Y Ryseitiau Cefn-y-Blwch a Chefn y Bag Gorau

“Roeddwn i bob amser yn cymryd yn ganiataol ei fod yn hen rysáit deuluol a etifeddwyd gan fy nain. Pan wnes i ddarganfod y gwir, cefais sioc.

Mae’n debyg bod gennych chi rysáit teuluol neu hoff rysáit sy’n dal lle arbennig yn eich calon. Ond beth sy’n digwydd pan sylweddolwch fod y plât hwnnw’n cynnwys cyfrinach nad oeddech erioed wedi’i hamau? Mae pobl yn y gymuned BuzzFeed a’r r/Coginio subreddit yn rhannu’r cyfrinachau coginio syfrdanol a ddysgwyd ganddynt sydd wedi siglo eu bydoedd coginio byth ers hynny.

1 .

“Byddai fy nain bob amser yn dod i’r gwyliau gyda’i saws caws arbennig ac yn dweud wrthym ei fod yn rysáit teulu arbennig. Ddwy flynedd yn ôl rhoddodd fy mam y rysáit i mi o’r diwedd. Cefais wybod mai dim ond saws Rotel ydyw.”

dwy.

“Roeddwn i’n gweithio mewn bwyty pen uchel a oedd yn adnabyddus am ei gacen gaws. Dim ond caws hufen a malws melys oedd wedi’u cymysgu gyda’i gilydd, yna’n cael eu gosod ar gramenau cracker graham a brynwyd yn y siop.”

3.

“Y rysáit dip sbigoglys ym mhecyn cymysgedd cawl llysiau Knorr yw fy arf cyfrinachol. Mae pobl bob amser yn gofyn am y rysáit bob tro y byddaf yn ei wneud. Maent yn synnu pan fyddaf yn dweud wrthynt am fynd i’r archfarchnad a phrynu’r cymysgedd cawl i ddarganfod y rysáit .”

Pedwar.

“Mae fy mam-gu yn dod o’r Eidal ac mae pobl bob amser yn tybio bod yn rhaid iddi wneud bwyd Eidalaidd blasus, dilys. Mae’n ymddangos bod ein ‘rysáit saws teulu’ yn hynod sylfaenol ac nid yw’n unigryw o gwbl. Gallai unrhyw un ei wneud. Yr hyn sy’n ei wneud yn dda yw arfer.” gadewch iddo fudferwi drwy’r dydd.

5.

“Fe wnes i erfyn ar fy mam-gu am ei rysáit brownis ac fe ildiodd o’r diwedd. Super cyffug Betty Crocker yw e, ond mae hi’n ei gymysgu i mewn i’r paced cyffug yn lle ei roi ar ei ben. Yr holl flynyddoedd hyn a dwi’n sylweddoli bod fy hoff ddanteithion yn dod o blwch.”

6.

“Fy rysáit cyffug cyfrinachol sydd wedi bod dan glo ers degawdau, yn llythrennol, yw toddi sglodion siocled ac arllwys llaeth cyddwys wedi’i felysu i mewn. Mae pawb yn fy nheulu’n meddwl fy mod i’n wneuthurwr cyffug proffesiynol.”

7.

“Am ddegawdau roeddwn i’n meddwl bod pastai pwmpen fy nain yn gartref ac y gorau wnes i erioed ei flasu. Na, dim ond y rysáit ar gyfer cefn pwmpen tun Libby!”

8.

“Daeth fy ngwraig yn ôl o Norwy a dweud wrthyf sut y syrthiodd mewn cariad â sbeis hudolus a wnaeth i bopeth flasu’n anhygoel. Rydyn ni’n edrych amdano ym mhobman. MSG ydyw. Gall pinsiad o MSG powdr godi dysgl mewn gwirionedd. Gall pobl fod felly wedi ofn oherwydd eu bod wedi cael cam-wybodaeth am ei effeithiau ar iechyd. Felly oni bai bod gwestai yn sôn yn benodol am alergedd, byddaf yn parhau i ychwanegu MSG at fy mwyd heb ddweud wrth neb.”

9.

“Mae pawb yn meddwl fy mod yn gwneud y gorau o’r cwcis sglodion siocled gorau. Dwi’n dilyn y rysáit ar gefn bag sglodion siocled y Tollhouse i’r llythyren.”

10

“Fe wnes i erfyn ar fy mam-gu am ei rysáit pwdin banana a nawr mae pobl yn erfyn arnaf i’w wneud. Dyna’r rysáit ar gefn bocs wafferi Nilla.”

unarddeg

“Mae fy nghariad bob amser yn rhyfeddu at ba mor dda y mae fy wyau wedi’u sgramblo yn blasu. Mae’n argyhoeddedig bod gen i bwerau sgramblo hudolus. O’r diwedd sylweddolais nad yw’n gwybod fy mod yn defnyddio llawer o fenyn, ac rwy’n teimlo na allaf ei ddatgelu nawr.”

12

“Mae fy rysáit snickerdoodle yn ffefryn gan y teulu. Mae pawb wrth eu bodd. Mewn gwirionedd mae’n ddarnau toes cwci siwgr Pillsbury, wedi’u rholio mewn sinamon a siwgr. Mae’n wirion yn hawdd, ond ni fyddaf byth yn dweud.”

13

“Cawsom rysáit ar gyfer dresin wystrys a oedd fel traddodiad teuluol yn tyfu i fyny. Ar fy Diolchgarwch cyntaf i ffwrdd o’r teulu, ffoniais fy modryb am y rysáit gyda phensil a phapur mewn llaw. Ei gyfrinach: ‘Cymerwch focs o stwffin a thaflu mewn can o wystrys. Yn rhyfedd iawn, ni chafodd flas ar hyn o beth ar ôl y sgwrs honno.’

14

“Gwnaeth fy mam y bara banana GORAU pan oeddwn yn blentyn a dywedodd wrthyf yn ddiweddarach ei bod yn defnyddio’r rysáit ar gefn blawd y Fedal Aur. Mae bob amser yn dod allan yn flasus!”

pymtheg.

“Ar gefn label Crisco Shortening mae rysáit ar gyfer Cwcis Blau Ceirch Llugaeron. Mae hyd yn oed pobl sy’n honni eu bod yn casáu cwcis blawd ceirch bob amser yn dweud wrthyf mai fy fersiwn ‘cartref’ yw’r unig un y byddant yn ei fwyta.”

un ar bymtheg.

“Rysáit cyffug ‘gyfrinachol’ fy nain yw’r un ar gefn y jar o fflwff malws melys.”

17

“Etifeddais lyfrau coginio fy nain pan fu farw, sydd i gyd yn ryseitiau mewn llawysgrifen. Dyna pryd y dysgais fod eu ffa pob enwog yn dechrau gyda, wel…can o ffa pob.”

18

“Cefais focs ryseitiau fy nain ac roeddwn i’n gyffrous iawn. Yna sylweddolais ei fod bron yn ddieithriad yn doriadau o’r label cefn o fwyd cyflym.”

19

“Mae gen i ffrind sy’n bobydd. Mae hi ond yn ychwanegu hufen sur at gymysgedd cacennau mewn bocsys.”

ugain

“Fy ‘rysáit cyfrinachol’ ar gyfer caserol ffa gwyrdd yn llythrennol yw cefn y bocs rysáit winwnsyn ffrio Ffrengig, gyda chig moch a nionod wedi’u rhostio. Mae’n boblogaidd bob blwyddyn.”

dau ddeg un

“Mae fy nghacen siocled annwyl yn dod o’r rysáit ar gefn bocs Hershey’s Cocoa Mix. Mae pobl wrth eu bodd bob tro dwi’n ei gwneud hi!”

22

“Roeddwn i’n adnabod hen wraig a oedd yn enwog am ei chwcis. Un diwrnod gofynnodd bwyty iddi wneud eu cwcis, ac o ganlyniad, fe ddechreuon nhw wneud yn dda iawn (bob amser yn gwerthu heb gwcis). Roedd pawb yn gwybod bod gan ei chwcis Bisquick ynddynt, ond doedd neb yn gwybod ei union rysáit. Mae’n troi allan ei fod wedi bod yn defnyddio’r rysáit ar gefn y bocs!”

23

“Mae fy mam yn gwneud y cwcis sglodion siocled mwyaf anhygoel. Gofynnais iddi o’r diwedd o ble y daeth ei rysáit, gan dybio ei fod wedi’i basio i lawr gan fy mam-gu neu rywbeth. Mae’n dweud wrthyf mai rysáit Toll House ydyw. E. I WS. MRASIO “.

24

“Ar ôl i fy nain farw, roedd yna frwydr yn ôl ac ymlaen dros ei rysáit pei pecan. Mae’n ymddangos ei bod hi ar gefn y botel surop Karo trwy’r amser.”

25

“Os ydw i’n coginio rhywbeth sy’n galw am friwsion bara, rwy’n defnyddio llenwad Stove Top â blas cyw iâr yn lle hynny. Rwyf hefyd yn eu defnyddio fel croutons bach yn fy saladau.”

26

“Bob tro rwy’n gwneud saws caws, rwy’n ychwanegu darn o gaws wedi’i brosesu fel gwastadeddau Kraft. Yn y bôn, mae’n ei droi’n Velveeta. Mae wedi chwyldroi fy ngêm mac a chaws cartref.”

Felly beth yw cyfrinach goginio anhygoel neu dric rysáit sydd wedi gwneud ichi ddweud, “O, doeddwn i ddim yn disgwyl hynny.” Dywedwch wrthym yn y sylwadau isod!

Leave a Comment

Your email address will not be published.