Ydy Baileys yn Rhydd o Glwten?

Math o wirod alcoholig o’r enw hufen Gwyddelig yw Baileys ( 1 ).

Datblygwyd hufen Gwyddelig gyntaf yn 1974 yn Iwerddon. Fe’i gwneir yn draddodiadol gyda wisgi Gwyddelig a hufen llaeth gyda blasau ychwanegol o siocled a fanila (2).

Mae Baileys wedi’i gynllunio i fod yn feddw’n daclus (dim iâ na chymysgwyr) neu i’w ddefnyddio fel cyflasyn mewn bwydydd fel coffi Gwyddelig, topins hufen iâ, nwyddau wedi’u pobi a melysion.

Efallai y bydd pobl sy’n dilyn diet heb glwten yn meddwl tybed a yw Baileys yn ddiogel i’w yfed a’i ddefnyddio mewn ryseitiau.

Mae’r erthygl hon yn esbonio a yw Hufen Gwyddelig Baileys yn rhydd o glwten.

Mae gwirodydd hufen Gwyddelig fel Baileys fel arfer yn cynnwys hufen, caseinad sodiwm, siwgr, alcohol, blasau, lliwiau ac emwlsyddion (3).

Yn ôl y wefan swyddogol, mae Hufen Gwyddelig Original Baileys yn cynnwys wisgi Gwyddelig, hufen Gwyddelig, a blasau siocled a fanila. Fodd bynnag, efallai na fydd pob ychwanegyn wedi’i restru (4).

Dyma ddadansoddiad maethol dogn 2.5 fl oz (74 ml) o Hufen Gwyddelig Gwreiddiol Baileys (4):

 • galorïau: 235
 • carbohydradau: 16.5 gram
 • siwgrau: 13.5 gram
 • Braster: 10.5 gram
 • Braster dirlawn: 6 gram
 • Protein: 1.5 gram
 • Alcohol: 10.5 gram (17% alcohol yn ôl cyfaint neu ABV)

Yn yr Unol Daleithiau, mae diod alcoholaidd safonol yn cynnwys tua 14 gram o alcohol. Felly, mae dogn 2.5 fl oz (74 ml) o Baileys yn hafal i oddeutu tair rhan o bedair o ddiod safonol (5).

Ar wahân i Hufen Gwyddelig Gwreiddiol Baileys, mae amrywiaeth o flasau a chynhyrchion Baileys eraill yn cael eu gwerthu, y mae eu hargaeledd yn amrywio yn ôl rhanbarth a thymor.

Mae mathau â blas yn cynnwys:

 • mefus a hufen
 • caramel hallt
 • cacennau melfed coch
 • Hufen Espresso
 • pastai afal
 • Golchwch
 • ceirios siocled
 • sinamon fanila
 • siocled moethus
 • Cacen Pen-blwydd
 • sbeis pwmpen
 • Coffi
 • Candy
 • Tryffl Oren

Hefyd, mae fersiwn calorïau is o’r enw Deliciously Light, wedi’i wneud gyda 40% yn llai o siwgr a 40% yn llai o galorïau na’r hufen Gwyddelig gwreiddiol. Mae hefyd ychydig yn is mewn alcohol ar 16.1% ABV.

Yn olaf, mae yna amrywiaeth fegan heb laeth o’r enw Almande. Fe’i gwneir gyda llaeth almon, olew almon, hanfod almon, dŵr wedi’i buro a fanila. Mae hyd yn oed yn is mewn alcohol ar ddim ond 13% ABV.

Ail-ddechrau

Mae Hufen Gwyddelig gwreiddiol Baileys yn cynnwys hufen llaeth Gwyddelig, whisgi Gwyddelig a blasau fanila a siocled. Gall gynnwys ychwanegion eraill nad ydynt wedi’u rhestru. Mae blasau eraill ar gael hefyd, gan gynnwys mathau di-laeth a siwgr isel.

Mae glwten yn derm ar gyfer y mathau o brotein a geir mewn gwenith, rhyg, haidd, sillafu, kamut, a rhygwenith (6, 7, 8).

Mae Baileys yn cynnwys wisgi Gwyddelig, sy’n cael ei wneud o rawn sy’n cynnwys glwten.

Fodd bynnag, oherwydd y prosesu y mae’r grawn yn ei wneud yn ystod y distyllu, mae wisgi a gwirodydd distyll eraill yn cael eu hystyried yn rhydd o glwten, yn ôl Swyddfa Treth a Masnach Alcohol a Thybaco yr Unol Daleithiau (9).

Mae’r cynhwysion hysbys eraill yn Baileys hefyd yn rhydd o glwten, ac mae gwefan y cwmni’n nodi bod Baileys wedi’i wneud o gynhwysion heb glwten (10).

Fodd bynnag, mae’r cwmni hefyd yn nodi na all warantu bod unrhyw gynnyrch Baileys yn rhydd o glwten, a dylai pobl siarad â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cyn bwyta Baileys os ydynt yn sensitif i glwten (10).

Mae hynny’n golygu nad yw cynhyrchion Baileys wedi mynd drwy’r broses ddilysu swyddogol eu bod yn cynnwys llai nag 20 rhan fesul miliwn o glwten, a fyddai’n caniatáu i’r cynhyrchion gael eu labelu’n swyddogol heb glwten (9).

Ond yn ôl Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA), nid yw’r ffaith nad oes gan fwyd label heb glwten o reidrwydd yn golygu ei fod yn cynnwys glwten. Mewn gwirionedd, mae yna lawer o fwydydd naturiol heb glwten nad ydyn nhw wedi’u labelu felly (unarddeg).

Yn gyffredinol, mae Baileys yn debygol o fod yn rhydd o glwten. Fodd bynnag, gan nad yw pob ychwanegyn wedi’i restru, mae’n anodd asesu a yw pob blas ac amrywiaeth yn rhydd o glwten neu’n gwbl ddiogel rhag unrhyw halogiad glwten.

Os oes angen i chi gyfyngu neu osgoi glwten, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n siarad â gweithiwr iechyd proffesiynol cyn bwyta Baileys.

Ail-ddechrau

Dywed Baileys na all y cwmni warantu bod ei gynnyrch yn rhydd o glwten, ond bod y cynhwysion a ddefnyddir yn rhydd o glwten. Efallai na fydd rhestrau cynhwysion yn cynnwys yr holl ychwanegion, gan ei gwneud hi’n anodd gwybod pa gynhyrchion sy’n cynnwys glwten.

Mae yna amrywiaeth o gyflyrau iechyd sy’n gofyn am ddilyn diet heb glwten, gan gynnwys clefyd coeliag, alergedd gwenith, ataxia glwten, dermatitis herpetiformis, a sensitifrwydd glwten nad yw’n coeliag (7, 12).

Fodd bynnag, er bod cyflyrau fel clefyd coeliag ond yn effeithio ar 0.5-1% o boblogaeth y byd, mae astudiaethau wedi dangos bod hyd at 7% o bobl yn dilyn diet heb glwten mewn rhai poblogaethau (6, 13, 14).

Mae hynny’n cynnwys pobl nad oes ganddynt gyflwr sy’n gysylltiedig â glwten wedi’i ddiagnosio ond sy’n dewis osgoi glwten oherwydd manteision iechyd canfyddedig neu resymau eraill.

Felly gall p’un a yw Baileys yn iawn i chi ai peidio ddibynnu ar y rheswm a pha mor gaeth i chi ddilyn diet heb glwten.

Ar gyfer y dietau di-glwten mwyaf llym ac angenrheidiol yn feddygol, efallai na fydd Baileys yn addas gan nad yw wedi’i ddilysu a’i labelu’n benodol fel un di-glwten a gall gynnwys rhai ychwanegion a allai gynnwys glwten nad ydynt yn cael eu datgelu.

Ond i bobl sy’n gallu goddef rhywfaint o glwten, efallai y bydd Baileys yn ffitio i mewn i ddiet sy’n gyfyngedig i glwten.

Ail-ddechrau

I bobl ar ddiet llym iawn heb glwten, efallai na fydd Baileys yn addas o ystyried y diffyg ardystiad di-glwten. Fodd bynnag, mae’r wybodaeth sydd ar gael yn awgrymu bod Baileys yn debygol o fod yn rhydd o glwten, felly efallai y bydd pobl sy’n gallu goddef rhywfaint o glwten yn dal i ddewis ei gael.

Er bod Hufen Gwyddelig Gwreiddiol Baileys yn debygol o fod yn rhydd o glwten, efallai y bydd rhai pobl yn ei chael hi’n fwy diogel i ddewis dewis arall wedi’i labelu.

Gall amrywiaeth di-glwten, di-laeth a fegan ardystiedig Baileys o’r enw “Almande” fod yn un o’r opsiynau hynny. Mae wedi’i wneud o laeth almon a gellir ei ddefnyddio yn lle Baileys arferol.

Mae yna lawer o frandiau eraill o wirod hufen Gwyddelig, ac mae rhai ohonynt yn ddi-glwten ardystiedig. Mae llawer hefyd yn darparu rhestrau cynhwysion llawn ar y poteli, gan ei gwneud hi’n hawdd penderfynu a ydyn nhw’n rhydd o glwten.

Cyn yfed Baileys neu unrhyw wirod hufen Gwyddelig masnachol, efallai y byddai’n well siarad â gweithiwr meddygol proffesiynol i sicrhau bod y cynnyrch yn ddiogel i chi os oes gennych alergedd neu sensitif i glwten.

Yn olaf, gellir gwneud hufen Gwyddelig gartref hefyd, lle gallwch fod yn siŵr ei fod yn rhydd o glwten.

Yn syml, cyfunwch hufen, wisgi, a llaeth cyddwys gyda blasau fel siocled, coffi a fanila. Mae digon o ryseitiau ar gael ar-lein, gwnewch yn siŵr bod y blasau rydych chi’n eu hychwanegu hefyd yn rhydd o glwten.

Ail-ddechrau

Mae dewisiadau amgen di-glwten i Baileys arferol yn cynnwys “Almande” Baileys, brandiau eraill o hufen Gwyddelig gyda rhestrau llawn o gynhwysion, neu wirod hufen Gwyddelig cartref.

Mae Baileys yn wirod poblogaidd wedi’i wneud o wisgi a hufen Gwyddelig.

Mae cynhwysion hysbys yn Baileys yn rhydd o glwten. Fodd bynnag, efallai na fydd yr union gynhwysion ar gyfer holl flasau ac amrywiaethau Baileys wedi’u rhestru, gan ei gwneud hi’n anodd gwybod yn sicr pa gynhyrchion terfynol sy’n rhydd o unrhyw halogiad glwten.

I’r rhai sy’n dilyn diet llym iawn heb glwten, efallai mai dewis arall da yw’r Baileys “Almande”, sydd wedi’i ardystio heb laeth a heb glwten.

Fel arall, gallwch chwilio am frandiau sy’n rhestru eu holl gynhwysion ar y botel neu’n cynnal ardystiad di-glwten.

Mae hufen Gwyddelig hefyd yn hawdd i’w wneud gartref os ydych chi am sicrhau nad oes unrhyw gynhwysion neu halogion sy’n cynnwys glwten.

Leave a Comment

Your email address will not be published.