Ymddeolwr Pontotoc yn ymhyfrydu mewn pwdinau cywrain | Bwyd

PONTOTOC: O ran pobi, mae Claire McGee bob amser yn barod am her.

“Rwyf wrth fy modd yn gwneud pwdinau cywrain,” meddai McGee. “Fy nau hoff lyfr coginio pwdin yw gan Dorie Greenspan. Mae’r ryseitiau’n cymryd diwrnod neu ddau i’w paratoi, ond dwi’n cael mwy o hwyl yn eu gwneud nhw.”

Mae McGee yn credu mai oddi wrth ei mam, y diweddar Maxine Patterson o Pontotoc, y daeth ei chariad at wneud pwdin.

“Ar gyfer ein penblwyddi yn yr ysgolion meithrin, cafodd fy nwy chwaer iau a minnau bartïon pen-blwydd Cinderella,” meddai. “Fe wnaeth Mam dair cacen i bob un ohonom: Sinderela, y fam fedydd dylwyth teg, a’r hyfforddwr.”

Mae McGee wedi dechrau pobi pan gafodd ei Popty Easy-Bake cyntaf ac nid yw wedi stopio ers hynny.

“Pan wnes i briodi, doedd gen i ddim llawer yn fy repertoire heblaw pobi, ond roeddwn i’n gwybod sut i ddilyn rysáit,” meddai. “Dywedais wrth mam fy mod eisiau copïau o fy hoff ryseitiau i gyd, ac roedd hynny’n anrheg yn fy nghawodydd priodas.”

Mae McGee yn dal i chwerthin am y pryd Diolchgarwch cyntaf a goginiodd i Bob ar ôl iddynt briodi.

“Ni allem fynd adref, felly defnyddiais rysáit bara corn fy hen nain, heb feddwl y byddwn wedi bod yn ei gwneud ar gyfer teulu estynedig,” meddai McGee. “Fe allen ni fod wedi bwydo 20 o bobl gyda’r caserol maint wnes i i’r ddau ohonom.”

Bu McGee a’i gŵr, Bob, y ddau yn frodorion Pontotoc, yn byw yn Texas am flwyddyn ar ôl iddynt briodi, yna symudodd i Baton Rouge am 11 mlynedd, lle ganwyd eu dau blentyn. Ymgartrefodd y ddau yn Athen, Georgia yn y pen draw, lle buont yn aros tan 2014, pan symudasant yn ôl i Pontotoc.

Mae’r athro celf elfennol sydd wedi ymddeol bellach yn coginio bron bob dydd ac mae bob amser yn hoffi defnyddio’r hyn sydd yn ei dymor.

Yn yr haf, mae ganddi ardd ac mae’r cwpl yn bwyta llawer o bysgod a berdys. Yn y cwymp, diolch i’w amser yn Louisiana, mae’n gwneud potiau o gumbo a jambalaya.

“Ar ôl Diolchgarwch, rydw i’n gwneud gumbo twrci gyda thwrci dros ben, ac ar Noswyl Nadolig, rydw i bob amser yn gwneud gumbo bwyd môr,” meddai. “Un flwyddyn ar Noswyl Nadolig gwnes i Wellington Cig Eidion, ond allwn i ddim mwynhau’r noson oherwydd treuliais fy holl amser yn gwneud Wellington Cig Eidion, felly nawr rwy’n gwneud gumbo, y gallaf ei wneud o flaen amser.”

Mae McGee yn weithgar mewn dau glwb pont, dau glwb llyfrau, Cymdeithas Hanes Sir Pontotoc, ac Urdd Celf Pontotoc.

“Rwyf bob amser yn chwilio am rysáit i’w wneud a’i rannu, yn enwedig ar gyfer Bridge Club, oherwydd mae gennym bwdin bob amser,” meddai. “Ond nawr dwi ond yn gwneud pwdinau i fynd â nhw i rywle neu os oes gennym ni westeion drosodd. Fel arall fe fwytaf dri chwarter ohono.”

Mae McGee yn ystyried ei hun yn fwytäwr anturus a dywedodd y byddai’n ceisio bron unrhyw beth, unwaith.

“Fe aethon ni i Wlad yr Iâ ar daith fwyd ac fe wnes i hyd yn oed fwyta’r pysgod pwdr,” meddai. “Fyddwn i ddim yn ei fwyta eto, ond ceisiais ef.”

YDYCH CHI’N GWYBOD COGYDD DA? Anfonwch eich enwebiadau at Ginna Parsons, Cogydd yr Wythnos, Blwch Post 909, Tupelo, MS 38802. Neu gallwch ffonio (662) 678-1581 neu e-bostio [email protected]

CAISEN SIOCLED DYLANWAD

1 cwpan briwsion cracker graham

1/2 cwpan pecans, wedi’i dorri’n fân

1/3 cwpan siwgr brown, wedi’i bacio’n gadarn

1 llwy fwrdd o gelatin heb flas

1 1/2 cwpan hufen trwm, chwipio

3 sgwâr siocled lled-melys, wedi’u gratio a’u rhannu

Ar gyfer crwst, cyfunwch yr holl gynhwysion a gwasgwch yn gadarn i mewn i badell bastai 9 modfedd, gan wneud haen gyfartal dros waelod ac ochrau’r badell. Pobwch ar 300 gradd am 10 munud. Gadewch i oeri.

Ar gyfer y llenwad, meddalwch y gelatin mewn llaeth oer.

Cyfunwch 1/2 cwpan siwgr, melynwy wedi’i guro’n ysgafn, halen, a llaeth sgaldio. Coginiwch, gan droi’n gyson, dros wres isel iawn nes bod y cymysgedd yn gorchuddio llwy fetel. Tynnwch oddi ar y gwres a chymysgwch â gelatin meddal. Ychwanegu fanila. Oerwch nes bod y cymysgedd yn dechrau rhewi. Curwch yn dda nes yn ysgafn.

Curwch y gwynwy nes eu bod yn ffurfio copaon meddal. Ychwanegwch yr 1/2 cwpan siwgr sy’n weddill yn raddol a’i guro nes ei fod yn stiff ac yn sgleiniog. Cymysgwch y gymysgedd gelatin. Ychwanegwch yr hufen chwipio a 2 sgwâr siocled wedi’i gratio. Arllwyswch i mewn i’r cytew cacennau a rhowch 1 siocled sgwâr wedi’i gratio ar ei ben. Oerwch nes yn gadarn. Cadwch yn yr oergell.

Cyw Iâr Medrus GYDA SAWS HUFEN BALSAMIC

1 1⁄2 pwys o haneri bronnau cyw iâr heb groen

1 winwnsyn gwyn, wedi’i dorri’n gylchoedd tenau a’i wahanu

3 llwy fwrdd finegr balsamig

1 pinsiad o naddion pupur coch

1 bunt o fadarch bella babi, wedi’i dorri yn ei hanner

1⁄2 cwpan caws Parmesan wedi’i gratio

1⁄4 cwpan persli ffres wedi’i dorri

Rhowch halen a phupur ar gyw iâr a gadewch iddo orffwys.

Mewn sgilet fach, ffriwch winwns mewn menyn nes eu bod yn frown euraidd ac wedi’u carameleiddio. Gosod o’r neilltu.

Mewn sgilet mwy gydag ochrau uchel, cynheswch yr olew olewydd a browniwch y cyw iâr ar y ddwy ochr, ond peidiwch â’i goginio’r holl ffordd drwodd. Tynnwch y cyw iâr o’r sgilet a’r warchodfa.

Tra bod y sosban yn dal yn boeth, dadwydrwch gyda’r cawl cyw iâr a defnyddiwch chwisg neu sbatwla i lacio unrhyw ddarnau brown.

Ychwanegu hufen trwm a finegr balsamig i broth cyw iâr. Ychwanegu halen a phupur i flasu a naddion pupur coch a chymysgu.

Ychwanegwch y madarch i’r saws hufen a’i fudferwi am 10 munud. Ychwanegu winwns wedi’u carameleiddio i’r saws.

Dychwelwch y cyw iâr i’r sgilet gyda sawsiau, cynyddwch y gwres i ganolig, a ffriwch nes bod cyw iâr wedi coginio drwyddo a’r sudd yn rhedeg yn glir.

Tynnwch y cyw iâr ac ychwanegwch y caws Parmesan i’r saws. Trowch nes ei fod wedi toddi trwy’r saws.

Platiwch y cyw iâr, gorchuddiwch â’r saws a’i addurno â phersli ffres. Wedi’i weini’n dda dros reis basmati.

HAM A SWISS SCONES

1 llwy fwrdd o bowdr pobi

1 ffon o fenyn, wedi’i dorri’n giwbiau 1/2 modfedd

1 cwpan hufen chwipio, wedi’i rannu

1 cwpan caws Swistir wedi’i gratio

Cymysgwch y blawd, powdr pobi a halen mewn powlen fawr. Torrwch y menyn i mewn i’r cymysgedd blawd gyda chymysgydd stand nes ei fod yn friwsionllyd a maint pys bach. Ychwanegwch 3/4 cwpan ynghyd â 2 lwy fwrdd o hufen, ynghyd â’r caws a’r ham. Cymysgwch nes ei wlychu.

Trowch y toes allan ar bapur cwyr a’i rannu’n ddau. Gwasgwch i mewn i beli. Gwasgwch y toes yn ddwy rownd 4 modfedd. Bydd y toes yn cwympo’n ddarnau. Torrwch bob rownd yn chwe lletem. Brwsiwch gyda’r 2 lwy fwrdd o hufen sy’n weddill.

Pobwch ar 450 gradd ar daflen pobi wedi’i iro’n ysgafn am 13 i 15 munud neu nes ei fod yn frown ysgafn.

Amrywiadau: Yn lle ham a chaws Swistir, ychwanegwch 1 cwpan o gaws Cheddar wedi’i dorri’n fân, 1/2 cwpan cig moch wedi’i goginio wedi’i dorri’n fân, a 2 lwy fwrdd o gennin syfi ffres wedi’u torri’n fân. Ar gyfer bynsen melys, hepgorer y caws a’r cig; ychwanegu 1/3 cwpan siwgr i gynhwysion sych, yna ychwanegu 1/2 cwpan llugaeron sych wedi’i felysu â hufen.

Berdys a graean GYDA HAM GWLAD A SAWS LLYGAD COCH

Ham gwlad 8 owns, wedi’i dorri’n stribedi tenau

4 owns capiau madarch shiitake wedi’u sleisio

1/2 cwpan coffi bragu cryf

1 llwy fwrdd briwgig teim ffres

1 1/2 cwpan o raean coginio cyflym

1 llwy fwrdd o friwgig garlleg

1/2 cwpan caws Cheddar miniog wedi’i rwygo

1 cwpan o bupur glas gwyrdd wedi’i dorri

2 bunt berdys mawr amrwd, wedi’u plicio a’u deveined

1 llwy de o saws chili poeth

1/2 cwpan persli Eidalaidd ffres wedi’i dorri

Ar gyfer y saws: Mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, toddwch y menyn. Ychwanegu’r ham a ffrio nes ei fod yn frown. Ychwanegwch y madarch a’r winwnsyn a pharhau i frownio. Ychwanegwch Madeira, yna’r coffi a mudferwch am tua 15 munud, nes ei leihau i hanner. Toddwch startsh corn mewn sudd V-8 a chymysgwch â saws. Dychwelwch i ferwi, gan droi, ac ychwanegu’r teim.

Ar gyfer y graean: Mewn sosban fawr dros wres canolig, dewch â’r dŵr i ferwi ac ychwanegwch y graean, halen a garlleg yn araf. Rhowch wres is, gorchuddiwch, a mudferwch, gan ei droi yn achlysurol, nes bod graean yn drwchus ac yn llyfn. Curwch y caws a’r hufen.

Ar gyfer y berdys: Mewn sgilet fawr dros wres canolig-uchel, toddwch y menyn; ychwanegu pupur gwyrdd a ffrio am 1 munud. Ychwanegu berdys a saws chili a ffrio nes bod berdys yn binc. Ychwanegu saws llygaid coch a chynhesu nes bod berdys wedi coginio drwyddo. Gweinwch dros graean a ysgeintio persli.

OKRA Cnau Coco GYDA CHYRRY TANZANIA

2 lwy fwrdd o bowdr cyri

1 llwy fwrdd o friwgig garlleg

1 llwy de o finegr seidr afal

Mewn sosban fawr, browniwch dros wres canolig, cynheswch y menyn, powdr cyri, winwnsyn, garlleg a phaprica. Torrwch flaenau’r codennau okra i ffwrdd. Ychwanegu okra, finegr, a llaeth cnau coco i’r sosban. Gorchuddiwch yn dda a choginiwch dros wres isel am 15 munud. Gweinwch dros reis gwyn.

SCAMPA Y RIVIERA

2 bwys o berdys amrwd mawr

2 lwy fwrdd o olew olewydd, wedi’i rannu

3 llwy fwrdd o sudd lemwn

1/4 cwpan persli ffres wedi’i dorri

Cynheswch y popty i 400 gradd. Tynnwch y cregyn o’r berdys, gan adael y gragen yn unig ar y cynffonau. Devein a rinsiwch y berdysyn. Rhowch nhw mewn sgilet haearn bwrw mawr dros haen denau o olew olewydd. Sesnwch gyda halen ac ysgeintiwch paprika. Pobwch yn y popty am 7 munud.

Tynnwch y sosban o’r popty ac ychwanegu sudd lemwn, mintys briwgig, garlleg, finegr a phersli. Ysgeintiwch ychydig mwy o olew olewydd.

Rhowch y sgilet dros wres canolig. Ychwanegwch ychydig o ddŵr i’r badell ynghyd â’r menyn a’r oregano. Gorchuddiwch y sosban a choginiwch am 2 funud, neu nes bod y blas wedi crynhoi a’r saws yn llyfn ac yn ddigon trwchus i orchuddio llwy.

Rhowch bersli ychwanegol ar ei ben a’i weini.

CRUNIAU Ceirch

1 1/2 cwpan blawd pob pwrpas

3 cwpan o flawd ceirch coginio’n gyflym

Curwch y menyn a’r siwgr yn dda. Ychwanegwch yr wyau a’r fanila a’u curo’n dda. Hidlwch y blawd, halen a soda a’u hychwanegu at y gymysgedd hufennog. Ychwanegwch y blawd ceirch a chymysgwch yn dda.

Ffurfio rholiau. Lapiwch mewn papur cwyr a’i oeri’n dda neu dros nos.

Pan fyddwch chi’n barod i’w bobi, torrwch yn dafelli tenau a’u pobi ar ddalen pobi 350 gradd heb ei sychu am 10 i 12 munud. Gadewch i oeri 1 munud. Llacio i fyny. Gadewch i oeri’n hirach cyn tynnu oddi ar y ddalen. Gellir rhewi’r toes a’r cwcis.

Leave a Comment

Your email address will not be published.