Y ryseitiau cacennau siocled gorau, wedi’u profi

Mae’r cynnwys hwn yn cynnwys dolenni cyswllt. Pan fyddwch chi’n prynu trwy’r dolenni hyn, efallai y byddwn yn ennill comisiwn cyswllt.

Rwyf wrth fy modd cacen siocled. Fodd bynnag, nid wyf wedi ei garu bob amser, ers blynyddoedd roedd yn ymddangos yn ormod; rhy gyfoethog, rhy drwm, hefyd rhywbeth —ac er fy mod yn hoffi y blas, ni allwn fwyta mwy na tamaid neu ddau. Dros amser sylweddolais fod gan y rhan fwyaf o gacennau siocled eisin siocled hefyd, a dydw i ddim yn ferch eisin. Hefyd, a dwi’n gwybod bod hyn yn gableddus i rai pobl, mae’n ormod o siocled. Mae yna eithriadau, wrth gwrs, ond yn gyffredinol rydw i’n hoffi cacen siocled noeth.

Rhywsut fe ges i yn fy mhen fod angen i mi ffeindio’r gacen siocled perffaith ar gyfer fy mhenblwydd (sef fory), felly treuliais talp da o fis Mai a Mehefin yn trio ryseitiau amrywiol. A chan fy mod eisoes yn ei drin fel cystadleuaeth, penderfynais wneud hon yn ornest llyfr coginio a rhannu’r canlyniadau yma.

Gosodais ychydig o reolau sylfaenol i mi fy hun ar gyfer yr arbrawf. Waeth pa gyfaint y mae pob rysáit wedi’i gynllunio ar ei gyfer, byddwn yn graddio (os oes angen) i bobi un haenen yn fy sosban springform naw modfedd. Ni fyddwn yn gwneud unrhyw eisin / eisin / rhew, ac ni fyddwn yn cynnwys unrhyw ychwanegiadau dewisol. A byddwn yn defnyddio mor agos at yr un cynhwysion â phosib ar gyfer yr holl gacennau, felly er enghraifft defnyddiais Ghirardelli Baking Cocoa ar gyfer y cacennau a oedd yn galw am goco, oherwydd nid oedd gennyf ddigon o bowdr coco proses yr Iseldiroedd i fynd o gwmpas. dilynais y dull ym mhob rysáit mor agos â phosibl hefyd, hyd yn oed pan fyddai fy arferiad arferol i wneud pethau ychydig yn wahanol (er enghraifft, roedd un rysáit yn galw am ddefnyddio llwy bren, lle byddwn i fwy na thebyg wedi defnyddio chwisg neu fy nghymysgwr dwylo, felly defnyddiais y llwy bren).

Pasteli, lluniau gan Annika Barranti Klein

I farnu, defnyddiais y meini prawf canlynol:

Briwsionyn: Yn y bôn, sut mae’r gwead? At y dibenion hyn, mae hyn yn cynnwys teimlad ceg, ond ni fyddaf yn defnyddio’r gair hwnnw eto, diolch.
ffactor siocled: dyma fath o farn je ne c’est quoi o ba mor chocolaty yw’r gacen.
Plant: Fe’i dewisais ar gyfer y cyflythreniad, ie, ond roedd hefyd yn fy siwtio i gael fy mhlant (12 a 16 oed) yn graddio pob cacen.

Teisen Eglwys Siocled

llun o sleisen o gacen eglwys
Teisen Eglwys, llun gan Annika Barranti Klein
clawr Cheryl Day's Treasure of Southern Baking

Trysor Pobi Deheuol Cheryl Day gan Cheryl Day

Awgrymodd crëwr Cookbook Showdown, Susie Dumond, y dylwn roi cynnig ar rysáit Cheryl Day. Fe wnes i ei fenthyg o’r llyfrgell ac ychwanegu’r llyfr coginio at fy rhestr ddymuniadau ar unwaith oherwydd mae’n ddarlleniad anhygoel ac mae gwreiddiau deheuol fy ngŵr yn golygu bod gen i bob amser rywun i goginio bwyd deheuol iddo (dwi’n ysgrifennu hwn ymhell cyn fy mhen-blwydd Croeswch eich bysedd dwi’n ei gael mae.)

Briwsionyn: Mae’r deisen hon rywsut yn ddwys ac yn ysgafn, sy’n:??? Ond mae’n gweithio’n dda iawn.

ffactor siocled: Mae’r blas yn gyfoethog iawn, ac yn ddi-os yn siocled, a hyd yn oed pe na bawn wedi ei bobi, byddwn yn gwybod bod coffi a siocled, sydd yn yr achos hwn yn siocled heb siwgr wedi’i doddi. Efallai fy mod yn hoffi’r cydbwysedd o blaid siocled ychydig yn well. Dim ond pinsied.

Plant: Graddiodd y ddau y gacen hon 4.5/5 ac ar ôl sawl brathiad arall, cododd un hi i 5/5 a gostyngodd y llall i 4/5.

Fy sgôr: 4/5

Cacen Pen-blwydd

llun o sleisen o gacen penblwydd
Cacen pen-blwydd, llun gan Annika Barranti Klein
Clawr Sut i Fwyta gan Nigella Lawson

Sut i Fwyta gan Nigella Lawson

Nigella oedd fy eilun cegin cyntaf. Ugain mlynedd od yn ôl gwyliais eich sioe brathiadau nigella bron yn obsesiynol, yn edrych ati am arweiniad wrth imi ddarganfod sut roeddwn i eisiau i fy mywyd domestig fod (yn eironig, roeddwn yn byw mewn fflat heb ffwrn ar y pryd). Pan ges i’r llyfr yma (roedd gen i popty erbyn hynny), mabwysiadais ei rysáit cacen penblwydd fel fy ffefryn, a phan oedd fy mhlant yn fach, dyma oedd eu hoff gacen.

Briwsionyn: Dyma’r unig un o’r pedair cacen sy’n defnyddio menyn, sy’n arwain at gacen ddwysach (ond nid caled) briwsionyn. Roedd hi’n sych hefyd, ond alla i ddim bod yn siŵr os mai dyna’r rysáit neu os mai fy mai i oedd e; Dwi’n meddwl i mi ei adael yn y popty am bum munud yn rhy hir.

ffactor siocled: Mae gan y gacen hon bowdr coco a siocled chwerwfelys (wedi toddi) yn y cytew. Ond rhywsut, nid yw’n blasu’n arbennig o siocledi. Mae hyn yn ddirgelwch i mi.

Plant: un 4/5, un 3/5

Fy sgôr: 3/5

Teisen Ganol Nos Siocled Lori

llun o sleisen o gacen ganol nos
Cacen Hanner Nos, llun gan Annika Barranti Klein
gorchudd o Halen Braster Asid Gwres gan Samin Nosrat

Gwres Halen Asid Braster gan Samin Nosrat

Cyfarfûm hefyd â Samin Nosrat am y tro cyntaf trwy deledu, y tro hwn yn y docuseries Netflix. HALEN GWRES ASID BRAS. er bod y llyfr gyda fi Gwres Halen Asid BrasterDoeddwn i ddim wedi gwneud unrhyw un o’r ryseitiau ohono eto, ond yn ei ddefnyddio fel canllaw cyffredinol i ddeall pam mae rhai pethau’n gweithio a ddim yn gweithio yn y gegin. Ac yn wir, yn y cyflwyniad i’r rysáit hwn, mae’n esbonio bod yr olew yn gwneud y cacen briwsionyn yn fwy awyrog na’r menyn, gan arwain at flas gourmet sy’n dal i fod yn atgoffa rhywun o’r cacennau cymysgedd cacennau y magwyd cymaint ohonom ag ef.

Briwsionyn: Dydw i ddim yn gwybod lle gwnes i wneud llanast o’r gacen hon, efallai’n cyfrifo faint o’r rysáit i’w ddefnyddio ar gyfer fy sosban? – ond er bod fy pigyn dannedd wedi dod allan yn lân fel chwiban, yn amlwg roedd angen o leiaf bum munud arall wrth i’r canol suddo bron yn syth. Fe wnes i ystyried ail-bobi’r gacen, ond wnes i ddim oherwydd 1) y rysáit gallai bod ar fai, a 2) mae’r briwsionyn yn flasus! Gallaf bron esgus bod y llinell o gyffug sy’n rhedeg drwy’r canol yn bwrpasol. Mae gan weddill y dafell y cysondeb trwchus ond ysgafn hwnnw rwy’n ei hoffi.

ffactor siocled: Mae’r un hwn yn defnyddio powdr coco a choffi poeth dewisol (gofynnwch am goffi chwaith dŵr berwedig, a dewisodd gymysgedd). Mae ganddo flas siocled iawn, gyda’r hwb blas cynnil o goffi.

Plant: y ddau 4.5/5

fy safle: 3/5 gyda’r potensial i fod yn 4/5 os bydd yn gweithio allan y tro nesaf

cacen iogwrt coco

llun o sleisen o gacen iogwrt coco
Cacen Iogwrt Coco, llun gan Annika Barranti Klein
clawr Snacking Cakes gan Yossi Arefi

Byrbrydau Cacennau gan Yossi Arefi

cacennau byrbryd Mae ym mhobman. Clywais amdano gyntaf ar Instagram fy ffrind Catherine, lle mae hi’n postio ei chacennau yn rheolaidd. Achosodd y llyfr gymaint o deimlad nad oedd copïau i’w prynu pan benderfynais fod yn rhaid i mi roi cynnig arni fy hun. Yn ffodus, mae gen i gerdyn llyfrgell a llwyddais i fenthyg yr e-lyfr a phobi’r gacen siocled yma, sef yr un ar y clawr.

Briwsionyn: Yn onest, dyma’r gwead cacen perffaith. Mae fel pe bai brownis ychydig yn llai llaith heb golli dim o’i briodweddau positif neu fod yn sych yn y lleiaf trwchus, ond yn ysgafn fel aer.

ffactor siocledSiocled: Dim ond y swm cywir o flas siocled yw hwn, a dim ond trwy gynnwys y topin dewisol o sglodion siocled, wedi’u troi i mewn ychydig cyn pobi, y gellid ei wella. Gallech hefyd ychwanegu dim ond llwy fwrdd o bowdr espresso i ddynwared y blas y mae cacennau eraill yn ei gael o goffi.

Plant: un 4.5/5, un 4/5

fy safle: 4.5/5 a bron yn sicr 5/5 gyda’r siocled ychwanegol

Canlyniadau

Teisen iogwrt coco Yossi Arefi cacennau byrbryd yw’r enillydd clir, gyda’r deisen eglwys o Trysor Becws Deheuol Cheryl Day eiliad agos iawn (a ffefryn fy ngŵr deheuol). Roedd y pedwar yn hawdd i’w gwneud, ac er i mi wneud camgymeriad yn pobi un ohonyn nhw, roedd pawb yn ei hoffi ac yn ceisio eto heb betruso. Yr unig un mae’n debyg na fyddaf yn ei bobi eto yw un Nigella sut i fwytasy’n syndod i mi!


Edrychwch ar ein llyfrau coginio blaenorol, gan gynnwys cacen pîn-afal wyneb i waered, pastai pwmpen, a chwcis llaeth enwyn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.