Y canllaw i danysgrifiadau danfon prydau seiliedig ar blanhigion: sut i ddewis yr opsiwn gorau

Pan fyddwch chi eisiau bwyta mwy o blanhigion a hefyd ddim eisiau bod yn gysylltiedig â’r gegin, mae llawer o bobl heb lawer o amser yn troi at opsiynau dosbarthu prydau i fwynhau manteision bwyd fegan gyda’r cyfleustra o gael y rhan fwyaf o’r gwaith wedi’i wneud. – o benderfynu beth sydd ar gyfer swper, i siopa groser, i dorri a mesur – wedi’i dynnu allan o’r hafaliad. Mae tanysgrifiadau dosbarthu prydau seiliedig ar blanhigion yn amrywio o ganolbwyntio ar gynhwysion artisanal a superfoods i fwydydd cyffredin a chysurus, o smwddis i brydau swmpus. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, aseswch eich anghenion chi neu anghenion eich cartref a gweld yr amrywiaeth eang o bosibiliadau sydd ar gael i’w dosbarthu yn UDA heddiw.

Beth yw tanysgrifiad ar gyfer dosbarthu prydau seiliedig ar blanhigion?

Gall dosbarthu prydau olygu archebu’n lleol gan Postmates neu debyg, ond yn yr achos hwn, mae’n cyfeirio at y nifer cynyddol o gwmnïau sy’n cynnig prydau rydych chi’n eu gwneud gartref, sydd hefyd yn cael eu hadnabod weithiau fel citiau pryd. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae tanysgrifwyr yn tanysgrifio i brydau bwyd erbyn yr wythnos, mis, neu fwy, gan dderbyn danfoniadau blwch i’w drws sy’n cynnwys y cynhwysion wedi’u gwahanu gan bryd ynghyd â chyfarwyddiadau paratoi pryd, neu brydau parod sy’n syml yn cynhesu ac yn -bwyta. Gellir archebu prydau ar gyfer sawl aelod o’r teulu hefyd yn dibynnu ar y gwasanaeth.

Pam rhoi cynnig ar danysgrifiad dosbarthu prydau seiliedig ar blanhigion?

Yn ogystal â chyfleustra i’r rhai nad oes ganddynt yr amser na’r awydd i siopa a choginio, mae gwasanaethau dosbarthu prydau wedi’u seilio ar blanhigion yn caniatáu i danysgrifwyr gael buddion ffisiolegol dietau heb anifeiliaid, megis iechyd y galon a llai o lid, yn ogystal. er budd yr amgylchedd. ac yn cyfrannu llai at greulondeb anifeiliaid.

Beth yw’r gwahanol fathau o danysgrifiadau dosbarthu prydau seiliedig ar blanhigion?

Mae yna wasanaethau a chynlluniau prydau bwyd sy’n arbenigo mewn blaenoriaethu buddion iechyd ac eraill sy’n canolbwyntio ar ryseitiau sy’n addas i’r teulu cyfan. Mae rhai gwasanaethau dosbarthu yn wres-a-bwyta ac mae eraill angen ychydig o ymdrech yn y gegin ond yn defnyddio cynhwysion sydd wedi’u rhag-fesur yn y swm penodedig.

Cynlluniau Tanysgrifio Dosbarthu Prydau Seiliedig ar Blanhigion Gorau

VegNews.VeganMealKits.PurpleCarrot1moron porffor

1 moron porffor

Yn ogystal â bod yn gwbl seiliedig ar blanhigion, mae gwasanaeth dosbarthu Purple Carrot yn caniatáu i danysgrifwyr ddewis o fwydlenni heb glwten, yn ogystal â’r opsiwn i ddewis prydau yn seiliedig ar alergeddau neu hoffterau. Gyda’u pecynnau bwyd, mae tanysgrifwyr yn torri ac yn paratoi cynhwysion sy’n cael eu mesur ymlaen llaw yn y blwch wythnosol. Mae Moronen Borffor hefyd yn cynnig dewis o bryd wedi’i baratoi’n fegan.
Enghreifftiau o brydau bwyd: Bowlio Grawnfwyd Romesco gyda Madarch wedi’u Rhostio a Ffa Menyn; Ffa du a quesadillas corn gyda chili gwyrdd a chipotle mango aioli; Nwdls arddull takeout gyda phys eira a sesame
saws sinsir
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.VeestroVeestro

dwy Veestro

Gan gynnig cynllun prydau rheolaidd ac un y maent yn ei alw’n fwydlen “colli pwysau” gyda thri phryd sy’n cadw at tua 1,200 o galorïau, mae prydau Veestro i gyd yn fegan, heb gadwolion, ac yn cynnwys mwy na 95 y cant o gynhwysion organig. Wrth archebu eu prydau Veestro a la carte, gall tanysgrifwyr ddewis opsiynau heb soi, glwten, neu gyfyngiadau dietegol eraill. Daw pob pryd wedi’i rewi yn gwbl barod gyda chyfarwyddiadau ar gyfer gwresogi gartref.
Enghreifftiau o brydau bwyd: farro ragu; cyri coch gyda tofu; Macaroni pobi a chinio caws.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.Sakarasakara

3 sakara

Mae Sakara, gwasanaeth dosbarthu prydau parod arall i’w fwyta, yn cynnig bwydlenni hollol fegan, organig, heb glwten ac yn seiliedig ar blanhigion sy’n pwysleisio cynhwysion fegan tymhorol ffres. Gan gynnig rhaglen unigryw, sy’n cynnwys gwahanol opsiynau amlder prydau bwyd ac sydd ar gael erbyn yr wythnos neu trwy gofrestru ar gyfer cynlluniau hirach, ac Ailgychwyn 30-Day, rhaglen bedair wythnos sy’n canolbwyntio ar optimeiddio lles, mae Sakara yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd eisiau. i hybu eu maeth yn rhwydd.
Enghreifftiau o brydau bwyd: ffenigl + cymysgedd perlysiau ffres gyda hwmws gwanwyn gwyrdd; powlen satay llysiau; Shakshuka lleddfol gyda “wy” pwmpen.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.Sprinlysiriol

4 siriol

Mae Sprinly, gwasanaeth bwyd cyfan fegan, di-glwten a di-siwgr wedi’i fireinio, yn cynnig gwahanol gynlluniau yn seiliedig ar nifer y gwesteion ac yn pwysleisio prydau parod a gymeradwyir gan faethegydd gyda chynhwysion organig yn ogystal ag ychydig iawn o olew a sodiwm. Mae bwydlenni’n cylchdroi a gall tanysgrifwyr ddewis yr hyn maen nhw’n ei hoffi bob wythnos.
Enghreifftiau o brydau bwyd: Salad Dadwenwyno Sitrws gyda betys ac orennau ffres; Dysgl falafel wedi’i phobi gyda reis euraidd Môr y Canoldir; Nwdls soba Japaneaidd gyda gwydredd pîn-afal a tofu.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.MamSezzmamasezz

5 mamasezz

Wedi’i sefydlu gan fam newydd gyda babi cynamserol a thad sy’n dioddef o fethiant gorlenwad y galon, ysbrydolwyd gwasanaeth dosbarthu bwyd gwres-a-bwyta Mamasezz gan waith Dr. Caldwell Esselstyn ac, yn ogystal â bod yn fegan, mae’n GMO . Heb olew, heb glwten, heb siwgr wedi’i buro a heb gnau daear. Gall tanysgrifwyr archebu la carte o fwydlenni cylchdroi wythnosol neu brynu pecynnau gwahanol, fel eu blwch Pecyn Protein neu eu Pecyn Mecsicanaidd Gwyliau Blasus.
Enghreifftiau o brydau bwyd: Salad Cyw Iâr Modryb Mary; cawl madarch Hwngari; Madarch wedi’u pobi a thomato arddull ricotta.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.MosaicMosaig

6 Mosaig

Roedd llongau mosaig yn paratoi ac yn rhewi prydau bwyd i danysgrifwyr o ddwsinau o opsiynau bwydlen sy’n barod i’w gwresogi a’u bwyta, gan gynnig opsiynau ar gyfer brecwast, cinio a swper. (Mae Mosaic hefyd yn gwerthu prydau llysieuol, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dewis y cynllun fegan.) Trwy bwysleisio planhigion ac osgoi cynhwysion artiffisial, mae Mosaic yn arbenigo mewn powlenni swmpus sy’n drwchus o faetholion. Mae eiconau yn ei gwneud hi’n hawdd llywio’r opsiynau bwydlen di-glwten, heb gnau, a phrotein uchel.
Enghreifftiau o brydau bwyd: cawl nwdls miso soba; Sbigoglys a tofu saag; torth cig barbeciw a thatws melys stwnsh.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.ReviveAdfywio

7 adfywio superfoods

Ar gael i’w ddosbarthu yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mae Revive Superfoods yn cynnig ysgwyd, cawl, pwdinau wedi’u rhewi, prydau bwyd a mwy, gan bwysleisio superfoods dwys o faetholion a chynnig pryd o fwyd am ddim gyda phob pryniant i elusen sy’n cefnogi cymunedau ag ansicrwydd bwyd. Mae’r holl eitemau bwydlen wedi’u crefftio gan gogydd yn fflach-rewi ac yn cael eu paratoi’n gyflym.
Eitemau Sampl: smoothie mocha bore; Cawl Ffa a Thomato Artisanal; Pwdin hufen iâ fanila a charamel hallt.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.Tiriogaethbwyd y diriogaeth

8 bwyd y diriogaeth

Mewn partneriaeth â chogyddion a bwytai mewn 27 talaith, nid yw Territory Foods yn fegan yn unig, ond yn dibynnu ar eich cod zip, mae’n cynnig bwydlenni bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion bob wythnos i danysgrifwyr. Trwy weithio’n lleol, mae’r ôl troed amgylcheddol yn lleihau ac mae mwy o arian yn aros o fewn y cymunedau. Mae prydau Territory Foods yn barod i’w bwyta, heb glwten a heb siwgr wedi’i buro.
Enghreifftiau o brydau bwyd (yn dibynnu ar leoliad): Powlen Drofannol gyda Reis Cnau Coco, Corbys a Saws Pysgnau; Pesto Fusilli gyda Saws Cashew Alfredo; Powlen rawnfwyd creisionllyd Tempeh wedi’i chrwstio.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.Hungryrootgwraidd newynog

9 gwraidd newynog

Hefyd nid yn fegan yn unig, mae Hungryroot yn cynnig bwydlenni fegan o’u ryseitiau coginio cyflym wedi’u mesur ymlaen llaw gyda’r opsiwn i ychwanegu eu hopsiynau groser ychwanegol at eich blwch tanysgrifio fel cynnyrch ffres, protein yn seiliedig ar blanhigion, a sawsiau a dipiau.
Enghreifftiau o brydau bwyd: Tacos o wyau wedi’u sgramblo yn y bore gyda chorizo; Y Tu Hwnt i Bêl Cig Madarch wedi’u Stwffio Marinara; Powlen reis gyda tofu a chyrri cnau coco.
dysgu mwy yma

VegNews.VeganMealKits.GreenChefcogydd gwyrdd

10 cogydd gwyrdd

Yn gwmni organig ardystiedig, mae Green Chef yn cynnig cynllun bwydlen fegan sy’n cylchdroi gyda ryseitiau wedi’u gwneud â chynhwysion wedi’u mesur ymlaen llaw y gellir eu paratoi mewn 30 munud neu lai. Gyda phwyslais ar gynaliadwyedd, mae Green Chef yn cefnogi cynhyrchwyr lleol ac yn defnyddio pecynnau wedi’u gwneud o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu, y gellir eu hailddefnyddio a/neu gompostio.
Enghreifftiau o brydau bwyd: Cnau daear Thai a chyrri llysiau; Brechdanau Portobello wedi’u Grilio; Reis wedi’i ffrio â sbeis Jerk.
dysgu mwy yma

Am fwy o brydau fegan sy’n dosbarthu, darllenwch:
13 Pecyn Dosbarthu Prydau Fegan Wedi’u Trefnu yn ôl Pris i Rhwyddineb
16 Cwcis Fegan Sy’n Cael eu Cludo Ar Draws y Wlad
Bydd y Cwmnïau hyn yn Cludo Staplau Pantri Fegan i’ch Drws

Penblwydd hapus, VegNews! I ddathlu, rydym yn cynnal arwerthiant tanysgrifiadau mega, ynghyd â gwobrau fegan gwych.

GWIRIWCH EI ALLAN

Leave a Comment

Your email address will not be published.