Sut y daeth y bwced o gyw iâr wedi’i ffrio yn eicon Americanaidd

Y llynedd, ychydig ddyddiau cyn Rhagfyr 25, penderfynais brynu ciwbiau cyw iâr wedi’u ffrio KFC ar gyfer cinio Nadolig ein teulu Iddewig. Nid yw’r syniad yn unigryw: mae “kegs parti” KFC adeg y Nadolig a’r dyddiau cyn hynny yn draddodiad yn Japan, lle mae cyw iâr wedi’i ffrio’r gadwyn wedi dod yn ffordd chwedlonol o ddathlu mewn gwlad nad yw’n gysylltiedig â thraddodiadau Cristnogol. (Yn yr ysbryd hwnnw, roeddwn i’n bwriadu mynd ar daith i’r farchnad Japaneaidd agosaf i godi ikura plump i’w baru â’r darnau dofednod cyfrinachol.)

Roedd y diwrnod o, yn teimlo’n rhyfedd iawn i dynnu i fyny at KFC West Los Angeles ac aros mewn llinell yrru-thru fer, adeiladu disgwyliad gyda phob modfedd o teiars ymlaen. Roedd yr ariannwr yn braf a wnaeth y profiad hyd yn oed yn well. yn ogystal â’r boddhad ar unwaith o gadw bag plastig mawr iawn, cynnes iawn, llawn iawn ar lawr fy sedd flaen. Roedd y sach hon o ddigonedd yn cynnwys tri bwced gyfan wedi’u llenwi â chyw iâr wedi’i ffrio (dwy grensiog ychwanegol, un rysáit wreiddiol), smorgasbord o brydau ochr, a blychau crinkle wedi’u stemio o’r bisgedi llaeth enwyn trwchus, bron â thoes. Roedd yn bryd o fwyd a allai fwydo teulu o 10 am lai na $125. Roedd yn gyfarwydd, hefyd, yn fodicum o gysur achlysurol wrth i’r don omicron gorlannu yn Los Angeles.

Ac eithrio’r awyren cardbord fflat o flwch pizza neu’r bwced wystrys Tsieineaidd-Americanaidd, efallai nad oes unrhyw fwyd yn America mor adnabyddadwy gan ei gynhwysydd ffisegol â’r bwced o gyw iâr wedi’i ffrio. Ystyriwch ddyluniad y bwced: y siâp silindrog, y tu allan cwyraidd, y caead papur gwyn gyda phedwar agoriad siâp cilgant bach, yno, mae’n debyg, i adael i aer a lleithder ddianc a chadw’r cyw iâr mor grimp â phosib ar ôl ei ffrio. Gellir brandio croen chameleon y bwced gydag unrhyw fusnes taflu adar, ond mae bob amser yn anfon neges ddigamsyniol: Cyw iâr wedi’i ffrio’n boeth ynddomi.

Ar gyfer yr hyn sydd yn ei hanfod yn stribed wedi’i fowldio o bapur gwrthsaim, mae’r bwced yn wirioneddol ryfeddol, hyd yn oed yn rhyfeddod o beirianneg fodern, ei ffurf yn gynhenid ​​swyddogaethol a chain. Mae’r bwced yn gyfnewidiol ar gyfer bwyta gartref, yn yr awyr agored neu yn y car. Wedi’i fesur yn ôl cynhwysedd eu cyw iâr (10 darn, 12 darn, 16 darn neu fwy), gall y rhan fwyaf o feintiau ffitio yng nghrom braich, cydbwysedd ar lin, neu eistedd ar neu o dan sedd flaen y teithiwr. Mae apêl esthetig y ciwb wedi ei wneud yn dipyn o oleuad: yn Koreatown yn Los Angeles, mae adeilad KFC ar gornel Oakwood and Western, ynddo’i hun, ar ffurf ciwb, yn gasgen llwydfelyn enfawr y mae’n gorbwyso unrhyw adeilad arall ar y stryd. Mae Bwyty Teulu Dinah, sydd hefyd yn Los Angeles, yn honni bod yr arwydd bwced sment yn saethu allan o’i nenfwd yn rhagddyddio’r arwyddion a bostiwyd uwchben y mwyafrif o leoliadau KFC. “Cawsom y bwced ieir draw fan yna [on the roof] ers cyn i KFC ei gael,” dywedodd y perchennog Teri Ernst wrth Eater LA yn 2013. “Mae’n debyg bod un o’r cyn-weithwyr yma yn y 60au wedi dod â’r syniad i KFC a dechreuon nhw ei ddefnyddio. Ond cawsom hi gyntaf.

Yn y genre cavernous o gyw iâr wedi’i ffrio, mae bwced KFC yn tyfu’n fawr. Mae wedi bod yn tynnu teuluoedd at y bwrdd ers ei ddyfeisio mewn siop yn Kentucky Fried Chicken ym 1957, pan ofynnodd y Cyrnol Sanders, dyn nad oedd mor braf, deilydd masnachfraint Salt Lake City, Pete Harmon a oedd am brynu 500 o finiau papur a oedd gan siop arall prynu oddi wrth werthwr stryd. gwerthwr. Daeth y bwced papur, wedi’i lenwi i ddechrau â 14 darn o gyw iâr wedi’i ffrio, llond llaw o gracers a pheint o grefi, yn boblogaidd iawn.

Ers hynny mae brandiau bwyd cyflym eraill, fel hoff gadwyn cyw iâr ffrio Philippine, Jollibee, wedi mabwysiadu’r bwced cyw iâr. Mae bwcedi Jollibee yn fwy sgwat, mae eu modur allanol coch a’u hwyneb gwenyn trawiadol yn un o’r dyluniadau symlach yn y deyrnas bwced. Roedd lleoliad cyntaf Popeyes yn Tsieina, a agorodd yn 2020, yn ategu biniau bocsy nodweddiadol y gadwyn â biniau patrwm oren (mae bin Popeyes hefyd ar gael yn Ynysoedd y Philipinau, ond nid yn yr Unol Daleithiau, lle mae ei nemesis, KFC, wedi chwedlonu stori’r tarddiad) . Mae Harold’s Fried Chicken, un o hoelion wyth Chicago gyda 40 o leoliadau mewn chwe thalaith (bydd Chicago yn eich sicrhau pa rai sy’n dda a pha rai nad ydynt yn dda), sydd â bwcedi ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio a sleisys pysgod wedi’u ffrio.

Darlun o Buckethead, y gitarydd sy'n gwisgo bwced o gyw iâr ar ei ben yn chwarae'r gitâr.

Nid yw’n syndod bod bwcedi o gyw iâr wedi’i ffrio yn treiddio trwy ddiwylliant pop – bwced Dinah sy’n ymddangos yn y ffilm fach yn colli heulwen, cameo a arweiniodd cwsmeriaid i’r siop i chwilio am fwcedi coch a gwyn union yr un fath ag enw’r bwyty wedi’i argraffu mewn llythrennau arddull Googie. Mae Buckethead, y gitarydd a chwaraeodd i Guns N’Roses rhwng 2000 a 2004, yn gwisgo bwced o KFC ar ei ben ar y llwyfan, ei wallt wedi’i fatio gan saim rhith o orffennol cyw iâr ei fwced. Mae tybiau poeth siâp bwcedi o gyw iâr wedi’i ffrio a chamerâu Polaroid wedi dod i’r amlwg wrth i KFC barhau i farchnata’r bwced papur fel ei gyfraniad unigryw i’r bydysawd. Mae bwcedi KFC “hen” nas defnyddir yn gwerthu ar eBay am $125; bwced a ddefnyddiwyd yn ôl pob sôn o’r 1950au, y mae y tu mewn iddo wedi’i argraffu â staeniau olew siâp drymiau, yn gwerthu am tua $200.

Efallai mai’r cyseiniant diwylliannol hwn a gyfrannodd at ymlediad pandemig y bwced. Yng nghanol tonnau cyntaf ac ail don o COVID-19 yn 2020, daeth cyw iâr wedi’i ffrio, y bwyd cysur eithaf sy’n ysbrydoli miloedd o awduron bwyd i gam-drin y gair “creigiog,” yn hwb masnachol i gogyddion yr oedd angen iddynt ddarganfod rhywbeth sydd yn gwerthu yn gyson yn ystod argyfwng. Roedd Taku yn Seattle yn gwasanaethu ei garage â llwch bonito mewn bwcedi cludadwy wedi’u cynllunio’n daclus; mae un offrwm gwych, o’r enw “Fuck It Bucket,” yn cynnwys tair pwys o karaage yn ei ddyfnder. Dyblodd bwyty Oakland Hopscotch ar ei hoff fwced ffan wedi’i lwytho ag wyth darn o gyw iâr wedi’i ffrio â llaeth enwyn i fynd gyda chracers soba a sunchoke wedi’i ffrio. Gwerthodd Han Oak, teml cyw iâr wedi’i ffrio Corea Portland yn fwyty pot poeth, giwbiau chwe darn o gyw iâr: cluniau ac adenydd wedi’u ffrio’n ddwbl wedi’u sesno â “hanfod ramen sydyn” ac yn swatio ochr yn ochr â phicls bara menyn daikon. .

Ac er eu bod yn aml, nid oes rhaid i giwbiau fod yn brydferth. Mae Addendum, cyrchfan bwyta “achlysurol” Thomas Keller yn Kellerized Yountville, yn gweini cyw iâr wedi’i ffrio â chiwbiau bron yn gyfan gwbl (pan oedd yr Adendwm yn gaeafgysgu COVID, gellid archebu ciwbiau o’i gyw iâr wedi’i ffrio gan Ad Hoc). Mae Lucky Bird yn Los Angeles a La Lucha yn Houston yn gweini cyw iâr wedi’i ffrio mewn casgen plaen tebyg. Er y gall y ciwb ei hun fod yn newydd-deb, mae’r iteriadau mwy llym yn dangos ei fod yn ymwneud yn llai â ffurf na swyddogaeth. Os mai pwrpas y bwced yn y pen draw yw bwydo grwpiau o bobl yn hawdd, gall edrych fel yn union beth ydyw: drwm papur cadarn.

Efallai yn bennaf oll, mae bwcedi wedi dod i ddynodi amser bwyd teuluol a chynulliad cymunedol. Roedd bwyd cyflym i deuluoedd yn ffordd i fwydo plant a rhieni yn gyflym ac yn rhad; roedd codiad meteorig y bwced fel pe bai’n siarad â’r mamau a wrthwynebai gaethiwed yn y gegin. Dros amser, rhoddodd y bwced siâp totemig cyfarwydd i giniawau parod a ffordd o wneud y pryd yn gymunedol (hyd at y sgrablo dwylo yn cydio yn y darn olaf o gyw iâr). Dywedodd ffrind wrthyf, pan oedd hi’n blentyn yn Texas, y byddai grŵp o famau yn mynd â’u plant i barc ar ôl eglwys ar ddydd Sul, gan aros mewn KFC gerllaw i gael bwcedi o gyw iâr wedi’i ffrio ar gyfer picnic. Erys y cof dymunol am y bwcis ar ol yr oedfa gyda hi hyd heddyw, er nad yw bellach yn aelod o unrhyw eglwys.

Yr un teimlad sydd gennyf am yr amser a achubodd KFC ginio fy nheulu ym mis Rhagfyr. Y noson honno, gadawodd pobl eog a iwrch pysgod yn hedfan heb eu cyffwrdd gan mwyaf; yr hyn oedd bwysicaf oedd yn y bwced.

Naomi Otsu yn ddylunydd graffeg a darlunydd wedi’i leoli yn Efrog Newydd. Mae ei waith yn cynnwys amrywiaeth lliwgar o elfennau a ysbrydolwyd gan y dinasoedd a’r diwylliannau y cafodd ei fagu ynddynt.
Ffaith wedi’i gwirio gan Kelsey Lannin
Copi wedi’i olygu gan Leilah Bernstein

Leave a Comment

Your email address will not be published.