Y 10 Cynhwysyn Gorau i’ch Helpu i Wneud Prydau Rhad (ac Iach) – Bwytewch Hwn, Nid Hynny

Mae cyfuniad o brisiau gasoline uwch, tagfeydd cadwyn gyflenwi, rhyfel a phrinder llafur wedi achosi i brisiau bwydydd bob dydd godi i’r entrychion. A chyda chwyddiant, mae doler yn prynu llai nag o’r blaen.

Ond mae’r hinsawdd economaidd bresennol wedi effeithio ar rai categorïau bwyd yn fwy nag eraill. Mae bwydydd fel cig eidion, cyw iâr, wyau, llaeth, menyn, bwydydd cyfleus wedi’u rhewi, a hyd yn oed ffrwythau ffres wedi gweld cynnydd canrannol dau ddigid yn y pris. Mae siopau groser wedi ymateb trwy drosglwyddo’r cynnydd hwn i’r siopwr. Mewn rhai achosion, maent hyd yn oed wedi dechrau lleihau maint neu nifer y cynhyrchion i wrthbwyso costau gweithgynhyrchu uwch.

Yn ystod yr amseroedd hyn, serch hynny, mae’n bwysig gallu ail-addasu eich rhestr siopa i adlewyrchu’r newydd hwn Dymunaf dros dro – realiti. Er bod llawer o gynhyrchion anifeiliaid a bwydydd wedi’u prosesu wedi dod yn ddrutach, nid yw llawer o staplau planhigion iachach wedi gweld llawer o gynnydd ac maent yn parhau i fod yn gymharol fforddiadwy. Gall cynhwysion fel ffa tun, blawd ceirch, blawd corn, popcorn, tatws, a llawer, llawer o rai eraill ychwanegu maetholion hanfodol, swmpus at amrywiaeth ddiddiwedd o brydau bwyd. Bonws ychwanegol yw bod gan lawer o’r eitemau hyn oes silff hir, sy’n golygu bod mwy o’r bwyd yn dod i ben yn y stumog yn hytrach nag yn y sbwriel.

Felly pa fwydydd y dylech chi eu hystyried ar eich taith nesaf i’r archfarchnad? Mae tîm Meatless Monday wedi llunio rhestr o gynhwysion rhad sy’n seiliedig ar blanhigion a all eich helpu i wneud prydau iach, blasus a fforddiadwy.

CYSYLLTIEDIG: 10 Bwydydd Na wyddech chi erioed y gallech chi eu grilio

Shutterstock

Fel arfer yn costio llai na doler y can, dylai ffa fod yn stwffwl o unrhyw pantri. Gellir defnyddio ffa tun ym mhopeth o gawl, stiwiau, a chili llysieuol i fyrgyrs llysieuol, burritos Tex-Mex, a tacos, ond mae’r rhestr o brydau sy’n canolbwyntio ar ffa yn wirioneddol ddiddiwedd. Rydym yn argymell arbrofi gyda gwahanol fathau, fel ffa garbanzo, ffa pinto, a phys colomennod, oherwydd mae gan bob math ei flas a’i wead unigryw ei hun. O safbwynt maethol, mae ffa yn ffynhonnell wych o brotein a ffibr sy’n seiliedig ar blanhigion. Am fwy o ryseitiau a gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar ffa, edrychwch ar ein Canolfan Adnoddau Ffa Di-gig ar gyfer dydd Llun.

edamame
Shutterstock

Er bod ei bris yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych chi’n ei brynu, gall edamame wedi’i rewi fod yn ychwanegiad maethlon at brydau bwyd. Gallwch chi roi’r codennau cyfan yn hawdd yn y microdon i gael byrbryd cyflym neu ddefnyddio’r amrywiaeth gragen mewn salad wedi’i ysbrydoli gan Asiaidd, tro-ffrio, hwmws, neu swccotash edamame. Mae ei wead cadarn a’i gnoi swmpus yn gwneud edamame yn ddewis amgen gwych i gig.

bresych
Shutterstock

Rydyn ni’n gefnogwyr mawr o fresych yma yn Meatless Monday. Pam? Wel, dyma’r cynhwysyn eithaf. Gallwch ei frwsio, ei grilio, ei rwygo ar gyfer coleslo, neu ei sleisio a’i ychwanegu at dro-ffrio llysiau. Mae hefyd yn un o’r llysiau sy’n para hiraf allan yna. I gael ysbrydoliaeth, ceisiwch wneud y rholiau bresych wedi’u brwysio, slaw farro, neu ddysgl ochr bresych afal oren sbeislyd.

crempogau cornmeal
Shutterstock

Yn stwffwl o goginio deheuol, gall blawd corn gael ei drawsnewid yn nifer o brydau cysurus, o pizza polenta dysgl dwfn (mae polenta yn malu blawd corn yn fras) i raean a llysiau mwg a chracers bara corn gyda masarn. Mae’r pethau’n rhad iawn: dim ond cwpl o bunnoedd yw bag 2 bunt fel arfer a bydd yn para ychydig wythnosau, o leiaf.

Cyfansoddiad gyda phlât o ffacbys ar fwrdd pren.
Shutterstock

Mae corbys sych a phys hollt yn rhad, gan gostio dim ond ceiniogau, ac mae ganddynt oes silff anhygoel o hir. Maent hefyd yn ffynhonnell helaeth o brotein sy’n seiliedig ar blanhigion a maetholion eraill. Gwnewch gawl pys hollt gwych neu swp o ffacbys, y gellir eu hychwanegu wedyn at tacos, burritos, empanadas corbys wedi’u pobi, neu saws bolognese corbys a madarch.

menyw yn dewis bwyd wedi'i rewi mewn archfarchnad
Shutterstock

Mae cynnyrch ffres wedi gweld cynnydd yn y pris, ond mae cost ffrwythau a llysiau wedi’u rhewi wedi aros yn gymharol sefydlog. Mae bwydydd wedi’u rhewi yn wych am ychydig o resymau: Maent yn aml yn cael eu dewis yn ystod ffresni brig i gadw lliw a chynnwys maetholion, maent wedi’u torri ymlaen llaw, ac ni fyddant yn difetha. Ac er efallai na fyddant yn cynnig popeth y mae ffrwyth neu lysieuyn ffres yn ei wneud, gallant fod yn lle gwych mewn prydau wedi’u tro-ffrio, cawliau, smwddis, pwdinau a phrydau pasta.

popcorn llysieuol
Shutterstock

Efallai y bydd popcorn yn ymddangos yn ychwanegiad annisgwyl i’r rhestr hon, ond mae prynu cnewyllyn heb eu popio yn ddewis fforddiadwy ac iachach yn lle byrbrydau eraill wedi’u pecynnu ymlaen llaw. Gallwch chi roi popcorn ffres mewn peiriant awtomatig neu mewn bag papur brown yn y microdon, ac yna gallwch chi sesnin eich popcorn ffres gyda rhai sesnin a sbeisys, fel garlleg, paprika mwg, neu furum maeth.

mathau o datws
Shutterstock

Mae’r tatws yn stwffwl coginiol Americanaidd, ac am reswm da. Nid yn unig y mae’n un o’r llysiau mwyaf fforddiadwy sydd ar gael, ond mae hefyd yn un o’r rhai mwyaf amlbwrpas. Gallwch chi eu stwnsio, eu pobi, eu ffrio, eu gratio, neu eu gwneud yn gawl. Mae tatws russet a’r tatws coch cwyrach yn opsiynau eithaf da os ydych chi’n bwriadu arbed rhywfaint o arian. Mae’r rhestr o ryseitiau tatws yn ddiddiwedd, ond rydym yn argymell tatws rhost da gyda saws chimichurri, salad tatws ffres gyda chig moch cnau coco neu sbring tatws wedi’i stwffio.

reis euraidd
Shutterstock

Mae reis wedi bod yn sail i brydau bwyd ledled y byd ers canrifoedd. Gallwch ei storio yn eich pantri am fisoedd a’i drawsnewid yn bron unrhyw beth. Mae reis brown yn ddewis iachach i wyn, ond mae reis basmati a jasmin hefyd yn opsiynau da. Gallwch chi roi unrhyw beth ar y reis: stiw, ffa, cyri, coleslo, llysiau wedi’u coginio, ac ati, ond gallwch chi hefyd wneud y reis yn ganolbwynt i’r pryd gyda reis wedi’i ffrio, pilaf, salad reis Thai, neu fyrger llysieuol gyda reis dros ben .

opsiynau protein heb gig fel tofu ar silffoedd siopau groser
Dayah Shaltes/Shutterstock

Daw Tofu mewn amrywiaeth o weadau o sidanaidd i all-gadarn, ond pa fath bynnag a ddewiswch, ni fydd yn rhaid i chi wario mwy na chwpl o bychod fesul pecyn. Mae Tofu yn feddal ar ei ben ei hun, ond mae’n amsugno blas pan gaiff ei farinadu, a gallwch ei ddefnyddio i ail-greu bron unrhyw un o’ch hoff fwydydd cysur, fel adenydd, nygets, cig moch, neu’r tikka masala fegan blasus hwn. Cofiwch roi gwasg gyflym i’r tofu cyn coginio i gael gwared ar unrhyw leithder gormodol.

Yn chwilfrydig am ba gynhwysion eraill sy’n seiliedig ar blanhigion y dylech chi eu cael wrth law bob amser? Edrychwch ar ein rhestr o 20 o gynhwysion hanfodol ar gyfer dydd Llun di-gig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.