Y Cogydd Eitan Bernath Yn Gwneud y Rysáit Pesto Pasta Perffaith gydag Oprah Daily

A yw crempogau PB&J, tacos brisket braised cola, neu friwsion sglodion siocled menyn brown bourbon yn gwneud eich dŵr ceg? Nawr gallwch chi ddysgu sut i greu’r ryseitiau hyn (a llawer mwy!) Gartref, diolch i Mae Eitan yn bwyta’r byd: clasuron cysur newydd i’w coginio ar hyn o brydLlyfr coginio cyntaf y cogydd 20 oed Eitan Bernath, a ryddhawyd ddechrau mis Mai.

Mae’n debyg eich bod wedi ei weld yn coginio storm ar y teledu neu ar gyfer ei filiynau o ddilynwyr ar TikTok, Instagram, Facebook, YouTube a mwy. Fel bwydwr a fagwyd yn datblygu ryseitiau yn y gegin, y mae rhai ohonynt yn ymddangos yn ei lyfr coginio newydd, cododd Eitan i’r amlwg yn ifanc. Ar ôl cystadlu ar y bennod gyntaf i blant o Food Network’s torri i fyny yn 11 oed, ymddangosodd yn ddiweddarach ar sioe Guy Fieri Gemau groser i fechgyn. Heddiw, mae Eitan yn gwasanaethu fel personoliaeth coginio, diddanwr, a datblygwr ryseitiau, yn ogystal â llawer o rolau eraill: ef yw Prif Swyddog Gweithredol Eitan Productions a’r prif gyfrannwr coginio i Sioe Drew Barrymore ar CBS.

Gwyliwch Eitan yn coginio’r rysáit tymhorol perffaith ar gyfer cinio neu swper, mint pesto radiatori gyda thatws a phys, yn y fideo uchod. Yna darllenwch ymlaen i ddarganfod sut roedd hi’n teimlo pan gyrhaeddodd ei llyfr coginio y silffoedd.

Eitan Yn Cael Ar Y Byd: Clasuron Cysur Newydd I’w Coginio Ar Hyn o Bryd: Llyfr Coginio

Nawr 25% i ffwrdd

Ar y rysáit a goginiodd ar gyfer Oprah Daily:

Fy mintys pesto radiatori ydi o efo tatws a phys. Mae’n pesto hawdd iawn – mewn gwirionedd mae’n fath traddodiadol iawn o pesto, dim ond ddim mor boblogaidd yma yn yr Unol Daleithiau, ond mae ganddo datws a phys. Ychwanegu ychydig yn ychwanegol atyniad rhywiol mae’n. Mae aur Yukon i mewn ‘na, mae ‘na bys wedi rhewi, a wedyn dim ond pesto super classic ydy hwn, ac eithrio yn lle basil, defnyddiais fintys. Nid yw pesto bob amser yn cael ei wneud â basil. Mae’r mintys yn ei wneud yn hynod ffres a newydd.

Yn ei llyfr coginio, a ddaeth allan ym mis Mai:

Mae’n anrhydedd mawr i mi gael y cyfle i ysgrifennu a chyhoeddi llyfr coginio. Roeddwn i bob amser yn dweud wrth fy rhieni, “Rhywbeth rydw i’n mynd i ysgrifennu llyfr coginio.” Nawr, doeddwn i ddim yn gwybod a fyddai hynny pan oeddwn yn 30, pan oeddwn yn 40, ac rwyf mor ddiolchgar ei fod wedi digwydd nawr fy mod yn 20. Rwy’n disgrifio’r bwyd yn Mae Eitan yn bwyta’r byd fel bwyd cysur o gwmpas y byd.

Mae fy rhieni yn addysgwyr ac yn defnyddio bwyd fel cyfrwng i ni ddysgu am y byd o’n cwmpas. Gyda Mae Eitan yn bwyta’r byd, fy nod hefyd yw dangos i bobl, [that] Dyma’r bwydydd cysur y mae pobl yn eu bwyta ledled y byd. Wrth gwrs, nid fi yw’r arbenigwr ar ryseitiau sydd gan bawb, ac rwy’n ceisio bod yn hynod gydwybodol ynglŷn â pheidio byth â chymryd perchnogaeth a bod yn hynod glir. Rwy’n rhannu’r hyn a ddysgais oherwydd rwy’n gyffrous, ond yn gwneud yn siŵr fy mod yn rhoi clod lle mae’n ddyledus.

Ar y mathau o ryseitiau sydd wedi’u cynnwys yn ei llyfr coginio:

Mae llawer o’r ryseitiau yn, ni fyddwn yn dweud “Americanaidd” ond yn bwyta yn glasurol iawn yma yn yr Unol Daleithiau, ond gyda fy twists hwyl. Yna mae yna griw o bawb hefyd. Mae gen i lawer o ryseitiau yno: [food] Y Dwyrain Canol, bwyd Asiaidd, bwyd Indiaidd, a bwyd Mecsicanaidd. Gallwch chi wir ddisgwyl dod o hyd i rai o’ch hoff fwydydd cysur [that] mae’n debyg eich bod yn hoffi archebu mewn bwytai nad ydych byth yn eu gwneud gartref. Er enghraifft, cyw iâr General Tso o’r dechrau.

Rwy’n disgrifio bwydydd cysur fel ryseitiau sy’n rhoi cysur i chi ac sy’n rhoi hwyl i chi wrth goginio. Ryseitiau sydd gennych chi atgofion. [For] llawer o’r ryseitiau hyn yn y llyfr, rwy’n rhannu straeon. Mae rhywbeth at ddant pawb, a fy nod mewn gwirionedd yw, ble bynnag yr ydych gyda’ch sgiliau coginio, gallwch ddod o hyd i ryseitiau yr ydych eisoes yn teimlo’n gyfforddus yn eu gwneud ac yna [can] Parhewch i adeiladu eich lefel hyder.

Fy nod mewn gwirionedd yw, ble bynnag yr ydych gyda’ch sgiliau coginio, gallwch ddod o hyd i ryseitiau yr ydych eisoes yn teimlo’n gyfforddus yn eu gwneud.

Ar hoff eiliadau ei yrfa:

Uchafbwynt diweddar ei yrfa yn bendant oedd cael ei wahodd i’r Tŷ Gwyn. Cefais wahoddiad ddwywaith ym mis Rhagfyr, unwaith ar gyfer digwyddiad creu. Gwahoddwyd rhai crewyr i weld yr addurniadau Nadolig. Ac yna tra roeddwn i yno, fe wnaeth rhywun o dîm Jill Biden fy ngwahodd i ddathlu Hanukkah a oedd y noson nesaf. Roeddwn yn teimlo anrhydedd mawr, fel Iddew balch, i allu dathlu’r gwyliau y cefais fy magu yn eu dathlu ac y mae fy nghymuned wedi bod yn ei ddathlu ers miloedd o flynyddoedd.

I mi, roedd yn foment falch iawn i fod yn falch, yn uchel ac yn Iddewig yn yr adeilad mwyaf pwerus yn y byd, gan ddathlu gyda’r arlywydd a’r is-lywydd, y ddau berson mwyaf pwerus yn y byd. Roedd honno’n foment arwyddocaol iawn, gan gloi’r flwyddyn yn swnllyd, balch, ac Iddewig, hyd yn oed gyda’r ymosodiadau gwrth-Semitaidd hyn, ni chawsom ein rhwystro. [from] bod yn uchel ac yn falch o’n traddodiadau a phawb. Rwy’n meddwl mai dyma’r peth mwyaf ystyrlon i mi, gan wybod bod y corff o waith yr wyf wedi’i wneud wedi fy arwain i ble’r oeddwn, yn sefyll yno, yn dathlu.

Ar yr hyn y mae’n ei ddisgwyl yn ei ddegawd newydd a newidiadau personol mawr:

Mae rhan fwyaf o fy ngyrfa wedi bod pan oeddwn yn yr ysgol. Yn dechnegol, rwy’n dal i gofrestru yn Columbia ac yn ceisio gwneud iddo weithio’n rhan amser. Rwy’n teimlo fy mod i bob amser wedi cael y dwymyn debyg hon, Mae angen i mi fod yn llwyddiannus erbyn i mi raddio, felly gall hon fod yn swydd llawn amser i mi. Digwyddodd. Rydw i yn y lle hwn ar hyn o bryd lle rwy’n hapus iawn lle ydw i. Rwy’n ymdrechu am fwy ac rwyf bob amser yn gweithio ar brosiectau mwy a gwell.

Mae fy mywyd wedi newid cymaint yn y ddwy flynedd ddiwethaf fel na allaf hyd yn oed ddechrau dychmygu sut y bydd yn newid yn 10. Rwy’n gwybod y bydd popeth rwy’n meddwl fydd yn digwydd yn hollol wahanol. Flwyddyn a hanner yn ôl roeddwn yn byw yn nhŷ fy rhieni yn Jersey, yn gweithio ar fy mhen fy hun, yn ffilmio yn eu cegin. Rwyf bellach yn byw yn Manhattan, yn rhedeg cwmni mawr o fy fflat, ac yn cyhoeddi llyfr coginio.

Bu farw fy nhaid o Covid ym mis Mawrth 2020. Roedd yn gyfnod heriol iawn. Roedd yn fath o fy isaf isaf. Syrthiais i iselder dwfn iawn. Ond yna yn union ar ôl hynny, dechreuodd fy ngyrfa gyfan ffrwydro. 2020 oedd blwyddyn waethaf a gorau fy mywyd. Llofnodais y cytundeb llyfr coginio ychydig fisoedd ar ôl iddo farw. Roedd yn foment ryfedd iawn. Ef oedd fy nghefnogaeth fwyaf erioed. Mae’n chwerwfelys bod hyn i gyd wedi digwydd oherwydd hoffwn pe bai’n gallu ei weld. Er nad yw yma, yr hyn yr oedd mor falch ohono yw blodeuo a gwneud mor dda, a dyna pam y cysegrais y llyfr iddo hefyd.

Mae’r cyfweliad hwn wedi’i olygu a’i grynhoi er eglurder.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei fewnforio o OpenWeb. Efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’r un cynnwys mewn fformat arall, neu efallai y byddwch yn dod o hyd i ragor o wybodaeth ar eu gwefan.

Leave a Comment

Your email address will not be published.