Sut y daeth Dave’s Hot Chicken yn gwlt mewn maes parcio yn Nwyrain Hollywood

Does dim llawer o draffig tua’r gorllewin i Hollywood, ond mae Dave’s Hot Chicken dan ei sang am hanner dydd ar ddydd Mawrth arferol. Mae hambyrddau brith coch sy’n cynnwys twmpathau o gyw iâr wedi’i stemio, cyw iâr crensiog yn gwneud eu ffordd drwy’r ddrysfa o gwsmeriaid yn paratoi i archebu, gan lanio yn y pen draw ar fyrddau bwytai newynog sy’n llenwi’r patio awyr agored. Y tu ôl i’r cownter, mae mwy o staff nag arfer. “Mae hynny’n rhan o’n tîm Dwyrain Canol,” meddai Dave Kopushyan, yr Dave ei hun. “Rydym yn agor lleoliad yn Dubai yr haf hwn.”Cyw Iâr trwy garedigrwydd Dave

Mae Dubai yn gyffrous, yn sicr.

Ond felly hefyd Miami. a Nashville. Ac Efrog Newydd. a Toronto. A bron pob cornel o California.

Mae Dave’s Hot Chicken, a ddechreuodd fel pedwar ffrind gydol oes yn coginio cyw iâr mewn maes parcio (gyda dim ond ffrïwr), wedi tyfu i fod yn fasnachfraint fyd-eang gyda 67 o leoliadau yn yr Unol Daleithiau, Canada a nawr y Dwyrain Canol, ac mae ganddo enwogion fel Drake fel buddsoddwyr

“Fe wnaethon ni ofalu am ei barti pen-blwydd am flwyddyn,” meddai Kopushyan. “Roedd hynny’n wallgof.”

Mae stori Dave’s Hot Chicken yn stori lwyddiant dros nos brin, yn adfer ffydd yn yr hen ystrydeb y mae breuddwydion yn ei gwireddu. Ond nid oedd twf ffrwydrol y brand yn hawdd.

Roedd pedwar ffrind plentyndod, Kopushyan, Arman Oganesyan, a’r brodyr Tommy a Gary Rubenyan, yn teimlo fel pe baent mewn rhwystr yn eu bywydau ac eisiau adeiladu busnes a allai gadw eu teuluoedd gyda’i gilydd.

“Roedden ni eisiau creu rhywbeth roedden ni’n angerddol amdano,” meddai Oganesyan. “Rydyn ni’n rhoi ein pennau at ei gilydd ac yn meddwl, Mae Dave wrth ei fodd yn coginio, mae Tommy a Gary yn caru busnes, ac rwyf wrth fy modd â marchnata.felly gallem ni i gyd ddod o hyd i’n hangerdd a’n cryfder o fewn hyn.”

Fodd bynnag, y cysyniad cyw iâr poeth oedd y peth olaf yr oeddent yn disgwyl i’w busnes buddugol fod (yn enwedig Kopushyan). Nid yn unig ei fod yn gogydd profiadol a hyfforddwyd gan Thomas Keller o’r French Laundry, roedd hefyd yn llysieuwr.

Mae Kopushyan yn canmol Oganesyan am ei droi’n gyw iâr poeth ar ôl iddo ddechrau tueddu yn Los Angeles. “Roeddwn i’n gwybod y byddai coginio fel Dave yn ceisio hynny ac eisiau gwneud ei fersiwn ei hun,” meddai Oganesyan. Hwn oedd y tro cyntaf i Kopushyan fwyta cig ers bron i flwyddyn. Gem drosodd. “Dyna oedd hi. Dechreuais obsesiwn,” meddai Kopushyan, “yr wyf yn tueddu i fod yn eithafol iawn; rwy’n meddwl ein bod ni i gyd. Pan fyddwn ni’n mynd i mewn i rywbeth, rydyn ni’n mynd yr holl ffordd.”

Ac os oes un peth y gall hanes Dave’s Hot Chicken dystio iddo, er mwyn bod yn arbenigwr neu greu rhywbeth o ansawdd heb ei ail, mae’n rhaid i chi wneud y cyfan mewn gwirionedd, nid dim ond dibynnu ar dalent neu gysyniad buddugol.

Cysylltiedig: Oes gennych chi syniad busnes newydd anhygoel? Dyma beth sydd angen i chi ei wneud nesaf.

Yr hyn a ddilynodd oedd misoedd o ymchwil, gan brofi pob cyw iâr wedi’i ffrio yn Los Angeles a mireinio ei rysáit ei hun, dro ar ôl tro. “Byddem yn deffro, yn bwyta cyw iâr, yn gwneud ein cyw iâr ein hunain, yn gwylio rhaglen ddogfen am gyw iâr, ac yn gwneud hyn bob dydd am fisoedd. Pe baem yn bwyta bwyd nad oedd yn gyw iâr, roeddem yn teimlo ein bod yn cymryd cam yn ôl o ein rysáit,” meddai Kopushyan. .

Credyd Delwedd: Trwy garedigrwydd Dave’s Hot Chicken

Sut roedden nhw’n gwybod ei fod yn barod o’r diwedd? Pan gawsant gymeradwyaeth rhieni. “Pan ddywedodd ein rhieni a neiniau a theidiau Armenia, ‘Mae hyn yn dda,’ fe wnaethon ni edrych ar ein gilydd a dweud, ‘Iawn, mae hyn yn dda,’ oherwydd maen nhw’n casáu popeth,” meddai Oganesyan.

Teuluoedd ffrindiau oedd cefnogwyr ffyddlon cyntaf y brand, a mam y brodyr Rubenyan oedd yr un a’u hanogodd i ddechrau’r busnes. Ar ôl misoedd o frwydro i ddod o hyd i’r rysáit perffaith a chrafu $900 am ffriwr dwfn, gofynnodd, “Beth ydych chi’n aros amdano? Dechreuwch yfory.”

Sefydlodd y sylfaenwyr siop mewn maes parcio yn Nwyrain Hollywood, ac er mai dim ond tua $40 a wnaethant y noson gyntaf, trodd y stragglers yn dorfeydd, a $40 yn troi’n $80, a drodd yn gannoedd, miloedd, a dilynwyr cwlt a arhosodd oriau am y tîm. Un o gyw iâr a sglodion caredig.

“Roedd fel cyffur,” meddai Oganesyan. “O ddifrif, yn y maes parcio weithiau byddai gennym bobl yn dod i mewn ar ôl i ni werthu popeth a gofyn am brynu briwsion.”

“Roedd yn wallgof,” meddai Kopushyan. “Fe ddywedon ni, ‘Dydyn ni ddim yn mynd i werthu briwsion i chi, ddyn,’ ac roedden nhw fel, ‘Alla i ddim cael y blas allan o fy ngheg.'”

Er gwaethaf y llwyddiant, nid oedd gweithredu busnes o faes parcio heb ei heriau logistaidd. Er enghraifft, nid oedd gan y maes parcio leoedd parcio mewn gwirionedd, felly byddai’n rhaid i gwsmeriaid wneud hynny dod o hyd parcio, gyrru i fyny, ac yna aros dros ddwy awr yn unol. (Dim ond tua 18 archeb y gallai’r peiriant ffrio ei wneud bob 25 munud.)

Felly sut wnaethon nhw dynnu (a chadw) y torfeydd?

Cysylltiedig: 25 Awgrym i Ennill Teyrngarwch Cwsmeriaid

Mae’r tric, meddai’r sylfaenwyr, yn brofiad o ansawdd uchel, yn sicr, ond mae’n ymwneud yn fwy â chynnig cynnyrch digyffelyb. “Os nad yw’r bwyd yn dda,” meddai Oganesyan, “dim ond unwaith eto y bydd pobl yn dod yn ôl am y profiad.”

Mae hyn yn gwirio, yn enwedig o wybod pa mor galed y gweithiodd y ffrindiau ar y rysáit cyn iddo gael ei weini i’r dorf. Nid oedd yn anghyffredin, medden nhw, i’r cwsmeriaid cyntaf ddod bob dydd, cymysgedd o ddilynwyr ffyddlon a dyfodd yn unig wrth iddynt drosglwyddo o faes parcio i siop.

Wrth i fusnes y sylfaenwyr ddod yn bopeth yr oeddent yn gobeithio y byddai, a mwy, maen nhw’n dweud nad oedd bob amser yn edrych yn addawol, a thrwy rwystrau a rhwystrau diddiwedd, roedd yn rhaid iddynt wthio eu hunain i gael y brand i’r man lle mae heddiw.

“Wrth gwrs mae’n anodd peidio â digalonni,” meddai Oganesyan, “Rydych chi fel, ‘Sut ydyn ni’n mynd i wneud hyn mewn gwirionedd?’ Nid oedd gennym hyd yn oed yr offer i wneud yr hyn yr oeddem yn ceisio ei wneud, felly roedd yn hawdd rhoi’r gorau i gredu ynddo, ond roedd yn rhaid i ni wthio ein hunain ddydd ar ôl dydd i weithio arno, hyd yn oed pan nad oeddem yn gwybod beth allai fod.”

Pan sefydlodd y ffrindiau siop ym maes parcio Dwyrain Hollywood yn 2017, ni wnaethant erioed ddychmygu mai dim ond naw mis yn ddiweddarach y byddai ganddynt ddigon o gyfalaf i agor eu lleoliad corfforol cyntaf, a ffrwydrodd yn gyflym hefyd a denu torfeydd. Nid oedd un lleoliad yn ddigon, ond roedden nhw’n gwybod na allent ehangu ar eu pen eu hunain. Daliodd eu cysyniad sylw’r buddsoddwyr y tu ôl i Blaze Pizza, a llofnodasant fargen a oedd yn y pen draw yn eu helpu i agor masnachfreintiau ledled y wlad, gan nodi, heb gymorth tîm masnachfraint corfforaethol, “mae’n debyg mai dim ond chwe siop fyddai ganddyn nhw.” Denodd y presenoldeb cenedlaethol newydd nid yn unig Drake, ond hefyd fuddsoddwyr proffil uchel eraill fel Samuel L. Jackson.

Cysylltiedig: Sut i gael buddsoddwyr eich breuddwydion a chatapwlt eich hun i lwyddiant

Er bod y pedwar ffrind yn ddiolchgar am eu llwyddiant “dros nos”, nid ydynt wedi anghofio’r oriau blin, y llafur llaw, a’r digalondid a ddioddefwyd ganddynt cyn iddynt gyrraedd lle maent heddiw. Maen nhw’n credu bod mwynhau’r broses o ddechrau busnes yn hollbwysig, hyd yn oed ar adegau o rwystredigaeth neu adfyd, ac y dylai entrepreneuriaid gofleidio’r cyfan fel rhan o’r daith.

“Mae’n rhaid i chi fod yno i bopeth,” meddai Kopushyan, “ac mae’n rhaid i chi gredu yn eich cynnyrch a defnyddio’r cymhelliant hwnnw i ddal ati.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.