigson hefyd yn eu galw’n swynol, efallai yr hoffech chi eu taenellu. gydag ychydig iawn o halen ac yna eu gadael mewn colander am tua hanner awr cyn parhau gyda’r rysáit.

Wedi'i Safu'n Ysgafn: Cawl Ciwcymbr Tom Kerridge.  Bodiau i fyny o Felicity.
Mae cawl Tom Kerridge yn cynnwys chili gwyrdd, sy’n ‘strôc o athrylith pur’ oherwydd ei fod yn dod â blas y ciwcymbr allan. Bodiau i fyny o Felicity.

Mae’r cogydd Tom Kerridge yn ffrio’r ciwcymbr yn ysgafn, gan wneud ei rysáit yn gyfrwng hapus rhwng y fersiynau amrwd o Demetre, Hopkinson ac eraill, a’r math wedi’i goginio sy’n ymddangos yn Four Seasons Cookbook a Comfort Food gan Margaret Costa gan Clarissa Dickson Wright, sydd i’w gweld yn clymu i mewn gyda chawliau ciwcymbr poeth Eliza Acton a’i ilk Fictoraidd. Er na allaf ganfod unrhyw wahaniaeth gwirioneddol mewn blas, ac eithrio’r ffaith bod y ciwcymbrau yn cymryd blas yr olew neu’r menyn y maent wedi’u coginio ynddo, a bod ciwcymbrau meddal yn sicr yn haws i’w piwrî, nid wyf yn hoffi yn argymell troi’r stôf ymlaen yn ddiangen yn anterth yr haf, yn enwedig gan ei fod yn golygu y bydd y cawl yn cymryd mwy o amser i oeri i dymheredd y weini.

yr hylif

Wrth gwrs, gall tynnu’r hadau oherwydd eu bod yn rhy ddyfrllyd ymddangos yn wrthreddfol, gan fod angen gwanhau’r cawl â rhywbeth, ac mewn gwirionedd, mae Kerridge yn cynnwys dŵr pefriog yn ei fersiwn llyfr o Best Ever Dishes, gan esbonio ei fod yn helpu i baratoi’r pryd. . ysgafn ac awyrog iawn”. Fodd bynnag, fel y ryseitiau eraill yr wyf yn ceisio, mae hefyd yn ychwanegu llaeth, paru ciwcymbr clasurol, ar ffurf iogwrt Groegaidd. Dyma hefyd ddewis y dirgel “Tom”, y cyhoeddwyd ei rysáit yn y New York Times ym 1973, ac sy’n ei gyfuno â hufen sur. Mae Demetre yn defnyddio llaeth ffres a hufen, mae Jonathan Meades yn archebu dŵr rhewllyd a caillé, y mae’n ei ddisgrifio yn Plagiarist in the Kitchen fel “wedi’i eplesu ac yn ysgafn iawn, ei darddiad Basgeg, ar ben arall y sbectrwm o iogwrt Groegaidd,” er ei fod yn cyfaddef hynny gellir ei ddisodli gan iogwrt defaid neu gafr. Mae Henrietta Clancy yn defnyddio iogwrt plaen yn ei llyfr Just Soup, ac iogwrt Groegaidd Paul Gayler, ynghyd â dŵr ciwcymbr, yn ei chasgliad Great Homemade Soups.

Peidiwch â hepgor y rhan sawrus: Cawl Ciwcymbr Anthony Demetre.
Mae Anthony Demetre yn un o lawer sy’n mynnu bod y ciwcymbr yn cael ei halltu yn gyntaf.

Mae Hopkinson, y mae ei gawl â’r “cyfuniad mwyaf persawrus o flasau,” yn cymysgu iogwrt a hufen gyda stoc cyw iâr (o giwb, yn ddelfrydol) a sudd tomato, mae Dickson Wright yn dewis stoc hufen a chyw iâr, wedi’i dewychu â roux a broth a Costa a Costa. hufen cyw iâr wedi’i dewychu â blawd a melynwy. Yn flasus fel mae cawl Costa, mae’n blasu’n debycach i gawl cyw iâr oer cyfoethog na rhywbeth ffres o’r ardd, tra bod gan Hopkinson’s gymhlethdod hynod soffistigedig nad yw, er ei fod yn bleser i’w fwyta, yn sgrechian ciwcymbr i’r panel profwr. Mae’n well gan bob un ohonom y cawliau ciwcymbr a llaeth symlach, ac rydym wedi penderfynu mai’r cyfuniad delfrydol ar gyfer oeri yw ysgafnder iogwrt (dwi’n hoffi’r amrywiaeth gafr Meades) gyda tharten rhywbeth fel crème fraîche neu hufen sur. Os ydych chi eisiau canlyniad ysgafnach fyth, gallwch chi ddisodli’r creme fraiche gyda dim ond digon o ddŵr oer i sicrhau cysondeb tywalltadwy, ond os gwnewch chi, byddwn i’n awgrymu ei weini mewn dognau llai.

cyflasynnau

Yn yr un modd â chymaint o ryseitiau, mae’n werth edrych ar alliums yma, ond nid ar ffurf winwns Kerridge na sialóts Costa, y mae angen coginio’r ddau ohonynt, ond garlleg, y gellir eu gratio neu eu briwio a’u troi’n syml. Mae croeso i chi roi mwy na hynny i mewn yn y rysáit isod os ydych chi eisiau rhyw fath o naws tzatziki, ond cofiwch y gall ychydig o arlleg yn hawdd drechu llawer o giwcymbr. Mae Kerridge hefyd yn ychwanegu chili gwyrdd ysgafn, yr wyf yn ei ystyried yn strôc o athrylith pur: er nad yw’n cyfrannu fawr ddim yn y ffordd o wres, yn enwedig o ystyried effeithiau oeri llaeth a chiwcymbr, mae ei wyrddni llysieuol yn gweithio’n wych i wella blasau tebyg mewn ciwcymbr. ei hun.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 01c

Mae perlysiau hefyd yn boblogaidd, yn enwedig mintys, cennin syfi neu ddil. Rwyf wedi dewis dil, oherwydd mae’n fy atgoffa’n hapus o giwcymbrau wedi’u piclo, ond os nad ydych, fel llawer, yn hoff o’i flas anis, cyfnewidiwch ef am eich hoff berlysieuyn di-flewyn ar dafod. Mae’r blas iogwrt yn golygu na ddylai fod angen awgrym o sitrws mewn ryseitiau gan Kerridge, Costa a Dickson Wright, ond rhowch gynnig arni ac fe welwch: mae brandiau, yn ogystal â blagur blas, yn wahanol.

Mae Cawl Ciwcymbr Simon Hopkinson yn
Mae ‘cyfuniad persawrus o flasau’ Simon Hopkinson yn cynnwys iogwrt, hufen, stoc cyw iâr a sudd tomato, ac mae wedi’i addurno â chorgimychiaid wedi’u coginio.

Y garsiwn

Er fy mod wedi bod yn glynu’n ddiog gyda chiwcymbr wedi’i ddeisio a briwgig berlysiau, mae’n hawdd troi’r cawl hwn yn ddysgl fwy calonog trwy ei ychwanegu at gyrlau eog mwg, fel y mae Demetre yn argymell, corgimychiaid wedi’u coginio, fel yn rysáit Hopkinson (paru ardderchog gyda melysion bach). a rhifedi suddlawn o Fôr y Gogledd), neu gnau wedi eu torri, i’w gadw yn llysieuol. Er mwyn cael blas, gallwch orffen y cawl gydag ychydig o bupur cayenne neu fwy o chilli briwgig neu, wrth gwrs, gallwch ei weini â “sblash mawr o fodca oer, os ydych chi eisiau byw bywyd i’r eithaf”. Wel, os yw’n ddigon da i Tom Kerridge…

cawl ciwcymbr perffaith

Gwaith Cartref 10 munud
Coginiwch n/a
Mae’n gwasanaethu 4

2½ ciwcymbr mawr
1 ewin garlleg bach
wedi’i blicio a’i rwygo
1 tsili gwyrdd ysgafnwedi’u tocio, eu hadu a’u torri’n fras
300 ml o iogwrt llaeth cyflawn naturiol (Rwy’n hoffi’r un gafr)
100 ml o hufen ffres cyfanneu hufen sur
1 criw bach o dil, mintys neu gennin syfi
Halen

Torrwch y ciwcymbrau yn hanner eu hyd…

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake: Tynnwch yr hadau allan.

…yna sgwpio allan a thaflu’r hadau dyfrllyd.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 01e Torrwch ddau giwcymbr a'u rhoi mewn meddalach.

Torrwch ddau o’r ciwcymbrau yn fras a’u rhoi mewn cymysgydd gyda’r garlleg a’r chili.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 01f.  Rhowch yr iogwrt a chymysgu.

Ychwanegwch yr iogwrt a’r creme fraiche neu hufen sur, a’u cymysgu nes eu bod yn weddol llyfn.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 01g: Cymysgedd

Torrwch ddail y perlysiau o’ch dewis ac ychwanegwch y rhan fwyaf, ond nid y cyfan, at y cymysgydd, ynghyd â phinsiad da o halen. Cymysgwch eto, yna blaswch ac addaswch sesnin yn ôl yr angen.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 02a.  Ychwanegwch y perlysiau, yna oeri.

Os oes gennych amser, oerwch y cawl nawr.

Cawl Ciwcymbr Felicity Cloake 4. Ticiwch weddill y ciwcymbr.

Yn y cyfamser, rhowch y ciwcymbr sy’n weddill yn fân. Rhannwch gawl rhwng powlenni, ysgeintiwch y darnau ciwcymbr a pherlysiau sy’n weddill, a’i weini.

  • Cawliau oer: y ffordd orau o oeri ar ddiwrnod poeth, neu’n amlwg yn israddol i loli iâ? Ar wahân i’r cystadleuwyr amlwg fel gazpacho, beth yw eich hoff ryseitiau?

  • Cyhoeddir llyfr newydd Felicity Cloake, Red Sauce Brown Sauce: A British Breakfast Odyssey, gan HarperCollins am £16.99. I archebu copi am £14.78, ewch i guardianbookshop.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.