Y 6 Rysáit Gorau ar gyfer Iechyd Eich Perfedd, Meddai Deietegydd: Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Mae canolbwyntio ar iechyd eich perfedd yn rhywbeth a all eich helpu i gynnal eich iechyd y tu hwnt i’ch helpu i fynd i’r ystafell ymolchi ychydig yn fwy rheolaidd. O gefnogi eich iechyd imiwn i gefnogi eich iechyd meddwl o bosibl, gall iechyd eich perfedd gael effaith ddifrifol ar eich lles cyffredinol. Yn sicr, gall ymddangos yn syndod y gall cyflwr eich perfedd ddylanwadu ar gymaint o agweddau ar eich iechyd, ond gall blaenoriaethu iechyd eich perfedd effeithio ar gynifer o agweddau ar sut rydych chi’n teimlo.

Mewn gwirionedd, mae astudiaethau diweddar wedi awgrymu bod microbiome y perfedd yn chwarae rhan bwysig wrth leihau’r risg o sawl clefyd cronig, gan gynnwys clefyd y coluddyn llid, gordewdra, diabetes math 2, clefyd cardiofasgwlaidd, a chanser. Ar yr un pryd, deellir bellach bod diet yn chwarae rhan bwysig yn iechyd ein perfedd, yn benodol iechyd microbiome ein perfedd. Mae rhai data’n dangos y gall newidiadau dietegol effeithio ar ficrobiome’r perfedd mewn cyn lleied â 24 awr.

Felly beth yw diet sy’n gyfeillgar i iechyd y perfedd? Yn gyffredinol, diet sy’n llawn ffibrau, bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion a bwydydd sy’n cynnwys probiotegau byw fydd y mwyafrif o’ch dewisiadau bwyd. Bydd ffibr isel a charbohydradau wedi’u mireinio, melysion crynodedig a diodydd llawn siwgr yn cael eu mwynhau’n llai aml (ond nid byth, ni fyddem byth yn dweud wrthych am hepgor darn o gacen ar eich pen-blwydd!).

Nid yw cefnogi iechyd eich perfedd yn golygu dibynnu ar ergydion lles, atchwanegiadau na phowdrau chwiw sy’n honni eich bod yn cadw golwg ar eich perfedd. Gall pwyso ar rai ryseitiau cwbl flasus hawdd eu gwneud sy’n cynnwys rhai cynhwysion llawn ffibr, probiotegau, a ffactorau pwysig eraill eich helpu i gynnal iechyd eich perfedd mewn ffordd hynod fforddiadwy a boddhaol.

Os ydych chi’n bwriadu rhoi cynnig ar chwipio rhai ryseitiau iechyd perfedd iach yn eich cegin eich hun, dyma chwe rhai blasus i chi roi cynnig arnynt.

Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r Salad Afocado Cyw Iâr wedi’i Grilio hwn yn llawn cynhwysion sy’n cefnogi iechyd y perfedd, fel llysiau gwyrdd ac afocado. Ond seren ddisglair y salad cyfeillgar i’r perfedd hwn yw ychwanegu cnau Ffrengig.

Nid yn unig y mae cnau Ffrengig yn bwerdy maethol sydd â chydbwysedd braf o frasterau iach, protein sy’n seiliedig ar blanhigion, a ffibr i helpu i roi rhywfaint o bŵer aros i’r salad hwn, ond mae’r cnau Ffrengig hyn hefyd yn chwarae rhan ym microbiome eich perfedd.

Astudiaeth a gyhoeddwyd yn maetholion Canfuwyd bod bwyta diet wedi’i gyfoethogi â chnau yn cael effaith gadarnhaol ar y microbiome perfedd trwy wella probiotegau “da” a bacteria sy’n cynhyrchu asid butyrig. Credir bod asid butyrig yn ddefnyddiol ar gyfer iechyd treulio trwy helpu i gynnal iechyd y colon. Yn ogystal, canfu astudiaeth USDA a Phrifysgol Illinois a gyhoeddwyd yn The Journal of Nutrition fod bwyta cnau Ffrengig yn gysylltiedig â newidiadau cadarnhaol ym microbiome y perfedd. Profodd oedolion a oedd yn bwyta 42 gram (tua 1.5 owns) o gnau Ffrengig bob dydd am dair wythnos gynnydd mewn bacteria buddiol yn y perfedd a gostyngiad mewn asidau bustl eilaidd, a allai chwarae rhan mewn canser y colon, llid a chlefydau gastroberfeddol.

Gall y salad hwn fod yn rysáit hawdd i’w ddefnyddio ar ddiwrnodau prysur pan fyddwch am fwyta bwyd maethlon a chadw golwg ar iechyd eich perfedd ar yr un pryd.

Mynnwch ein rysáit Salad Afocado Cyw Iâr wedi’i Grilio.

sorbet oren a ciwi
Trwy garedigrwydd Maeth Nawr Cwnsela

Pan fydd pobl yn meddwl am iechyd y perfedd, nid ydynt bob amser yn meddwl am opsiynau pwdin. Ond mae’r sorbet hwn yn hollol iach i iechyd eich perfedd, diolch i gynnwys ciwis cyfan (gan gynnwys y croen!), sy’n rhoi dos enfawr o ffibr i’r danteithion hwn. Mae cyfuno cynhwysion maethlon fel ciwi ffres a sudd oren a phwyso ar beiriant CREAMi® Ninja™ i greu sherbet syml yn gwneud bwyta i gefnogi iechyd y perfedd yn hollol flasus ac yn hawdd i’w wneud.

Mynnwch y rysáit gan Nutrition Now Counseling.

Cawl tomato a ffa du Ciwba
jason donlly

Ffa yn gyffredinol yw’r bwyd gorau ar gyfer iechyd berfeddol. Nid yw’r ffibr dietegol a geir mewn ffa, a elwir yn startsh gwrthsefyll, yn cael ei dorri i lawr yn y coluddyn bach ac yn y pen draw mae’n mynd i mewn i’r colon yn ei ffurf gyfan. Bydd y startsh hwn yn eplesu ac yn cynhyrchu asidau brasterog penodol fel sgil-gynnyrch, gan achosi amgylchedd pH is lle na all bacteria a allai fod yn niweidiol (fel e.coli) ffynnu. Mae’r cawl ffa popty araf hwn yn llawn maetholion ac yn hynod o hawdd i’w wneud.

Mynnwch ein rysáit Cawl Ffa Du Tomato Ciwba ar gyfer y Popty Araf.

coleslaw llysieuol
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae coleslo fel arfer yn cael ei foddi mewn ychwanegiadau trymach fel mayonnaise. Ond mae’r rysáit coleslo hwn yn gadael i’r llysiau perfedd-iach ddisgleirio. Wedi’i lwytho ag amrywiaeth o fresych ar gyfer ffibr, iogwrt Groegaidd ar gyfer diwylliannau byw sy’n cefnogi iechyd y perfedd, a moron ar gyfer gwasgfa naturiol, mae’r coleslaw hwn yn ddysgl ochr amlbwrpas y gellir ei fwynhau sawl gwaith yr wythnos.

Mynnwch ein rysáit colslo hawdd ac iach.

salad ffa y Canoldir
Trwy garedigrwydd The View From Great Island

Mae’r cyfuniad o ffa a llysiau yn rhoi dos iach o amrywiaeth o ffibrau iach i’r pryd hwn ar gyfer iechyd y perfedd, ynghyd â fitaminau a mwynau pwysig. Gwnewch swp mawr o’r salad hwn a storio bwyd dros ben yn yr oergell i’w fwynhau trwy gydol yr wythnos.

Mynnwch y rysáit ar gyfer The View from Great Island.

Sauerkraut
Trwy garedigrwydd Minimalist Baker

Sauerkraut yw un o’r bwydydd gorau ar gyfer iechyd perfedd diolch i’r ffibr a bacteria byw buddiol, a elwir yn probiotegau. Fel pob bwyd wedi’i eplesu, mae bwyta sauerkraut yn helpu i gytrefu’ch perfedd gyda’r bacteria “da” i’ch helpu chi i brofi iechyd positif yn y perfedd. Ychwanegwch y sauerkraut hwn at frechdanau neu ei gynnwys ar ben eich ci llysieuol i gael hwb probiotig.

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

Lauren Manaker MS, RDN, LD, CLEC

Mae Lauren Manaker yn ddietegydd cofrestredig arobryn, awdur llyfrau, a datblygwr ryseitiau sydd wedi bod yn ymarferol ers bron i 20 mlynedd. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.